reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Pełczyce

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

pomiędzy: Gminą Pełczyce a Gminą Choszczno w sprawie: powierzenia Gminie Choszczno realizacji zadania publicznego Gminy Pełczyce w zakresie pomocy społecznej polegającej na kierowaniu mieszkańców Gminy Pełczyce do Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zmianami) oraz art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

§ 1. 1. Gmina Pełczyce powierza, a gmina Choszczno przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Pełczyce.

2. Zadanie, o którym mowa w ust.1 Gmina Choszczno realizowała będzie poprzez udostępnienie nieodpłatnie Gminie Pełczyce miejsc w prowadzonym przez Gminę Choszczno w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie.

3. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Gminę.

§ 2. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie, odpłatności za korzystanie z usług w tym Domu wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, działając z upoważnienia Burmistrza Choszczna, który jest organem właściwym do wystąpienia o dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie.

§ 3. W pierwszej kolejności do Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie będą kierowani mieszkańcy Gminy Choszczno, dopiero w przypadku, gdy będą jeszcze wolne miejsca będą mogli skorzystać z nich mieszkańcy Gminy Pełczyce.

§ 4. Dojazd uczestników z terenu Gminy Pełczyce do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie realizowany jest we własnym zakresie.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 6. Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie poprzez zgodne złożenie oświadczeń woli, bądź za jednostronnym uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz w celu ogłoszenia.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni jego ogłoszenia.

Burmistrz


dr Mirosław Kluk

Burmistrz


mgr Robert Adamczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama