Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Powiatu Słupeckiego

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/240/10 Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Tekst pierwotny

a podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr157,poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106,poz. 675,z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 217, poz. 1281)

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLV/240/10 Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Krotoszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe