reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/136/2012 Rady Miasta Luboń

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie: zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

§ 1. Na terenie Miasta Luboń wprowadza się w następujących miejscach zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1. na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży,

2. w pomieszczeniach wspólnych budynków wielorodzinnych (w szczególności na klatkach schodowych i innych ciągach komunikacyjnych w budynkach, w piwnicach, na strychach, w garażach itp.) oraz na posesjach wokół budynków wielorodzinnych (w szczególności w bramach, na dziedzińcach i na podwórkach),

3. na parkingach

4. na cmentarzach za wyjątkiem kultywowanych przez grupy religijne i etniczne tradycyjnych obrzędów i zwyczajów, pod warunkiem iż nie łamią one ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

§ 2. Zakazu wprowadzonego w § 1 nie stosuje się w przypadku imprez okolicznościowych, których organizatorzy uzyskają pisemne pozwolenie zarządcy nieruchomości na organizację takiej imprezy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XX/136/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie : zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Proponowany do przyjęcia przez Radę Miasta Luboń akt prawa miejscowego opiera się na delegacji ustawowej, jaką rada gminy posiada na podstawie art.14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2002 Nr 147 poz. 1231; ze zmianami) i ma na celu ograniczenie spożycia i podawania alkoholu w miejscach dostępnych dla mieszkańców, nie przeznaczonych do sprzedaży, podawania i spożycia napojów alkoholowych, a nie ujętych wprost w przepisach powołanej wyżej ustawy.

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych oraz innych miejscach dostępnych dla mieszkańców, a nie przeznaczonych do tego celu jest zmorą polskich miast. Luboń nie jest tu niestety wyjątkiem. W sposób szczególnie dotkliwy i uciążliwy z problemem tym mieszkańcy mają do czynienia w tzw. częściach wspólnych budynków wielorodzinnych (m.in. klatki schodowe i inne ciągi komunikacyjne w budynkach, piwnice, strychy, garaże podziemne) oraz na terenach wokół posesji (np. miejsca zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży). Spożywanie napojów alkoholowych w tych miejscach jest deprawujące samo w sobie, ale niezwykle często prowadzi również do powstawania innych zjawisk niekorzystnych i uciążliwych, takich jak zakłócanie ciszy i porządku oraz zjawisk patologicznych, nierzadko o charakterze kryminalnym, takich jak akty wandalizmu, czyny chuligańskie, znieważenia, pobicia, napaści itp.

Obowiązująca ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi precyzuje w art. 14 ust. 1-4 miejsca, w których zakazane są sprzedaż, podawaniei spożywanie napojów alkoholowych. Katalog ten jednak jest niepełny i nie wyczerpuje zarówno wszystkich wymogów bezpieczeństwa i porządku, jak i oczekiwań mieszkańców. Na terenie Lubonia nadal w wielu miejscach do tego nie przeznaczonych można w majestacie prawa spożywać napoje alkoholowe, nie narażając się przy tym na żadne sankcje. Prowadzi to do zastraszenia mieszkańców oraz spadku zarówno poziomu, jak i poczucia bezpieczeństwa. W powołanej wyżej ustawie w art. 14 ust. 6 istnieje jednak delegacja ustawowa dla rad gmin, na mocy której rada może rozszerzyć katalog miejsc objętych zakazem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

W zamyśle projektodawcy cele wprowadzenia przedmiotowej regulacji można zasadniczo podzielić na dwie kategorie: prewencyjne i represyjne.

Prewencyjne działanie proponowanych przepisów prawa miejscowego zasadza się na przekonaniu, iż sam fakt wprowadzenia prawnego zakazu obrotu i spożywania alkoholu w miejscach ewidentnie do tego nie przeznaczonych poparty zapisaną w stosownej ustawie sankcją karną będzie działał prewencyjnie wobec pewnej części osób, które do tej pory mając świadomość braku odpowiedniej normy prawnej nie widziały nic nagannego w spożywaniu alkoholu w miejscach wskazanych w uchwale. Bez wątpienia bowiem w przypadku części osób, które nie przestrzegają niektórych ujętych jedynie generalnie norm współżycia społecznego, wprowadzenie zagrożonego karą zakazu expresis verbis w akcie prawnym doprowadzi do zaniechania podejmowania czynów, o których mowa w projektowanej uchwale.

Wobec osób, które pomimo zakazu będą sprzedawały, podawały lub spożywały alkohol w miejscach wskazanych w projekcie uchwały, zastosowanie będzie miał represyjny cel wprowadzenia przedmiotowej regulacji.

Projektodawca zdaje sobie sprawę, że działania o charakterze prawnym nie są w stanie same w sobie całkowicie rozwiązać tak palącej kwestii, jak spożywanie alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz wynikające z tego konsekwencje. Potrzeba tu bowiem dalszego wysiłku wielu osób i instytucji. Niemniej jednak projektowana uchwała stanowi istotny krok w walce z tym niebezpiecznym i niekorzystnym zjawiskiem i stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców Miasta Luboń.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama