reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Miasta Koszalina, planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok".


Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięto wpływy w kwocie 467,9 mln zł (93,3 % planu), a zrealizowane wydatki w wysokości 482,3 mln zł (93,9 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach.

Osiągnięto wysoką nadwyżkę budżetu bieżącego, która wynosi 23,1 mln zł. W 2015 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 434,5 mln zł (98,5 % planu), a dochody majątkowe 33,4 mln zł (55,4 % planu). Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 411,3 mln zł (96,6 % planu), a majątkowe 71,0 mln zł (80,8 %).


Wykonany za 2015 rok deficyt budżetowy wynosi 14,4 mln zł i został sfinansowany środkami uzyskanymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych.


Zrealizowane przychody stanowią kwotę 38,0 mln zł, natomiast rozchody 23,6 mln zł.


Ogółem budżet Miasta został wykonany w kwocie 505,9 mln zł, co stanowi 97,0 % planu.

Rok 2015 charakteryzował się:

1) przeznaczeniem 71,0 mln zł na wydatki majątkowe oraz 8,1 mln zł na remonty na następujące zadania:

a) roboty inwestycyjne 64.121,8 tys. zł,

z tego:

- modernizacja i budowa dróg 39.745,2 tys. zł,

- inwestycje dotyczące ochrony środowiska 6.661,0 tys. zł,

- modernizacja i rozbudowa instytucji kultury i kultury fizycznej 1.428,1 tys. zł,

- pomoc społeczna i ochrona zdrowia 6.498,7 tys. zł,

- modernizacja placówek oświatowych 4.402,7 tys. zł,

- pozostałe inwestycje 3.319,9 tys. zł,

b) zakupy inwestycyjne 3.572,8 tys. zł,

c) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 3.283,9 tys. zł. Środki te przeznaczone były:

- dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. 1.200,5 tys. zł,

- na wkłady do Zarządu Obiektów Sportowych spółka z o.o. 2.000,0 tys. zł,

- dla PGK spółka z o.o. 83,4 tys. zł (zakup udziałów od Gminy Biesiekierz)

d) remonty 8.162,5 tys. zł m.in. remonty dróg 3.396,2 tys. zł, remonty szkół 1.782,5 tys. zł, remonty i konserwacja urządzeń oświetleniowych ulic 2.153,4 tys. zł i inne.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku należą:

- tworzenie dogodnych warunków do inwestowania na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Koszalin,

- zalew przy ul.Sybiraków,

- modernizacja żłobków,

- modernizacja ulic miejskich: ul. Oskara Langego, Kołłątaja, Słupskiej, Leśnej i innych,

- modernizacja budynków komunalnych,

- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

- budowa Domu Pomocy Społecznej,

- budowa ścieżek rowerowych,

- budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych,

- realizacja projektów w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej (Inteligentny Koszalin),

- budowa i modernizacja boisk sportowych i obiektów sportowych.

2) osiągnięciem wysokiego dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 23,1 mln zł,

3) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej łącznie w kwocie 306,3 mln zł.

Nakłady na sferę społeczną stanowią 63,5 % wydatków ogółem oraz 68,6 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na funkcjonowanie oświaty i przedszkoli przeznaczono 192,7 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 80,8 mln zł, w tym 1,0 mln zł na dofinansowanie rozbudowy Szpitała Wojewódziego, a na kulturę i kulturę fizyczną 32,8 mln zł.

4) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 114,5 mln zł, co stanowi 23,7 % wydatków ogółem.

5) dofinansowaniem ze środków własnych zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego (1,3 mln zł) oraz nadzoru budowlanego (0,2 mln zł).

6) spadkiem uzyskanych wpływów ze środków zewnętrznych, głównie z Unii Europejskiej, w związku z zakończeniem w 2015 roku dofinansowania projektów z perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały już zakończone, a część płatności przesunięto na 2016 rok). W 2015 roku wpłynęło ze środków z budżetu Unii Europejskiej 23.325,9 tys. zł, dynamika do roku 2014 wynosi 46,2 %.

Sprawozdanie zawiera rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, wykonanie planów przez samorządowy zakład budżetowy i instytucje kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.Prezydent Miasta


Piotr Jedliński


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Realizacja planu budżetowego - Syntetyczne zestawienie budżetu za 2015 r


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Wykonanie budżetu Miasta Koszalina za 2015 r - zbiorczo


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Realizacja dochodów


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2015 rok wg źródeł powstawania


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2015 r wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Opis dochodów


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2015 r


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w 2015 r


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik12.pdf

Wykonanie planu dochodów Miasta Koszalina w pełnej klasyfikacji budżetowej za 2015 rok


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik13.pdf

Realizacja wydatków


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik14.pdf

Realizacja planu finansowego za 2015 rok - wydatki budżetowe ogółem


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik15.pdf

Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej


Załącznik Nr 16 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik16.pdf

Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2015 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe


Załącznik Nr 17 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik17.pdf

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2015 r


Załącznik Nr 18 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik18.pdf

Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2015 r na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 19 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik19.pdf

Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2015 r na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 20 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik20.pdf

Wykonanie planu dotacji otrzymanych i udzielonych na zadania realizowane przez powiat i gminę na podstawie porozumień z jst w 2015 r


Załącznik Nr 21 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik21.pdf

Wydatki bieżące i majątkowe wg działow klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 22 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik22.pdf

Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomocniczych - Rad Osiedli za 2015 rok


Załącznik Nr 23 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik23.pdf

Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomocniczych - Rad Osiedli w 2015 roku - tabela


Załącznik Nr 24 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik24.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne - roboty inwestycyjne


Załącznik Nr 25 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik25.pdf

Roboty inwestycyjne


Załącznik Nr 26 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik26.pdf

Informacja z realizacji wydatków majątkowych i remontów w 2015 r


Załącznik Nr 27 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik27.pdf

Inwestycyjne inicjatywy społeczne realizowane w 2015 r.


Załącznik Nr 28 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik28.pdf

Informacja z realizacji zakupów inwestycyjnych w 2015 roku


Załącznik Nr 29 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik29.pdf

Informacja z realizacji innych wydatków majątkowych w 2015 r


Załącznik Nr 30 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik30.pdf

Informacja z realizacji remontów w 2015 roku


Załącznik Nr 31 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik31.pdf

Wykaz projektów zrealizowanych w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w 2015 roku


Załącznik Nr 32 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik32.pdf

Zadania realizowane przy współudziale środków ze źródeł zewnętrznych


Załącznik Nr 33 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik33.pdf

Informacja o projektach, programach lub zadaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych w 2015 roku


Załącznik Nr 34 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik34.pdf

Stopień zaawansowania programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2015 r


Załącznik Nr 35 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik35.pdf

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok - tabela


Załącznik Nr 36 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik36.pdf

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury


Załącznik Nr 37 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik37.pdf

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z MPPiRPA i zwalczania narkomanii


Załącznik Nr 38 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik38.pdf

Wykonanie planu dochodów i wydatków MPPiRPA oraz MPPN w 2015 r


Załącznik Nr 39 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik39.pdf

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 rok


Załącznik Nr 40 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik40.pdf

Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat publicznoprawnych i cywilnoprawnych za 2015 rok


Załącznik Nr 41 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik41.pdf

Realizacja wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za lata 2014 - 2015


Załącznik Nr 42 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik42.pdf

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego - ZBM


Załącznik Nr 43 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik43.pdf

Wykonanie planu finansowego spółek miejskich


Załącznik Nr 44 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik44.pdf

Informacja w zakresie zamówień publicznych za 2015 r


Załącznik Nr 45 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik45.pdf

Zbiorcze zestawienie udzielonych zamówień publicznych w 2015 roku


Załącznik Nr 46 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik46.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Koszalina


Załącznik Nr 47 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik47.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Koszalina - tabele


Załącznik Nr 48 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik48.pdf

Informacja o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2015 r


Załącznik Nr 49 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik49.pdf

Dochody i wydatki dotyczace mienia komunalnego w 2015 r

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama