| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/594/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Środa Wielkopolska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala,co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

a) jezdnia do 20% szerokości włącznie - 2,00 zł,

b) jezdnia pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 3,00 zł,

c) jezdnia pow. 50% do całkowitego zajęcia jedni - 5,00 zł,

d) pobocze, chodnik, place, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe ciągi pieszo-jezdne i pasy dzielące - 2,00 zł,

e) pozostałe elementy psa drogowego (rowy, pasy zieleni) - 1,00 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym - 3,20 zł,

2) w obszarze zabudowanym - 8,00 zł,

3) na obiekcie inżynierskim - 64,00 zł.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym - 0,60 zł,

b) w obszarze zabudowanym - 0,80 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł,

3) pasa drogowego zajętego na prowadzenie ogródków gastronomicznych - 0,40 zł,

4) reklamy - 1,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 6. Tracą moc:

1) uchwała Nr VI/61/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Środa Wielkopolska,

2) uchwała Nr XIX/297/2012 z dnia 29 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr VI/61/2011w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Środa Wielkopolska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Mieloch


Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIII/594/2013

Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Środa Wielkopolska

Podjęcie uchwały jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust.8 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) zgodnie, z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest gmina środa, wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Głównym powodem podjęcia uchwały była konieczność uaktualnienia stawek, w celu zbliżenia wysokości opłat w gminie i gminach sąsiadujących.

Stąd też podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Nadto należy wyjaśnić, że w uchwale zachowano dotychczas obowiązujące stawki opłat.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »