reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/215/16 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515) oraz art. 20 c ust. 4, 5 i 6, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą punktów,

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów oraz rodzajem dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium :

L.p.

Kryterium

Wartość w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

10

wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole

2.

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko aktualnie faktycznie świadczy pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

8

pisemne oświadczenie rodzica

3.

Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące edukację w tym przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego/szkole.

6

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego/szkole

4.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

1

(za każdą dodatkową godzinę powyżej 5 godzin - max. 5 pkt.)

deklaracja rodzica o ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego /szkole

2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 427)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Rybakowski


Uzasadnienie

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156).

Ww. akt prawny wprowadził istotne zmiany w zakresie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego dając kompetencje organowi prowadzącemu do określenia na drugim etapie rekrutacyjnym kryteriów przyjęcia dziecka do przedszkola, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama