reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właściciela nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metal,

6) szkło,

7) papier,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) odpady elektryczne i elektroniczne,

10) baterie i akumulatory,

11) chemikalia,

12) przeterminowane leki,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) zużyte opony

15) odpady zielone.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór 0,3 Mg odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 od jednego mieszkańca nieruchomości, za którą została wniesiona opłata w ciągu roku.

§ 3. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy, ze względu na sposób i częstotliwość odbioru:

1) grupa podstawowa obejmująca: odpady mokre (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, szkło oraz papier;

2) grupa dodatkowa obejmująca: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia oraz przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. Właściciel nieruchomości zamiar skorzystania z odbioru odpadów z grupy podstawowej (biodegradowalne, wielomateriałowe, metal, papier) i dodatkowej zgłasza w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach.

4. Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej gminy terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

§ 4. 1. W punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie Gminy Pyzdry ustawia się oznakowane boksy na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

3. Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej gminy lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów.

§ 5. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości określa załącznik nr 2 do uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Elżbieta Kłossowska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn.zm.) Rada Gminy zobowiązana jest określić rodzaje, ilość oraz częstotliwość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów a także sposób zagospodarowania tych odpadów. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WNCL

Butikowa firma doradcza wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama