reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Czerniejewo; Starosty Gnieźnieńskiego

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie przekazania przez Powiat zadania pod nazwą przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2152 P - ul. Pałacowa w miejscowości Czerniejewo

zawarta w dniu 31 sierpnia 2010 roku w Gnieźnie pomiędzy:

POWIATEM GNIEŹNIEŃSKIM reprezentowanym przez:

1) Pana Krzysztofa Ostrowskiego - Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego

2) Pana Dariusza Pilaka - Wicestarostę Powiatu Gnieźnieńskiego

zwanym dalej "Powiatem"

a

GMINĄ Czerniejewo reprezentowaną przez :

1) Panią Danutę Grychowską - Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, zwaną dalej "Gminą",

§ 1. 1. Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowią :

- art. 4 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami );

- art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami );

- Uchwała Nr LIV/428/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przekazana zadania i dotacji przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2152 P - ul. Pałacowa w miejscowości Czerniejewo.

- Uchwała Nr XLVI/268/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim na realizację zadania przy drodze powiatowej Nr 2152P w 2010 roku.

2) Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Powiat zadania pod nazwą przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2152 P - ul. Pałacowa w miejscowości Czerniejewo Gminie Czerniejewo oraz udzielenie dotacji celowej w kwocie 400 000,00zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 ) z przeznaczeniem na ten cel.

§ 2. 1. Ogólny koszt zadania wymienionego w § 1 pkt 2 wynosi 994 830,54 zł

2) Prace objęte niniejszą umową wykonane zostaną w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

§ 3. Termin wykonania zadania określonego w §1 pkt 2 ustala się na dzień 30.10.2010r.

§ 4. Środki, o których mowa w § 1 pkt 2 Powiat przekaże na konto Gminy po przedstawieniu przez Gminę faktury wraz protokołem odbioru za wykonane roboty w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

§ 5. Gmina Czerniejewo w terminie 14 dni od daty zapłaty faktury, o której mowa w § 4 przekaże Powiatowi Gnieźnieńskiemu dowód zapłaty.

§ 6. 1. Powiat zastrzega sobie prawo sprawowania nadzoru i kontroli wykonywania zadania w dowolnym czasie trwania umowy, a Gmina zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne do kontroli dokumenty oraz udzielić wyjaśnień i informacji dotyczących zadania.

2) Przedstawiciel Powiatu będzie członkiem komisji odbiorczej.

§ 7. Niniejsza Umowa zastępuje Umowę z dnia 5 lipca 2010 roku zawartą w Gnieźnie pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, a Gminą Czerniejewo.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Gnieźnieński


Krzysztof Ostrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama