| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) - Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a l a, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 778.618,00 zł

w tym:

DZ. 600 rozdz. 60041 § 0690 (Infrastruktura portowa - wpływy z różnych opłat VAT) - 428.000,00 zł

DZ. 852 rozdz. 85295 § 2010 (Opieka społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) - 618,00 zł

(Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat) - 350.000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 19.158.432,00 zł

w tym:

DZ. 600 rozdz. 60041 § 6207 (Infrastruktura portowa - dotacja na port rybacki) - 18.200.000,00 zł

DZ. 758 rozdz. 75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - subwencje ogólne z budżetu państwa) - 94.432,00 zł

DZ. 900 rozdz. 90001 § 6207 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja na uzupełnienie sieci wod.-kan. w Dziwnowie i Międzywodziu oraz budowa przepompowni w Międzywodziu) - 864.000,00 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 2.528.618,00 zł

w tym:

DZ. 600 rozdz. 60041 § 6057 (Infrastruktura portowa - port rybacki) - 2.328.000,00 zł

DZ. 600 rozdz. 60041 § 6059 (Infrastruktura portowa - port rybacki) - 150.000,00 zł

DZ. 700 rozdz. 70001 § 4430 (Zakłady gospodarki mieszkaniowej - różne opłaty i składki - wpłaty na fundusz remontowy) - 50.000,00 zł

DZ. 852 rozdz. 85295 § 3110 (Opieka społeczna - program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego) - 618,00 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 244.432,00 zł

w tym:

DZ. 600 rozdz. 60016 § 6050 (drogi publiczne gminne - Słoneczna -M-dzie) - 150.000,00 zł

DZ. 801 rozdz. 80101§ 4010 (Szkoła Podstawowa - wynagrodzenia osobowe) - 31.508,00 zł

DZ. 801 rozdz. 80104§ 4010 (Przedszkole - wynagrodzenia osobowe) - 20.000,00 zł

DZ. 801 rozdz. 80110§ 4010 (Gimnazjum -wynagrodzenia osobowe) - 22.924,00 zł

DZ. 801 rozdz. 80110§ 2540 (Gimnazjum Społeczne -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) - 20.000,00 zł

§ 2. Zwiększa się przychody o kwotę 20.664.000,00 zł z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków pochodzących z programów UE (uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w gminie) - 864.000,00 zł

- wolne środki - 19.800.000,00 zł

zgodnie z zał. Nr 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Sokół


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dziwnów w 2015 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

20 664 000

1.

Kredyty

§ 952

3 000 000

2.

Pożyczki

§ 952

864 000

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

inne rozliczenia krajowe

§ 955

8.

Wolne środki

§ 950

19 800 000

9.

Rozchody ogółem:

6 333 000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 400 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

3 933 000

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Markowicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »