| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/126/12 Rady Gminy Słupca

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie: Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Słupca w roku 2012

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, , z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373.) Rada Gminy Słupca:

§ 1. Uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Słupca w roku 2012, zwany dalej programem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/12
Rady Gminy Słupca
z dnia 28 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupca w roku 2012

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. § 1. Program określa zadania oraz sposób realizacji w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupca.

§ 2. Gmina Słupca realizuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupca, poprzez powierzenie jego realizacji Związkowi Gmin Regionu Słupeckiego, którego jest członkiem, i który prowadzi schronisko dla zwierząt w Ostrowie Kościelnym nr 35, gm. Strzałkowo, zwane dalej schroniskiem.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 3. Zapewnia się opiekę wszystkim bezdomnym zwierzętom poprzez udzielenie schronienia, pożywienia i leczenia.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

§ 4. Schronisko zapewni opiekę nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy ma charakter stały.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzić będzie pracownik schroniska za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia zwierząt.

§ 7. Odłowione zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

§ 8. Zabiegi kastracji i sterylizacji wykonuje lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę.

§ 9. Zabiegi kastracji i sterylizacji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt, u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez adopcję zwierząt, której zasady określa regulamin schroniska, a także poprzez:

- prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do adopcji,

- prowadzenie strony internetowej (www.sdbz.ovh.org), na której umieszczane są zdjęcia zwierząt znajdujących się w schronisku.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów.

§ 11. Kwalifikacji narodzonych zwierząt do ślepego miotu dokonuje lekarz weterynarii, z którym związek ma podpisaną umowę.

§ 12. Uśpieniu mogą być poddane zwierzęta, które przyszły na świat w schronisku. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii, o którym mowa powyżej.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 13. W przypadku konieczności zapewnienia zwierzętom gospodarskim miejsca (opieki), wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Katy Nr 4, gm. Słupca, z którym związek ma podpisaną umowę.

§ 14. W wyznaczonym gospodarstwie umieszczone zostaną również zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielowi w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 15. Całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych sprawuje lekarz weterynarii, z którym związek ma podpisaną umowę.

Rozdział 10.
Finansowanie programu

§ 16. Na realizację programu przez ZGRS Gmina Słupca przeznacza w 2012 roku 24.884,64 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote i 64/100) którą to kwotę przekazuje w ramach składki członkowskiej.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/126/12

Rady Gminy Słupca

z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupca w roku 2012.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada Gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 Wójt Gminy przekazuje do zaopiniowania najpóźniej do dnia 1 lutego projekt programu:

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi wterynarii;

2) organizacjom społecznym,których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działajacym na obszarze gminy;

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich,działających na obszarze gminy.

Nie wydanie opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania w/w projektu, uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Wójt Gminy pismami nr OŚ.6140.1-4.2012 z dnia 30 stycznia 2012r. wystąpił do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy, Koła Łowieckiego Nr 9 Szarak, Koła Łowieckiego Nr 31 "Cyranka", Koła Łowieckiego Nr 84 "Pantera" o zaopiniowanie w/w projektu programu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy pismem nr PIW 0710-05/2012 z dnia 02.02.2012r. pozytywnie zaopiniował projekt programu pod warunkiem podpisania umowy z lekarzem weterynarii, który zapewni opiekę zwierzętom na wypadek kolizji drogowych mogących mieć miejsce pod nieobecność lekarza weterynarii zatrudnionego w schronisku dla zwierząt. W odpowiedzi na powyższe poinformowano lekarza weterynarii, że gmina rozesłała zapytania ofertowe w tej sprawie do 7 lekarzy weterynarii z terenu powiatu słupeckiego. Na zapytanie odpowiedział jeden lekarz, z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego podpisze umowę.

Również Koło Łowieckie Nr 84 "Pantera" wyraziło pozytywną opinię do projektu. Pozostali zarządcy obwodów łowieckich w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu nie wyrazili opinii, co wskazuje na jego akceptację.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »