reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LII/379/2014 Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827 i 1317 oraz z 2014 r. poz. 7 i 290) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała ustala:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla:

a) niepublicznych przedszkoli i osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej "przedszkolami",

b) niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, zwanych dalej "szkołami"

- prowadzonych na obszarze miasta Białogard;

2) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

2. Uczniem w rozumieniu uchwały jest także wychowanek przedszkola.

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy osoba prowadząca przedszkole lub szkołę składa do Burmistrza do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) oznaczenie oraz adres siedziby osoby prowadzącej przedszkole lub szkołę;

2) nazwę i adres przedszkola lub szkoły;

3) numer i datę wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli i szkół;

4) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia roku, w którym dotacja ma być udzielana, w tym uczniów klas (oddziałów) programowo najwyższych;

5) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, w którym dotacja ma być udzielana, w tym uczniów klas (oddziałów) pierwszych;

6) pełną nazwę i adres banku prowadzącego rachunek bankowy przedszkola, szkoły lub zespołu szkół oraz numer rachunku bankowego przedszkola, szkoły lub zespołu szkół, na który ma być przekazywana dotacja;

7) podpis osoby prowadzącej przedszkole lub szkołę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w jej imieniu.

3. Osoba prowadząca przedszkole lub szkołę albo dyrektor przedszkola lub szkoły obowiązani są do niezwłocznego powiadamiania na piśmie Burmistrza o zmianie banku i numeru rachunku bankowego, o których mowa w ust. 2 pkt. 6.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta na dany rok budżetowy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, otrzymuje dotację z budżetu Miasta na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 45% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

3. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

4. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 3 przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie Miasta na dany rok wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, a w przypadku braku na terenie miasta szkoły publicznej danego typu i rodzaju - wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

§ 4. 1. Kwota dotacji na jednego ucznia jest ustalana na podstawie informacji o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na dany rok budżetowy, otrzymywanej przez Miasto od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Do czasu otrzymania przez Miasto informacji ministra na dany rok budżetowy kwota dotacji na jednego ucznia jest ustalana na podstawie informacji ministra dotyczącej poprzedniego roku budżetowego.

2. Rozliczenie różnicy kwot dotacji należnej i przekazanej z powodu, o którym mowa w ust. 1, następuje przy obliczaniu miesięcznej części dotacji przekazywanej przedszkolu lub szkole za pierwszy miesiąc po otrzymaniu przez Miasto informacji ministra na dany rok budżetowy w te sposób, że:

1) w przypadku gdy przekazane miesięczne części dotacji za te miesiące są mniejsze od części należnych - miesięczną część dotacji za ten miesiąc zwiększa się o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą dotacji należną za te miesiące, obliczoną na podstawie kwot wynikających z informacji na dany rok budżetowy i rzeczywistych liczb uczniów w tych miesiącach podanych Burmistrzowi w miesięcznych informacjach, o których mowa w § 5 ust. 1, za te miesiące, a kwotą miesięcznych części dotacji faktycznie przekazaną za te miesiące, obliczoną na podstawie kwot wynikających z informacji ministra za poprzedni rok budżetowy i rzeczywistych liczb uczniów w tych miesiącach podanych Burmistrzowi w miesięcznych informacjach, o których mowa w § 5 ust. 1, za te miesiące;

2) w przypadku gdy przekazane miesięczne części dotacji za te miesiące są większe od należnych kwot dotacji - miesięczną część dotacji za ten miesiąc pomniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą miesięcznych części dotacji faktycznie przekazaną za te miesiące, obliczoną na podstawie kwot zawartych w informacji ministra za poprzedni rok budżetowy i rzeczywistych liczb uczniów podanych Burmistrzowi w miesięcznych informacjach, o których mowa w § 5 ust. 1, za te miesiące, a kwotą miesięcznych części dotacji należną za te miesiące obliczoną na podstawie kwot dotacji wynikających z informacji ministra na dany rok budżetowy i rzeczywistych liczb uczniów w tych miesiącach podanych Burmistrzowi w miesięcznych informacjach, o których mowa w § 5 ust. 1, za te miesiące.

§ 5. 1. Miesięczna część dotacji przekazywana jest na podstawie pisemnej informacji osoby prowadzącej przedszkole lub szkołę albo dyrektora przedszkola lub szkoły o rzeczywistej liczbie uczniów w danym miesiącu złożonej Burmistrzowi za miesiące styczeń - czerwiec i wrzesień - listopad do dnia 25 danego miesiąca według stanu na dzień poprzedzający złożenie informacji.

2. Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów w szkole, o której mowa w § 3 ust. 4, powinna wskazywać liczbę uczniów, którzy do dnia poprzedzającego dzień złożenia informacji uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

3. Dotacje za lipiec i sierpień przekazywane są w wysokości dotacji przekazanej za czerwiec na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów złożonej w czerwcu, a za grudzień - na podstawie informacji złożonej w listopadzie.

4. Jeżeli termin określony w ust. 1 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin uważa się dzień roboczy poprzedzający te dni.

5. W przypadku niezłożenia przez osobę prowadzącą przedszkole lub szkołę albo dyrektora przedszkola lub szkoły informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust. 1 lub 4, dotacja za ten miesiąc przekazywana jest w wysokości obliczonej na podstawie ostatniej złożonej informacji o rzeczywistej liczbie uczniów w miesiącu.

§ 6. Miesięczna część dotacji obliczana jest jako iloczyn odpowiednio miesięcznych kwot wydatków bieżących lub kwot dotacji na jednego ucznia, o których mowa w § 3 i 4, oraz rzeczywistej liczby uczniów w przedszkolu lub szkole w danym miesiącu, o której mowa w § 5.

§ 7. 1. Osoba prowadząca przedszkole lub szkołę przekłada Burmistrzowi do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego roczne rozliczenie wykorzystania dotacji za ubiegły rok kalendarzowy.

2. Rozliczenie powinno zawierać:

1) oznaczenie oraz adres siedziby osoby prowadzącej przedszkole lub szkołę;

2) nazwę i adres przedszkola lub szkoły;

3) rzeczywistą liczbę uczniów w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego;

4) wykaz i kwoty wydatków na realizację zadań przedszkola lub szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, z podziałem na:

a) wydatki bieżące na cele działalności przedszkola lub szkoły, w tym:

- wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole lub szkołę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola lub szkoły albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,

- energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i gaz,

b) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

- książki i inne zbiory biblioteczne,

- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu lub szkole,

- sprzęt sportowy i rekreacyjny,

- meble,

- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania;

5) podpis osoby prowadzącej przedszkole lub szkołę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w jej imieniu.

3. Wzór rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 8. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania przyznanej dotacji obejmuje badanie na podstawie prowadzonej przez przedszkole lub szkołę dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania:

1) zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznych informacjach o liczbie uczniów oraz w rocznym rozliczeniu wykorzystania dotacji z tą dokumentacją;

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 9. 1. Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli przeprowadza kontrolę na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza, zawierającego:

1) numer i datę wystawienia upoważnienia;

2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;

3) oznaczenie oraz adres siedziby osoby prowadzącej kontrolowane przedszkole lub szkołę;

4) nazwę i adres kontrolowanego przedszkola lub szkoły;

5) zakres przedmiotowy kontroli;

6) okres objęty kontrolą;

7) termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

2. W razie potrzeby upoważnienie do przeprowadzenia kontroli może być w toku kontroli zmienione co do zakresu kontroli, okresu objętego kontrolą oraz terminu jej przeprowadzenia.

§ 10. 1. W toku kontroli osoba prowadząca kontrolowane przedszkole lub szkołę albo dyrektor przedszkola lub szkoły obowiązani są do:

1) zapewnienia warunków organizacyjnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli;

2) udostępniania do wglądu osobie przeprowadzającej kontrolę w siedzibie przedszkola lub szkoły prowadzonej przez przedszkole lub szkołę dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie objętym kontrolą oraz umożliwienia sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów.

2. W toku kontroli osoba prowadząca kontrolowane przedszkole lub szkołę albo dyrektor przedszkola lub szkoły mogą udzielać pisemnych lub ustnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 11. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) datę i miejsce jego sporządzenia;

2) nazwę i adres siedziby osoby prowadzącej kontrolowane przedszkole lub szkołę;

3) nazwę i adres kontrolowanego przedszkola lub szkoły;

4) imię i nazwisko dyrektora kontrolowanego przedszkola lub szkoły w okresie objętym kontrolą oraz w czasie przeprowadzania kontroli;

5) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, jej stanowisko służbowe oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;

6) numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nazwę organu, który wystawił upoważnienie;

7) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

8) określenie przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą;

9) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość przekazanej dotacji;

10) adnotacje o sporządzonych kopiach, odpisach i wyciągach z dokumentów;

11) adnotacje o złożonych przez osobę prowadzącą kontrolowane przedszkole lub szkołę albo dyrektora przedszkola lub szkoły pisemnych wyjaśnieniach i informacjach;

12) wykaz załączników do protokołu;

13) informację o pouczeniu osoby prowadzącej kontrolowane przedszkole lub szkołę albo dyrektora przedszkola lub szkoły o prawie zgłoszenia zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do treści protokołu w określonym terminie oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

3. W protokole kontroli nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje osoba przeprowadzająca kontrolę,

4. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego przedszkola lub szkoły i Burmistrza.

5. Protokół kontroli podpisują osoba przeprowadzająca kontrolę oraz osoba prowadząca kontrolowane przedszkole lub szkołę albo dyrektor przedszkola lub szkoły, parafując także wszystkie strony protokołu.

6. Osoba prowadząca kontrolowane przedszkole lub szkołę albo dyrektor przedszkola lub szkoły może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu podpisanego przez osobę przeprowadzającą kontrolę, zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, do osoby przeprowadzającej kontrolę na piśmie umotywowane zastrzeżenia oraz wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

7. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 6, osoba przeprowadzająca kontrolę dokonuje ich analizy i w przypadku stwierdzenia ich:

1) zasadności w całości lub w części uwzględnia je i dokonuje w tym zakresie zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części protokołu kontroli;

2) niezasadności w całości lub części zawiadamia na piśmie osobę zgłaszającą o ich nieuwzględnieniu, podając wyjaśnienie przyczyn nieuwzględnienia wszystkich lub niektórych zastrzeżeń lub wyjaśnień.

8. W związku ze zgłoszeniem zastrzeżeń lub wyjaśnień co do treści protokołu kontroli mogą być przeprowadzone przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, w ramach dotychczasowego upoważnienia, dodatkowe czynności kontrolne w kontrolowanym przedszkolu lub szkole.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli osoba prowadząca kontrolowane przedszkole lub szkołę albo dyrektor przedszkola lub szkoły powinni w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2, przedstawić pisemne uzasadnienie przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.

10. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do przedstawienia osobie prowadzącej kontrolowane przedszkole lub szkołę zaleceń pokontrolnych oraz realizacji wniosków pokontrolnych.

§ 11. 1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, Burmistrz kieruje na piśmie do osoby prowadzącej kontrolowane przedszkole lub szkołę wystąpienie pokontrolne, zawierające zalecenia i wnioski pokontrolne, a w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości - żądanie zwrotu tej części dotacji.

2. Do zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379).

§ 12. Traci moc uchwała Nr XI/78/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Białogard dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 102, poz. 1754, z 2008 r. Nr 94, poz. 1991 oraz z 2009 r. 56, poz. 1424).

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Józef Leszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/379/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 1

……………………………................ Białogard, dnia………………….……….r.

(nazwa i adres siedziby osoby

Prowadzącej przedszkole / szkołę)

Burmistrz Białogardu

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok …………………….…. dla przedszkola / szkoły# ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


(nazwa i adres przedszkola/szkoły)

prowadzonego/ej przez …………………………………………………………………………………………………………

1. Przedszkole / szkoła1 jest wpisane/a do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - zaświadczenie nr ………….. z dnia …………… i posiada uprawnienia szkoły publicznej. #

2. Planowana liczba wychowanków / uczniów1 od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia:

………… osób - w tym wychowanków/uczniów1 klas (oddziałów)1 programowo najwyższych: ………… osób.

3. Planowana liczba wychowanków / uczniów1 od dnia 1 września do dnia 31 grudnia:

………… osób - w tym wychowanków / uczniów1 klas (oddziałów)1 pierwszych: ………… osób.

4. Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy przedszkola/szkoły1:

nazwa i adres przedszkola / szkoły 1, 3 # : ………………………………………..........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa i adres banku4 # : ………………………………………………………………………………………………………

numer rachunku bankowego: …………………………………………………...........................................

……………………..………………………….

(podpis osoby prowadzącej przedszkole / szkołę

lub osoby upoważnionej)

1 niepotrzebne skreślić

2 dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów

3 należy podać pełną nazwę przedszkola/szkoły dysponującego/ej rachunkiem

4 należy podać pełną nazwę i adres banku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/379/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 30 kwietnia 2014 r. Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

……………………………................ Białogard, dnia………………….……….r.

(nazwa i adres siedziby osoby

Prowadzącej przedszkole / szkołę)

Dane szkoły / przedszkola

Nazwa……………………………………. Burmistrz Białogardu

Adres……………………………………..

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
za rok……..

Miesiąc

Rzeczywista liczba uczniów według informacji miesięcznej

Kwota przekazanej dotacji

Rzeczywista liczba uczniów

Kwota należnej dotacji

Różnica (+,-)
(3-5)

1

2

3

4

5

6

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

razem

-

Dotacja przekazana z budżetu Miasta Białogard w roku ……….. w wysokości ………… została przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola/szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, i wykorzystana na:

Lp.

Rodzaj wydatku sfinansowanego
z otrzymanej dotacji

Kwota wydatku

Numer rachunku / faktury potwierdzający wydatek

1

2

3

4

A.

Wydatki bieżące (art. 90 ust. 3d pkt. 1 ustawy)

1.

2.

3.

....

B.

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 90 ust. 3d pkt. 2 ustawy)

1.

2.

3.

….

Wydatki ogółem

-

……………………………….………………………….

(podpis osoby reprezentującej organ prowadzący przedszkole / szkołę)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama