| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/258/13 Rady Gminy Postomino

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Postomino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012.1356 j.t.), Rada Gminy Postomino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla terenu Gminy Postomino:

1) Liczbę 55 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

2) Liczbę 71 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Postomino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) Punkty sprzedaży napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od niżej wymienionych obiektów:

a) szkół,

b) przedszkoli,

c) budynków i obiektów sakralnych,

d) obiektów sportowych,

e) boisk i placów szkolnych,

2) Punkty sprzedaży napojów alkoholowych mogą być usytuowane tylko w obiektach dopuszczonych do działalności handlowej spełniających wymogi określone przepisami szczególnymi ( budowlane, p. pożarowe, sanitarne).

3) Punkty sprzedaży napojów alkoholowych mogą być usytuowane na terenie plaży i kąpieliska pod warunkiem, że będą usytuowane w wydzielonym na ten cel miejscu.

4) Punkty sprzedaży napojów alkoholowych (poza piwem) nie mogą być usytuowane w tymczasowych obiektach budowlanych.

§ 3. Odległość o której mowa § 2 ust.1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia z uwzględnieniem trwałej przeszkody, mierzoną od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do:

1) Wejścia do budynku, o którym mowa w § 2 ust 1 a-c, a przypadku gdy budynki te są posadowione na terenie posiadającym trwałe ogrodzenie - do najbliższego wejścia na ten teren,

2) granicy boisk i placów, o których mowa w § 2 ust 1 d-e, a w przypadku, gdy obiekty te są posadowione na terenie posiadającym trwałe ogrodzenie - do najbliższego wejścia na ten teren.

§ 4. Traci moc w całości uchwała nr XXXI/356/2001 Rady Gminy Postomino z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zasad usytuowania i warunków sprzedaży tych napojów( ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr III/15/2002 z dnia 29.11.2002 r. i Nr XXV/293/04 Rady Gminy Postomino z dnia 21.07.2004 r.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jadwiga Krakowska


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art.12 ust. 2 (Dz.U. 2012.1356 j.t.) do kompetencji Rady Gminy należy ustalanie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Istotną zmianą w projekcie uchwały jest wprowadzenie zapisu w § 2 ust. 3 umożliwiającego sprzedaż napojów alkoholowych na terenie plaży i kąpieliska, pod warunkiem, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie usytuowany w wydzielonym na ten cel miejscu.

Następną zmianą w projekcie uchwały jest uściślenie sposobu pomiaru odległości pomiędzy punktem sprzedaży napojów alkoholowych a obiektami chronionymi wymienionymi w §2 ust. 1.

Dotychczas ustalanie odległości w praktyce budziło wiele kontrowersji i niezadowolenia. Określenie w przedstawionym projekcie uchwały zasady sposobu pomiaru pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych przepisu.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży, przyjęta przez Radę Gminy Postomino uchwałą Nr XXV/293/04 z dnia 21.07.2004 r. nie ulega zmianie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »