reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/190/2013 Rady Gminy Kozielice

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 , poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r, poz. 391), Rada Gminy Kozielice, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach wchodzących terytorialnie w skład Gminy Kozielice, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi, ściekami bytowymi oraz innymi powstającymi odpadami, wprowadza się do stosowania na zasadzie powszechnie obowiązującego aktu prawa miejscowego niniejszy regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej "regulaminem", określający w szczególności zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące :

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) obowiązku uprzątania błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz zasady mycia pojazdów i napraw samochodów poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

5) obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7) obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia;

8) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kozielice;

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego;

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowany w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt. 2;

4) przedsiębiorcy odbierającym odpady - rozumie się przez topodmiot lub podmioty prowadzącedziałalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy i z którym zarządzający podpisał umowę;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391);

6) zarządzającym systemem gospodarowania o dpadami (dalej - zarządzający) - rozumie się przez to Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326); Uchwały nr 27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry oraz art. 3 ust. 2a ustawy.

Rozdział 2.
Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz terenach użytku publicznego

§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

a) papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;

e) metal, w tym odpady opakowaniowe;

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

g) odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe;

h) przeterminowane leki i opakowania po lekach;

i) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;

j) zużyte baterie i akumulatory;

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

l) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

m) zużyte opony;

3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów;

4) pozbywanie się powstających odpadów zgodnie z obowiązującym prawem;

5) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników dróg publicznych położonych wzdłuż nieruchomości na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt.4 ustawy oraz z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego;

5a) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się niezwłocznie, tak, aby nie następowało utrudnienie dla ruchu pieszych; 5 b) uprzątnięte z chodnika błoto, śnieg. Lód należy składać w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów, natomiast inne zanieczyszczenia należy składać w pojemnikach na odpady, jeśli są to dozwolone odpady;

5c) stosowanie do usuwania śliskości i gołoledzi powstałych w okresie mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt.20 oraz art. 20 pkt.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, przy użyciu m.in. piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, w przypadku użycia piasku, należy go usunąć z nawierzchni niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania; ;

6) zapewnienie możliwości dojazdu na teren nieruchomości pojazdom straży pożarnej, pogotowia ratunkowego policji oraz wyspecjalizowanych służb technicznych;

7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

§ 4. 1. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg i placach publicznych.

2. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, czyli na terenie nieruchomości lub jej części tylko pod warunkiem, że powstające ścieki zostaną zebrane i odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. Ścieki te nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód, cieków lub do ziemi.

3. Dopuszcza się przeprowadzanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczeń wód, gleby, powietrza, pogorszenia klimatu akustycznego oraz nadmiernych uciążliwości dla terenów sąsiednich. Powstałe w związku z naprawą odpady winny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użyteczności publicznej, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do Zarządu drogi. § 5. Gminazapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania w szczególności poprzez zapewnienie pojemników na odpady w miejscach użyteczności publicznej, m.in. na przystankach komunikacji. Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych pojemników

§ 6. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) z nieruchomości zamieszkałych:

a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

b) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową jednorodzinną - worki o minimalnej pojemności 60 l;

c) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

2) z nieruchomości niezamieszkałych:

a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l;

b) do selektywnego zbierania odpadów - worki o minimalnej pojemności 60 l;

c) do selektywnego zbierania odpadów - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

d) do zbierania odpadów zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l.

§ 7. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l;

b) gospodarstwo cztero- i pięcioosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

c) gospodarstwo sześcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik 240 l;

2) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki, w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 10 l na osobę;

3) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) gospodarstwo jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

b) gospodarstwo pięcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

4) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę.

§ 8. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącą:

1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, poza wymienionymi poniżej - 3 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

3) dla lokali handlowych - 5 l na każdy 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal;

4) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. "ogródkach", zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na punkt;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na każdego pracownika;

7) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, itp. - 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

8) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę;

9) dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na budynek;

10) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

11) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l.

§ 9. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 110 l.

§ 10. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik o pojemności dostosowanej do liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów - 1 l na 1 osobę. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zawrzeć umowę z zarządzającym na dostarczenie pojemników oraz ich odbiór.

§ 11. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) NIEBIESKI - papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

2) ZIELONY - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

3) ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

4) BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji.

§ 12. 1. Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go w składanej do zarządzającego deklaracji, o której mowa w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz ze zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.

2. Właściciel nieruchomości, nie posiadający kompostownika, gromadzi i przekazuje przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w rozdziale III.

§ 13. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) oraz worki do zbierania odpadów selektywnie powinny:

1) spełniać wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.);

2) być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane.

§ 14. Pojemniki, w których gromadzone są odpady przed odebraniem, powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

1) użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;

2) przy określaniu miejsc usytuowania pojemników, właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględniać przepisy prawa budowlanego oraz gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru;

3) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.

§ 15. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może dostarczyć właścicielowi nieruchomości zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 17. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §3 pkt. 2 lit. od h) do m) regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

3. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 18. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy.

§ 19. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe powinny być gromadzone wpojemnikach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na podstawienie takiego pojemnika u zarządzającego, w sposób określony w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi.

§ 20. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 21. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Kozielice odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w "Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023", przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Rozdział 6.
Obowiązki właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych

§ 22. 1. Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi lub wykorzystywane na cele działalności gospodarczej i nie przyłączone do sieci kanalizacyjnej, muszą być wyposażone w szczelne, bezodpływowe zbiorniki (szamba) przeznaczone do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

2. Lokalizację, wymagania techniczne, warunki budowy i eksploatacji zbiorników i oczyszczalni ścieków, o których mowa w ust. 1 określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) .

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, z częstotliwością zapobiegającą i gwarantującą, że w wyniku jego przepełnienia nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika, powodujący zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych.

4. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku swojej nieruchomości poprzez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób bytujących na jej terenie. Do obliczania wielkości zbiorników przyjmuje się zazwyczaj średni wskaźnik wytwarzania ścieków na osobę, tj. 3 m 3 na osobę miesięcznie ( 2 m 3 na każdego zatrudnionego w sklepie spożywczym miesięcznie, ok. 1 m 3 na każdego pracownika zatrudnionego w zakładzie produkcyjnym miesięcznie).

5. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bezzwłocznego ich usunięcia, nie później niż terminie 1 miesiąca od momentu ich stwierdzenia i poinformowania gminę o tym usunięciu pisemnie.

§ 23. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej, posiadający zbiornik bezodpływowy zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór nieczystości z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przechowywanie dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku.

§ 24. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 25. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych zobowiązane są do:

1. Sprawowania nad nimi właściwej opieki, mającej na celu zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.

2. Sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, aby nie były uciążliwe dla ludzi i otoczenia.

3. Zapobiegania zanieczyszczania przez zwierzęta terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku i niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

4. Nie pozostawiania zwierząt bez nadzoru, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi.

§ 26. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są dodatkowo do:

1. Prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku rasy uznawanej za agresywną lub psa zagrażającego otoczeniu dodatkowo z nałożonym kagańcem. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Reagowania w przypadku zakłócania spokoju, porządku, ciszy nocnej poprzez szczekanie lub hałasowanie psa.

3. Zabezpieczenia terenu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia.

§ 27. 1. Zabrania się dopuszczania do uszkadzania lub niszczenia przez zwierzęta roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Zabrania się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w których mogą stać się niebezpieczne dla ludzi i innych zwierząt.

Rozdział 8.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 28. 1. Na obszarze gminy Kozielice na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą być chowane zwierzęta gospodarskie z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, oprócz drobiu i zwierząt futerkowych, w zabudowie mieszkaniowej dot. zabudowy wielorodzinnej i szeregowej.

3. W przypadkach spornych dotyczących spraw wymienionych w ust. 1 i 2, organami właściwymi do wydawania opinii są: w zakresie warunków zoohigienicznych-inspekcja weterynaryjna, w zakresie warunków sanitarnych-inspekcja sanitarna a w zakresie warunków budowlanych-powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

4. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do usuwania z pomieszczeń i terenów ich utrzymania pozostawionych przez nie nieczystości oraz wydalin, karmy dla nich przeznaczonej, ściółki oraz innych nieczystości pochodzących z utrzymania i hodowli zwierząt. Należypostępować zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodować zanieczyszczania terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych a także powietrza.

§ 29. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli i utrzymania zwierząt, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, oddalonym co najmniej 30 m od budynków lub innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz miejsc publicznych.

§ 30. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

§ 31. Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych i dróg publicznych i co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przelatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 32. Zwłoki zwierzęce i ich części, jeżeli zachodzi podejrzenie choroby zakaźnej należy dostarczyć do wyznaczonego miejsca ich składowania. Miejsce, o którym mowa wskazuje lekarz weterynarii, który określa warunki z tym związane. Obowiązek dostarczenia zwłok ciąży na posiadaczu tych zwłok.

§ 33. Zabrania się pozostawiania zwłok zwierząt gospodarskich na terenie innych nieruchomości, bez zgody właściciela.

§ 34. Właściciel zwierząt gospodarskich w trakcie ich przepędzania lub przewozu przez tereny publiczne odpowiada za utrzymanie czystości oraz ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 35. 1. Wprowadza się na terenie gminy Kozielice obowiązek przeprowadzania corocznie deratyzacji, w szczególności w okresie jesiennym.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej (budynki mieszkalne i pomocnicze), obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, handlowe obiektach usługowe, sklepy, warsztaty, magazyny, węzły cieplne oraz obiekty rolnicze położone na terenie całej gminy.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.

4. W przypadku stwierdzenia obecności gryzoni, należy przeprowadzić systematyczną deratyzację, aż do momentu pozbycia się ich. Wykonanie obowiązku deratyzacji nie zwalnia z bieżącej walki z gryzoniami.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 36. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawuje zarządzający systemem gospodarowania odpadami, w pozostałych sprawach Wójt Gminy Kozielice.

§ 37. Traci moc uchwała nr XV/171/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 6 grudnia 2012r.w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozielice.

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Robert Sójka


Uzasadnienie

Do Uchwały nr XVII/190/2013 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku za terenie Gminy Kozielice Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice stanowi wykonanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem rady gminy jest dostosowanie regulaminu do zapisów wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

" Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 został przyjęty przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12 z 29 czerwca 2012 r. W związku z tym regulamin powinien zostać uchwalony przez Radę Gminy w terminie do 29 grudnia 2012 r. " , Nowelizacją ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 2a) wprowadzono możliwość przekazania wykonywania zadań gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku związkowi międzygminnemu. Gminy, które przystąpiły do Związku Gmin Dolnej Odry, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326) oraz Uchwały nr 27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 15910 z późn. zm.) swoje prawa i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przekazały Związkowi Gmin Dolnej Odry. Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającego odpady, zadania gminy oraz zarządzającego systemem gospodarowania odpadami, czyli Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry. Regulamin precyzuje wymagania dotyczącego prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów. Określone zostały w nim minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych. Właściciel nieruchomości, przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, został zobowiązany do dostosowania ich pojemności do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników, przy uwzględnieniu średnich tygodniowych normatywów dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w różnych źródłach. W regulaminie ustalona została kolorystyka pojemników i worków do selektywnego zbierania czterech frakcji odpadów komunalnych. Uregulowana została częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Zgodnie z regulaminem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama