reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Rokietnica; Zarządu Powiatu Poznańskiego

z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte pomiędzy: 1. Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, w imieniu którego działają: Starosta Poznański - Jan Grabkowski Członek Zarządu - Mieczysław Ferenc Zwanym dalej Powiatem 2. Gminą Rokietnica, w imieniu której działa: Wójt Gminy Rokietnica - Bartosz Derech Zwanej dalej Gminą

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr LI/361/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań dotyczących organizacji ruchu drogowego w miejscowości Rokietnica i Uchwałą nr XLIII/357/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica niektórych zadań publicznego zarządzania drogą powiatową

§ 1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje do prowadzenia na lata 2010-2012 zadania publicznego zarządzania drogą powiatową w zakresie organizacji ruchu w m. Rokietnica w ul. Szamotulskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Pocztowa, w ciągu drogi powiatowej nr 2400P relacji Napachanie - Złotkowo, będące zadaniem powiatu.

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w §1, współfinansowane będzie w 2010r. ze środków Powiatu w kwocie 60.000,00 zł.

2. Środki finansowe w wysokości 60.000,00zł przekazane zostaną przez Powiat na konto Gminy nr 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001 w terminie siedmiu dni od daty przekazania kserokopii pierwszej faktury.

3. Gmina winna wykorzystać dotacje w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 3. 1. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania przez Gminę zadania objętego porozumieniem.

2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowiązana udzielić Powiatowi wszelkich informacji oraz zapewnić przedstawicielowi Powiatu przeprowadzenie kontroli budowy i dokumentacji.

3. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Gminę na co najmniej 3 dni wcześniej.

4. Gmina ma obowiązek rozliczyć udzieloną dotację oraz zwrócić niewykorzystaną część dotacji w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.

§ 4. 1. Szczegółowy zakres zadań określi dokumentacja projektowa, którą należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu.

2. W czynnościach związanych z odbiorem technicznym zrealizowanych prac zapewniony zostanie udział przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych.

3. Zadania, po zakończeniu ich realizacji, zostaną przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 5. Zadanie, o których mowa w §1, w zakresie jakim wykonane zostanie przez Gminę ze środków własnych, po zakończeniu przekazane zostanie Powiatowi jako pomoc rzeczowa.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 8. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Powiatu.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach: pięć z nich otrzymuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu, dwa Urząd Gminy Rokietnica.

Starosta Poznański

Jan Grabkowski


Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu

Mieczysław Ferenc


Wójt Gminy Rokietnica

Bartosz Derech

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama