| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/323/2013 Rady Gminy Darłowo

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192 poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz.206, Nr 97, poz.804; z 2010 r. Nr 75 poz. 474 i Nr 130 poz. 871), Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje;

§ 1. Z budżetu Gminy Darłowo mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Darłowo i nie stanowiących jej wyłącznej własności, zwanych dalej "zabytkami".

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

2. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, których przeprowadzenie planowane jest w roku, w którym złożono wniosek lub w roku następnym.

§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i detali architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego obiektu kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe lub przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych
o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku
lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt.7-15 ;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy Darłowo może być udzielona w wysokości do 90 %
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych określonych we wniosku, na podstawie przedłożonego kosztorysu inwestorskiego lub umowy zawartej na wykonanie prac.

2. W przypadku gdy beneficjent na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych określonych otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Darłowo wraz z kwotami przyznanymi na ten cel przez inne podmioty, nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych określonych we wniosku.

§ 5. 1. Rada Gminy Darłowo ustala w budżecie Gminy Darłowo corocznie wysokość środków przeznaczonych na dotacje.

2. Dotacje przyznaje Rada Gminy Darłowo na wniosek Wójta Gminy Darłowo.

3. Wniosek, o którym mowa w ust.2, zawiera wykaz obiektów zabytkowych, przy których prace lub roboty budowlane zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Budżetową Rady Gminy Darłowo.

4. W uchwale Rady Gminy Darłowo określa się nazwę podmiotu, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotacje oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 6. l. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji zobowiązane są do
złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do dnia 20 września każdego roku .

2. Wnioski o dotację kierowane są do Wójta Gminy Darłowo.

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o
dotację na prace, których konieczność wykonania wynika ze zdarzenia losowego oraz prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

§ 7. 1. Do umotywowanego wniosku z podaniem kwoty wnioskowanej dotacji należy
dołączyć:

1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego prace dotyczą,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,

3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym bądź program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

4) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją,

5) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem ich finansowania,

6) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki skierowaną do innych podmiotów,

7) oświadczenie o wysokości środków własnych, przeznaczonych na wykonanie prac i robót budowlanych.

2. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w odrębnych przepisach regulujących postępowanie w sprawach pomocy publicznej.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się następujące
kryteria:

1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

2) promowanie kultury oraz historii gminy,

3) stan zachowania zabytku,

4) wykonywanie prac i robót budowlanych, o których mowa w § 1, przed dniem złożenia wniosku,

5) wysokość zaangażowania własnych środków.

§ 8. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności;
l ) zakres planowanych prac lub robót budowlanych oraz termin ich wykonania,

2) kwotę dotacji i tryb jej przekazania,

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,

4) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót budowlanych,

5) zobowiązanie podmiotu dotowanego do umieszczenia na zabytku informacji o udzieleniu przez Gminę Darłowo dotacji na prace lub roboty przy zabytku po ich zakończeniu.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nic dłuższy jednak niż do 30 grudnia roku, w którym beneficjent otrzymał dotację.

3. Dotacja nie może być wykorzystana na inne cele niż określone w umowie.

§ 9. 1. Udzielający dotacji, o której mowa w § 1 zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli na każdym etapie realizacji prac lub robót, na które została przyznana dotacja celowa.

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na żądanie Wójta Gminy Darłowo dokumentację finansową, budowlaną oraz inną niezbędną do sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.

§ 10. 1. Przekazanie dotacji celowej na wykonanie prac lub robót może nastąpić w całości- po zakończeniu prac lub robót, na które została przyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia.

2. W celu rozliczenia przyznanej dotacji celowej podmiot dotowany w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdanie z realizacji zadania.

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 podmiot dotowany dołącza następujące dokumenty:

1) oryginały faktur/rachunków, które po przyjęciu rozliczenia dotacji zostaną zwrócone dotowanemu,

2) pisemną informację o zakresie wykonanych prac lub robót,

2) pisemną informację dotyczącą trybu wyboru wykonawcy prac lub robót,

3) kopie umowy zawartej z wykonawca prac lub robót,

4) dokumentację fotograficzną po zrealizowaniu prac lub robót.

§ 11. 1. Przyznane dotacje celowe, niewykorzystane, wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie
z postanowieniami umowy.

2. W przypadku nieterminowego zwrotu lub niezwrócenia dotacji, o których mowa w ust.l, podmiot otrzymujący dotację traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy Darłowo przez kolejne dwa lata.

§ 12. 1. Wójt Gminy prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz
informuje organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy
zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy Darłowo.

2. Zestawienie danych, o którym mowa w ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres organizacyjnej, której przyznano dotację,

3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji,

4) kserokopię umowy o dotację,

5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji,

6) informacje przekazane Gminie Darłowo przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku,

7) adnotacje o podaniu informacji, o której mowa w ust. 3 do publicznej wiadomości oraz o okresie wywieszenia takiej informacji na tablicy ogłoszeń.

3. Wójt Gminy Darłowo niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo uchwałę o przyznaniu dotacji. Uchwałę wywiesza się na okres jednego miesiąca.

§ 13. Wzory formularza wniosku o udzielenie dotacji, projektu umowy
z beneficjentem oraz formularza sprawozdania z realizacji zadania określi w drodze
zarządzenia Wójt Gminy Darłowo.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Jarosław Michalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »