reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN - I. 4131.145.2013.11 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 7 marca 2013r.

orzekające nieważność § 7 ust. 2 oraz § 20 uchwały Nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

nieważność § 7 ust. 2 oraz § 20 uchwały Nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo” - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN – I. 4131.145.2013.11
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 7 marca 2013 r.

              Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) oraz 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 7 lutego 2013 r.

              Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje:

              Na sesji w dniu 30 stycznia 2013 r. Rada Gminy Wijewo podjęła uchwałę
Nr XXVI/202/2013 w sprawie: przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo”.

              Na mocy powyższego regulaminu organ stanowiący gminy określa wymagania
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, wyłącznie w zakresie wynikającym z katalogu określonego w art. 4 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który jest katalogiem zamkniętym.

Przedmiotową uchwałą, Rada Gminy Wijewo, powołując się na art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) ustaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo.

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała w części w sposób istotny narusza prawo.

Organ nadzoru pragnie zwrócić uwagę, iż zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach między innymi sprawy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - to gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania.

Upoważnienie rady gminy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawarte zostało w art. 4 ust. 1 powołanej ustawy. Na mocy ustępu 2
ww. przepisu regulaminy określają szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów
z remontów,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

             

Organ nadzoru podnosi, iż rada gminy określa wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, lecz wyłącznie w zakresie wynikającym
z katalogu określonego w art. 4 ust. 2 pkt 1-8 ustawy, który jest katalogiem zamkniętym.
To oznacza, iż uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia niniejszego regulaminu nie powinna zawierać postanowień, które wykraczałyby poza zakres upoważnienia zawartego
w wyżej powołanym przepisie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Brak kompetencji do przyjęcia określonej regulacji skutkuje koniecznością jej wyeliminowania z obrotu prawnego.

              Organ nadzoru, badając treść uchwalonego regulaminu uznał, iż Rada Gminy Wijewo w niżej wymienionych zapisach § 7 ust. 2 oraz § 20 uchwały wykroczyła poza upoważnienie wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdziale II niniejszego regulaminu dotyczącym wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w § 7 ust. 2 Rada Gminy Wijewo uchwaliła, że „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się”.              
              W ocenie organu nadzoru w ramach ww. przepisu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nie mieści się zobowiązanie właścicieli nieruchomości
do niezwłocznego usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów
i gzymsów budynku. Wyżej wymienione obowiązki zawarte zostały w innych ustawach szczegółowych i nie ma podstaw prawnych do powtarzania ich, bowiem powtarzanie
w powyższym regulaminie przepisów umieszczonych w innych aktach prawnych jest niedopuszczalne.

              W rozdziale VII ww. regulaminu Rada Gminy Wijewo określiła zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Jednakże, w § 20 regulaminu wprowadziła ona zapis, iż „Nakłada się na właścicieli nieruchomości obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na własny koszt i we własnym zakresie, co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym
i jesiennym każdego roku”. Należy uznać, iż regulacja zawarta w powyższym przepisie stanowi przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten upoważnia (i jednocześnie zobowiązuje) organ stanowiący gminy do zamieszczenia w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczących wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Nie zawiera on uprawnienia dla rady gminy do wprowadzenia na jego podstawie do regulaminu innych elementów niż zasady wyznaczania obszarów oraz terminów obowiązkowej deratyzacji. Tym samym, stwierdzić należy, iż Rada Gminy Wijewo nie była uprawniona do wprowadzenia w regulaminie zapisu o tym, kto ponosi koszty przeprowadzania deratyzacji, bowiem nie mieści się to ani w pojęciu „zasada wyznaczania obszarów” ani w pojęciu „zasada wyznaczania terminów” obowiązkowej deratyzacji.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że Rada Gminy Wijewo podejmując przedmiotową uchwałę przekroczyła zakres swoich kompetencji w omawianym zakresie, naruszając tym samym obowiązujące prawo, dlatego należało orzec jak sentencji.

              Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria BSJP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama