reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Turek

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 22 w zw. z art. 403 ust. 2 - 6ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Turek mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400 a ust. 1 pkt pkt 22 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie Gminy Turek, związanych z wspomaganiem wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.

2. Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

3. Dotacja celowa może być udzielona osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

4. Udziela się dotacji dla inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Turek, polegających na:

a) zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub;

b) wspomagania centralnego ogrzewania pod warunkiem fizycznej likwidacji dotychczasowego tradycyjnego źródła ciepła lub;

c) zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania.

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotu określonego w § 1 ust. 3 w wysokości 2 500,00 zł brutto.

Rozdział 2.
Rozpatrywanie wniosków

§ 3. 1. Dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska udziela się na pisemny wniosek podmiotu wskazanego w § 1 ust. 3.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Wójtowi Gminy Turek przed rozpoczęciem planowanej inwestycji.

3. Wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację powinien zawierać w szczególności:

a) opis zadania przewidzianego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania;

c) kalkulację kosztów realizacji zadania;

d) kwotę wnioskowanej dotacji;

e) deklarowaną wielkość udziału własnego.

4. Wnioski przewidziane do realizacji w roku 2012 składa się do dnia 15 maja 2012 roku.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

6. Kryterium wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania będzie kolejność złożenia kompletnego wniosku.

7. Procedura przyznawania i rozliczania dotacji będzie realizowana według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Turek na ten cel w roku budżetowym.

8. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym, wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie gminy.

9. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.

10. Wnioski wymagające z przyczyn formalnych uzupełnienia będą rozpatrywane po uprzednim rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w ust. 7. Wniosek nieuzupełniony w terminie 14 dni od doręczenia wnioskodawcy wezwania do jego uzupełnienia nie będzie rozpatrywany, a złożenie uzupełnienia po wyznaczonym terminie będzie traktowane jako złożenie nowego wniosku.

11. Podział środków dokonywany będzie proporcjonalnie do ilości złożonych wniosków, biorąc pod uwagę wysokość kwoty przeznaczonej na ten cel w roku budżetowym.

12. Inwestor może korzystać z dotacji przeznaczonej na to samo przedsięwzięcie inwestycyjne (rodzaj, miejsce realizacji), o której mowa w niniejszej uchwale nie częściej niż jeden raz na 10 lat, pod warunkiem każdorazowego osiągnięcia efektu ekologicznego.

13. Wzory: wniosku, umowy i protokołu odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową określi, w drodze odrębnego Zarządzenia, Wójt Gminy Turek.

Rozdział 3.
Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia

§ 4. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

b) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

c) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

d) tryb kontroli wykonywania zadania;

e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;

f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

2. Wójt Gminy Turek zawiadamia wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy drogą pocztową lub elektroniczną.

3. Podmiot, który otrzymał dotację celową zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania. Kontrola realizacji zadania obejmuje:

a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową;

b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

4. Sposób rozliczenia dotacji:

a) rozliczenie dotacji nastąpi po przeprowadzeniu oględzin realizacji zadania;

b) podmiot, z którym zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy Turek rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania;

c) rozliczenie winno nastąpić w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego.

5. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Turek:

a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

b) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Kolenda

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama