reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072 ) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 ) Rada Miejskiej w Ińsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II, po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko przyjętego uchwałą Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2002 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ińsku Nr XIV/90/2011 z dnia 27 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 185 ze zm.), obejmującą oznaczony na rysunku zmiany planu teren o powierzchni 1,19 ha, zwaną dalej "zmianą planu".

2. Integralną część uchwały stanowią:

1) załączniki nr 1- rysunek zmiany planu opracowany w skali 1:500;

2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na którym teren objęty zmianą planu oznaczono graficznie symbolem granic;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Na rysunku zmiany planu ustalono następujące elementy:

1) granicę obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

4. Przedmiot ustaleń określonych w niniejszej uchwale, obejmuje zmianę w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 47US,ZP.

§ 2. W uchwale Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 185 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

przestrzenie publiczne w ramach terenów 17US,Ut; 47cUS; 48US; 81ZP,US,Ut mogą służyć organizacji imprez masowych, w związku z czym, ich zagospodarowanie musi zapewniać bezpieczeństwo ludności zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.";

2) w § 14 w miejsce ust. 47 wprowadza się ustępy 47a, 47b i 47c, o następującym brzmieniu:

47a.

Ustalenia dla terenu o symbolu:

47aZP

Powierzchnia ( ha)

0,18

1)

Przeznaczenie terenu

Teren zieleni urządzonej - park z zielenią wielopiętrową o charakterze izolacyjnym;

2)

Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy

a) dopuszcza się realizację zjazdów drogowych z terenu 47bU,

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni terenu;

3)

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

a) nie wyznacza się granic obszarów scalania i podziału nieruchomości;

b) ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla procedury

scalania i podziału wynikającej z uprawnień właścicieli lub użytkowników

wieczystych gruntów, określonych w przepisach odrębnych:

- minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 50 m,

- kierunek podziału geodezyjnego działek jako prostopadły do linii

rozgraniczającej teren z przyległą drogą, z dopuszczalnym odchyleniem 20o;

4)

Ustalenia komunikacyjne;

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

dojazd - z drogi 1aKDg(KDz) lub z drogi położonej poza granicami zmiany planu;

5)

Ochrona zabytków

brak obiektów i obszarów objętych ochroną;

6)

Ochrona środowiska, przyrody

obowiązują ustalenia § 4;

7)

Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości

0 %.

47b.

Ustalenia dla terenu o symbolu:

47bU

Powierzchnia ( ha)

0,79

1)

Przeznaczenie terenu

Teren zabudowy usługowej, w tym lokalizacji obiektu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 1000 m2 oraz stacji paliw płynnych, dopuszcza się realizację jednego mieszkania wbudowanego w obiekt usługowy lub wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla właściciela obiektu usługowego;

2)

Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy

a) wysokość zabudowy- do 2 kondygnacji, w tym poddasze, nie wyżej niż 10,5 m do najwyżej położonego elementu dachu,

b) geometria dachów - strome dwu- lub wielospadowe, lub płaskie, lub kolebkowe, łukowe,

c) nachylenie połaci dachowych dachów stromych - 25o do 40o,

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 50% powierzchni działki budowlanej,

e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej,

f) wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 1,0;

3)

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

a) nie wyznacza się granic obszarów scalania i podziału nieruchomości;

b) ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla procedury

scalania i podziału wynikającej z uprawnień właścicieli lub użytkowników

wieczystych gruntów, określonych w przepisach odrębnych:

- minimalna powierzchnia działki - 1500 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 25 m,

- kierunek podziału geodezyjnego działek jako prostopadły do linii

rozgraniczającej teren z przyległą drogą, z dopuszczalnym odchyleniem 20o;

4)

Ustalenia komunikacyjne;

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

a) dojazd - z drogi 1aKDg(KDz) poprzez teren 47aZP, lub drogi 1aKDg, lub z drogi położonej poza granicami zmiany planu,

b) parkowanie - zgodnie z §11 pkt 7 i minimum 3 miejsce dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową,

c) prąd - z sieci n/n w przyległych drogach,

d) gaz - z sieci w przyległych drogach,

e) woda - z sieci w przyległych drogach,

f) kanalizacja - do sieci w przyległych drogach,

g) wody opadowe - do czasu wykonanie sieci kanalizacji deszczowej rozsączane powierzchniowo i/lub gromadzone w ramach działki;

5)

Ochrona zabytków

brak obiektów i obszarów objętych ochroną;

6)

Ochrona środowiska, przyrody

obowiązują ustalenia § 4;

7)

Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości

30 %.

47c.

Ustalenia dla terenu o symbolu:

47cUS

Powierzchnia ( ha)

0,22

1)

Przeznaczenie terenu

Teren sportu i rekreacji, w szczególności teren boisk sportowych, kortów, siłowni zewnętrznych;

2)

Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy

a) zakaz zabudowy kubaturowej,

b)powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni terenu;

3)

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

a) nie wyznacza się granic obszarów scalania i podziału nieruchomości,

b) ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla procedury

scalania i podziału wynikającej z uprawnień właścicieli lub użytkowników

wieczystych gruntów, określonych w przepisach odrębnych:

- minimalna powierzchnia działki - 800 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 20 m,

- kierunek podziału geodezyjnego działek jako prostopadły do linii

rozgraniczającej teren z przyległą drogą, z dopuszczalnym odchyleniem 20o;

4)

Ustalenia komunikacyjne;

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

a) dojazd - poprzez teren 48US,

b) parkowanie - w ramach terenu 73Kp;

5)

Ochrona zabytków

brak obiektów i obszarów objętych ochroną;

6)

Ochrona środowiska, przyrody

obowiązują ustalenia § 4;

7)

Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości

0 %.

§ 3. Pozostałe ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko przyjętego uchwałą Nr XIV/90/2011 z dnia 27 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 185 ze zm.) pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku


Włodzimierz Szafran


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama