| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/295/2002 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 22 marca 2002 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego(tj. Dz. U. z 2005 Nr 31, poz.266, z poźn. zm.)

uchwala się co następuje :

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XXXII/295/2002 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sławno ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36 poz.724 ) zmienionej :

- uchwałą Nr XIII/75/2003 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 85 poz.1436 ),

- uchwałą Nr XXVI/157/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 maja 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 65 poz.1442),

wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 12 dodaje się § 12 A w brzmieniu:

1. "Na wniosek osoby , wobec której zapadł wyrok orzekający eksmisję lub której wypowiedziano umowę najmu na podstawie art.11 ust. 2 pkt 2 cyt. wyżej ustawy, gdy przyczyną rozwiązania stosunku prawnego było zadłużenie, dopuszcza się ponowne zawarcie umowy najmu, której przedmiotem będzie ten sam lub inny lokal o mniejszej powierzchni, jeżeli:

a) osoba ta nieprzerwanie zamieszkuje w tym lokalu,

b) ustała przyczyna, z powodu której została rozwiązana umowa najmu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, jeśli jest podpisane i realizowane porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z osobami spełniającymi warunki określone w ust.1 może zostać zawarta umowa najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego - na zasadach najmu lokalu socjalnego, pod warunkiem wcześniejszego wydzielenia zajmowanego lokalu i przekwalifikowania go na lokal socjalny, jeżeli zajmowana powierzchnia nie przekracza 15 m2 na każdą osobę uprawnioną, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 30 m2."

2) § 15 otrzymuje nowe brzmienie:

Dochodem nazywamy dochód wnioskodawcy i osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania w lokalu, przeliczony na 1 osobę z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734,

z późn. zm . )".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego


Uzasadnienie

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 ( Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z póz zm. ) zobowiązuje Radę Miejską do określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali na czas oznaczony i nieoznaczony .

Rada Miejska w Sławnie takie zasady określiła uchwałami :

- Nr XXXII/295/ 2002 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sławno;

-Nr XIII/75/2003 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/295/2002 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 22 marca 2002 r.;

- Nr XXVI/157/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 maja 2008 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/295/2002 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 22 marca 2002 r. .

Doprecyzowanie pewnych, dotychczas pominiętych, nowych zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest wymogiem przystosowania ich do obecnych czasów, uwzględniającym aktualną politykę mieszkaniową gminy i stan jej finansów. Projekt uchwały w zaproponowanym brzmieniu daje gminie i osobom, którym wypowiedziano umowę najmu z uwagi na zadłużenie, możliwość:

- ponownego zawarcia umowy najmu na zajmowany lokal, o ile uregulują swoje zadłużenie lub gdy podpiszą

i będą realizować porozumienie - ugodę, dotyczącą spłaty zadłużenia;

- zaproponowania innego lokalu o mniejszej powierzchni użytkowej, zajmującym lokal o dużej powierzchni

użytkowej, którego najemcy nie są stanie utrzymać;

- zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego - na zasadach najmu lokalu socjalnego, jeżeli

zajmowana powierzchnia nie będzie przekraczać kryteriów określonych w § 12 A ust. 2 projektu uchwały.

Wprowadzono w projekcie uchwały doprecyzowanie i rozwinięcie pojęcia dochodu .

Przedstawiony projekt uchwały, pomoże gminie racjonalnie gospodarować komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz uniknąć wydatkowania dodatkowych środków publicznych na długotrwające sprawy związane z drogą postępowania sądowego i egzekucyjnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »