| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV.154.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów i opłaty targowej

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, w części;

1) § 2 w zakresie oznaczenia numerów domów i mieszkań,

2) § 3 w zakresie wyrażeń "terminowo",

3) § 4 ust. 1 pkt 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie została przekazana uchwała Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów i opłaty targowej.

Badając wstępnie uchwałę stwierdzono, iż została podjęta z naruszeniem przepisów art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) stanowiących, iż każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, a przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.

W § 3 Rada uzależniła wypłatę wynagrodzenia od terminowo odprowadzonych kwot opłat, czym przekroczyła ustawowe ramy stanowienia aktów prawa miejscowego, zakreślone przepisami art. 19 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 489, z późn. zm.), z których wynika, że rada gminy może jedynie zarządzać pobór opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso W § 4 ust. 1 pkt 2 ustanawiając codzienne (w dniu ich pobrania) odprowadzanie opłat Rada naruszyła art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) stanowiący, iż terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy, w tym przypadku Rada skróciła a nie wydłużyła ustawowo określony termin.

W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiono Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu pismem z dnia 2 lipca br. (znak: K.0010.273.MK.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 8 lipca 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Myślibórz. Jednostka nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień.

Kolegium Izby po ostatecznym zbadaniu uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) stanowiących, iż każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, a przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. W badanej uchwale Rada Miejska na inkasentów wyznaczyła osoby fizyczne, podając ich imię, nazwisko, a także adres zamieszkania. Podzielając stanowisko, iż wyznaczenie inkasentów w aktach prawa miejscowego musi być wskazaniem konkretnym, pozwalającym na zidentyfikowanie wyznaczonego podmiotu stwierdzono, iż w przedmiotowym przypadku w zupełności wystarczającym do osiągnięcia tego celu jest imienne wskazanie osób wyznaczonych (przez podanie ich imienia i nazwiska) i określenie miejsca zamieszkania, ograniczające się do podania miejscowości, w której dana osoba zamieszkuje - bez pozostałych danych adresowych, takich jak numer budynku czy mieszkania. W takiej sytuacji podawanie do publicznej wiadomości adresu zamieszkania osób wyznaczonych nie jest usprawiedliwione żadnym dobrem wyżej wymienionych i stanowi naruszenie przysługującego osobom wyznaczonym prawa do ochrony danych osobowych.

Publikacja przedmiotowych danych osobowych nie znajduje też oparcia w uszczegółowionych przepisach art. 23 cyt. ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności w unormowaniu ust. 1 pkt 1 tego artykułu, dopuszczającego przetwarzanie danych, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę; w związku z brakiem prawnego wymogu wyrażenia zgody przez osobę wyznaczoną na pełnienie funkcji inkasenta zgody tej osoby na publikowanie dotyczących jej chronionych danych osobowych nie sposób domniemywać. Publikacja przedmiotowych danych osobowych nie znajduje też oparcia w unormowaniu art. 23 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy, dopuszczającego przetwarzanie danych, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - a to z wyłuszczonych wcześniej względów.

Kolegium stwierdziło ponadto, że w § 3 uzależniając wypłatę wynagrodzenia od terminowo odprowadzonych kwot opłat, Rada przekroczyła ustawowe ramy stanowienia aktów prawa miejscowego, zakreślone przepisami art. 19 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 489, z późn. zm.), z których wynika, że rada gminy może jedynie zarządzać pobór opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. W § 4 ust. 1 pkt 2 ustanawiając codzienne (w dniu ich pobrania) odprowadzanie opłat Rada naruszyła art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) stanowiący, iż terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy, w tym przypadku Rada skróciła a nie wydłużyła ustawowo określony termin.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, w części dotyczącej;

1) § 2 w zakresie oznaczenia numerów domów i mieszkań,

2) § 3 w zakresie wyrażeń "terminowo",

3) § 4 ust. 1 pkt 2.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »