reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/332/2010 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego

z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

2. Regulamin określa:

1)sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego,

2)formy, w jakich udziela się stypendium szkolne,

3)tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4)tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie gminy Borek Wlkp. uczniom szkół i słuchaczom kolegiów, wymienionym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1)dochód miesięczny na osobę w rodzinie do 25% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (I grupa dochodowa),

2)dochód miesięczny na osobę w rodzinie powyżej 25% do 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (II grupa dochodowa),

3)dochód miesięczny na osobę w rodzinie powyżej 50% do 75% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (III grupa dochodowa),

4)dochód miesięczny na osobę w rodzinie powyżej 75% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (IV grupa dochodowa).

3. Maksymalna, miesięczna wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi:

1)200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o świadczenia rodzinnych dla I grupy dochodowej,

2)160% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 w ustawie o świadczeniach rodzinnych dla II grupy dochodowej,

3)120% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 w ustawie o świadczeniach rodzinnych dla III grupy dochodowej,

4)80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 w ustawie o świadczeniach rodzinnych dla IV grupy dochodowej.

§ 4. 1. Stypendium szkolne jest wypłacane miesięcznie. W szczególnych sytuacjach stypendium szkolne może być wypłacane w innych okresach niż miesięcznie lub jednorazowo, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 10 i 11 ustawy o systemie oświaty.

2. Wysokość stypendium szkolnego wypłacanego w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup podręczników,

3)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

4)świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1 - 3 nie jest możliwe lub celowe.

§ 6. 1. Wnioski o przyznawanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa w § 3, składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a przypadku słuchaczy kolegiów w terminie do 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Świadczenia przyznawane są na wniosek:

1)rodziców lub pełnoletniego ucznia,

2)odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 7. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

2. Obsługę administracyjno-biurową oraz finansową zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

3. Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. należy w szczególności:

1)sprawdzanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych,

2)ustalanie wysokości i formy udzielania stypendium lub zasiłku szkolnego zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej uchwały,

3)ustalanie propozycji przyznania stypendium lub zasiłku szkolnego z urzędu.

§ 8. 1. Stypendium szkolne w formie określonej w § 5 pkt 1 jest udzielane poprzez bezpośrednią wpłatę środków na rzecz podmiotu, wobec którego uczeń jest zobowiązany do uiszczenia należności, na podstawie dokumentacji potwierdzających realizację zajęć edukacyjnych.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej określonej w § 5 pkt 2 jest udzielane poprzez zakup przez Gminę niezbędnych podręczników, słowników, lektur szkolnych lub innych książek wskazanych przez ucznia i akceptowanych przez szkołę i przekazanie ich uczniowi bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza.

3. Stypendium szkolne w formie określonej w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez pełny lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania bądź sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły.

4. W szczególnych przypadkach stypendium szkolne w formach określonych w §5 pkt 1-3 może być udzielane poprzez refundację poniesionych przez ucznia (jego rodzica lub opiekuna) wydatków zgodnie z przedłożonymi dowodami ich zakupu.

5. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane będą do piętnastego dnia roboczego miesiąca, za który przysługuje, w formie bezgotówkowej na konto wnioskodawcy.

§ 9. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej w szczególności:

1)z braku dochodu w rodzinie spowodowanego nagłą utratą pracy rodzica (rodziców),

2)nagłej choroby lub śmierci członka rodziny,

3)innych zdarzeń losowych (pożar, zalanie mieszkania, klęska żywiołowa itp.),

2. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 3 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Borek Wlkp., w trybie przepisu art. 90r ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 10. Zasiłek przyznaje się na podstawie złożonego wniosku wraz z udokumentowaniem okoliczności stanowiących podstawę złożenia wniosku.

§ 11. 1. O wysokości i formie zasiłku szkolnego decyduje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, z zastrzeżeniem art. 90e ust. 2, 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio §§ 6 i 7.

§ 12. Traci moc uchwała XXVI/183/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama