reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/357/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pyrzyce


Na podstawie art. 5a ust. 2 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:
Tytuł I. zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie praktycznej formy partycypowania społeczeństwa, rozumianego jako sposobu bezpośredniego uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji przez organy gminy w sprawach ważnych dla jej funkcjonowania oraz poznawania ich uwarunkowań i przesłanek jak również kształtowania postawy współodpowiedzialności za przyszłość wspólnoty w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego.
§ 2. Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Pyrzyce,
2) Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską w Pyrzycach,
3) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Pyrzyc,
4) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Pyrzycach,
5) konsultacjach - rozumie się przez to konsultacje przeprowadzane na podstawie przepisów niniejszej uchwały,
6) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244, Nr 208, poz. 1241, Nr 149, poz. 887),
7) sołectwie - rozumie się jednostkę pomocniczą gminy.
§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się sprawach ważnych dla Gminy.
2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy mogą być przeprowadzone w szczególności w sprawach dotyczących:
1) ważnych inwestycji gminnych,
2) budżetu Gminy,
3) ważnych inwestycji gminnych,
4) strategii rozwiązywania problemów społecznych,
5) programów rozwoju w dziedzinach obejmujących zadania własne Gminy,
6) wieloletnich prognoz inwestycyjnych,
7) innych spraw uznanych za ważne dla gminy, jeżeli zostaną zgłoszone przez uprawniony podmiot.
Rozdział 2
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzane:
1) na wniosek Rady Miejskiej
2) z inicjatywy Burmistrza,
3) na wniosek komisji Rady, właściwej merytorycznie w sprawie przedmiotu konsultacji,
4) na wniosek grupy co najmniej 3 radnych Rady,
5) na wniosek grupy co najmniej 250 mieszkańców Gminy,
6) na wniosek uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa w sprawach dotyczących wyłącznie danego sołectwa.
§ 5. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się do Burmistrza.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) przedmiot, uzasadnienie oraz określenie celu konsultacji,
2) termin i zasięg terytorialny konsultacji,
3) proponowane formy konsultacji,
4) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku oraz jej danych kontaktowych.
3. Wzór wniosku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych stanowi załącznik do Uchwały.
4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Gminy, oprócz wymagań określonych w ust. 2, zawiera także listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów zamieszkania i numerów ewidencyjnych PESEL oraz z własnoręcznymi ich podpisami, a także określenie przedmiotu konsultacji w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy.
5. Burmistrz rozpatruje wniosek, spełniający wymogi określone w ust. 2 i 3, powiadamiając wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
6. Burmistrz rozpatruje wniosek, uwzględniając zasadność przeprowadzenia konsultacji, w tym głównie istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz racjonalność kosztów proponowanych form konsultacji.
7. Wniosek niekompletny należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do uzupełnienia. Wniosek nieuzupełniony przez wnioskodawcę pozostaje bez rozpatrzenia. Do doręczeń stosować należy przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
§ 6. 1. Burmistrz podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) cel i przedmiot konsultacji,
2) termin konsultacji tj. czas rozpoczęcia i zakończenia,
3) zasięg terytorialny i miejsce przeprowadzenia konsultacji,
4) formy przeprowadzania konsultacji,
5) jednostkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,
6) termin i formę przekazania mieszkańcom Gminy informacji o wynikach konsultacji.
§ 7. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:
1) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu lub założeń do projektu dokumentu, propozycji rozwiązania sprawy na gminnej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej, a potem przyjmowanie uwag i opinii na piśmie za pomocą m.in. poczty elektronicznej czy na formularzu zgłoszenia uwagi lub na formularzu ankietowym, udostępnionym w Urzędzie,
2) otwartych spotkań z mieszkańcami, podczas których zgłoszone uwagi i opinie zostaną wpisane do protokołu ze spotkania, przy czym spotkanie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim osób,
3) innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji.
2. Burmistrz dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności. Możliwe jest prowadzenie konsultacji w jednej lub kilku jednocześnie formach.
3. Konsultacje społeczne wymagające specjalistycznej wiedzy, mogą odbywać się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie, a w uzasadnionych przypadkach Burmistrz może powołać zespół opiniodawczo-konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag.
§ 8. 1. Urząd ponosi koszty przygotowania i przeprowadzenia konsultacji, w tym zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjną spotkań i zebrań, o których mowa w paragrafie 6.
2. Burmistrz podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, na gminnej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
3. Informacja o spotkaniu czy zebraniu powinna być podana do wiadomości publicznej co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania na gminnej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
§ 9. Burmistrz ustanawia gminnego pełnomocnika ds. konsultacji społecznych.
§ 10. Burmistrz może zlecić przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmującemu się konsultacjami.
Rozdział 3
Wyniki konsultacji
§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców Gminy biorących w nich udział.
§ 12. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla władz Gminy.
§ 13. 1. Gminny pełnomocnik ds. konsultacji społecznych dokonuje po zakończeniu konsultacji analizy uzyskanych informacji, a w przypadku zebrania opinii i propozycji, przygotowuje ich zestawienie. W analizie z przeprowadzonych konsultacji ocenia się też zastosowanie właściwych form konsultacji, ustalenie wystarczającego czasu na prowadzenie konsultacji, czytelność przekazywanych treści i informacji - pytań czy propozycji, skuteczność dotarcia do właściwych adresatów konsultacji, uzyskanie niezbędnej ilości opinii, propozycji i uwag.
2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia analizy, o której mowa w ust. 1, przez wyspecjalizowany podmiot zajmujący się konsultacjami.
§ 14. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji najpóźniej w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na gminnej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na najbliższej sesji Rady.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 15. Traci moc Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania Konsultacji z mieszkańcami Gminy Pyrzyce.
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady

Ryszard Grzesiak
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/357/13
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 21 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama