reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV.123.2015 Rady Gminy Darłowo

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Darłowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629, 1640), Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Darłowo oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629, 1640);

2. szkole lub placówce - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzone na terenie Gminy Darłowo;

3. uczniu - należy przez to rozumieć również dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym;

4. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która prowadzi niepubliczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inną formę wychowania przedszkolnego lub niepubliczną szkołę na terenie Gminy Darłowo.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego, złożony do Wójta Gminy Darłowo nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego niepubliczna szkołę lub placówkę,

2) nazwę i adres, NIP i REGON szkoły lub placówki,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Darłowo,

4) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,

5) planowaną liczbę uczniów w okresie od stycznia do sierpnia danego roku oraz w okresie od września do grudnia danego roku w tym uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

6) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, przysługują na każdego ucznia w wysokości 100% ustalonych w budżecie Gminy Darłowo wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Darłowo w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Darłowo, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Darłowo.

2. Dotacje dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, przysługują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego, w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym publicznej szkoły podstawowej, prowadzonym przez Gminę Darłowo, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Darłowo, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Darłowo.

3. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługują w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Darłowo.

4. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, przysługują na każdego ucznia w wysokości 130% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Darłowo.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę lub placówkę we wniosku o udzielenie dotacji, w wysokości ustalonej na podstawie informacji, o której mowa w ust. 3 z tym, że dotacja należna za miesiąc grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia.

2. Do czasu uzyskania przez Gminę Darłowo informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz przewidywanych wysokościach wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Darłowo, dotacja przekazywana będzie w wysokości obowiązującej w roku poprzednim.

3. W celu otrzymania miesięcznej części dotacji organ prowadzący szkołę lub placówkę składa Wójtowi Gminy Darłowo w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły lub placówki. W faktycznej ilości uczniów należy wyszczególnić uczniów: przedszkola, oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem i uczniów spoza terenu Gminy Darłowo wpisując gminę, na terenie której uczeń zamieszkuje. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Dotacja przysługuje na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły lub placówki w danym miesiącu.

5. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sporządza i składa Wójtowi Gminy Darłowo rozliczenie z wykorzystania dotacji w danym roku w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego. Wzór rozliczenia z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

6. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Darłowo może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy.

7. Niewykorzystana kwota dotacji, a także kwota dotacji wykorzystana niezgodne z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy Darłowo w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513).

§ 6. 1. Wójt Gminy Darłowo lub upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy Darłowo mogą przeprowadzać kontrole w szkole lub placówce w zakresie prawidłowości wykorzystywania przyznanych dotacji.

2. O terminie przeprowadzenia kontroli zawiadamia się pisemnie organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz dyrektora szkoły lub placówki co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli wraz z informacją o zakresie, przewidywanym czasie trwania kontroli i miejscu jej przeprowadzenia.

3. Zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji obejmuje:

1) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji,

2) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 3,

3) posiadane orzeczenia o niepełnosprawności oraz opinie o których mowa w art. 71 b ust. 3-3b ustawy,

4) dokumenty potwierdzające pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki,

4. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o udostępnioną dokumentację organizacyjną, przebiegu nauczania i dokumentację finansową.

5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który zawiera:

1) nazwę i adres szkoły lub placówki, zwanej dalej "kontrolowanym", nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

3) imiona i nazwiska kontrolujących,

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) opis stanu faktycznego , w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości,

6) opis załączników do protokołu,

7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu,

8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu,

9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

6. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłaszania, przed podpisaniem protokołu kontroli zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłaszać kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

7. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

8. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

9. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

10. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

11. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 7. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności , a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXII/188/2012 Rady Gminy Darłowo z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Darłowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2021).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.123.2015
Rady Gminy Darłowo
z dnia 30 października 2015 r.

Termin składania - do 30 września roku

poprzedzającego rok udzielenia dotacji

____________________________

(miejscowość, data)

________________

(pieczątka szkoły, placówki)

Wójt Gminy Darłowo
Wniosek o udzielenie dotacji na rok _________

1. Nazwa i adres organu prowadzącego niepubliczną szkołę lub placówkę (niepubliczna szkoła, przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, inne formy wychowania przedszkolnego)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Nazwę i adres szkoły lub placówki

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

NIP _________________________________REGON _______________________________

3. Numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

prowadzonej przez Wójta Gminy Darłowo

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

___________________________________________________________________________

5. Planowana liczba uczniów w okresie:

- styczeń - sierpień ______ w tym:

- niepełnosprawnych _____

- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju _____

- wrzesień - grudzień ______ w tym:

- niepełnosprawnych _____

- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju _____

6. Nazwę banku i numer rachunku bankowego szkoły lub placówki, na który ma być przekazywana dotacja.

_____________________________________

(czytelny odpis składającego wniosek)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.123.2015
Rady Gminy Darłowo
z dnia 30 października 2015 r.

Termin składania - do 10 każdego miesiąca

_________________________

(miejscowość, data)

_______________________________

(pieczątka szkoły, placówki)

Wójt Gminy Darłowo
Informacja o faktycznej liczbie uczniów
w miesiącu _________________ roku ______

Szkoła lub placówka

Ogółem faktyczna liczba uczniów

w tym ilość

uczniów niepełnospra-

wnych

uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

uczniów

zamieszkałych

poza terenem

Gminy Darłowo

w tym

nazwa Gminy

ilość

uczniów

Przedszkole/

Oddział Przedszkolny

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Inne formy wychowania przedszkolnego

_________________________________

(czytelny podpis składającego informację)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.123.2015
Rady Gminy Darłowo
z dnia 30 października 2015 r.

__________________________

(miejscowość i data)

________________________________

(pieczątka szkoły/placówki)

Wójt Gminy Darłowo
Rozliczenie wykorzystania dotacji
za rok ________________
______________________________________________________________________________
(nazwa niepublicznej szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego innej formy wychowania przedszkolnego, adres, telefon)

Wysokość udzielonej dotacji na rok __________________ wynosi _________________

Informacja o liczbie uczniów

miesiąc

rok

faktyczna liczba uczniów

dotacja należna

dotacja przekazana

różnica

uwagi

Przedszkole/Oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Inne formy wychowania przedszkolnego

Razem

Udzielona dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów:

Wyszczególnienie

Wykonanie ogółem

w tym z dotacji

Wynagrodzenia osobowe (brutto)

Wynagrodzenia bezosobowe

Pochodne od wynagrodzeń

Materiały i wyposażenie

Zakup pomocy dydaktycznych

Opłaty stałe (energia, woda i inne -określić jakie)

Pozostałe wydatki (wymienić jakie)

Razem

__________________________________

(czytelny podpis składającego rozliczenie)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama