reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/418/13 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 17 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Obornikach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do 3 lat (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Obornikach, zwanym dalej żłobkiem. W skład opłaty wchodzi:

1) opłata stała - obliczona procentowo w stosunku do minimalnego wynagrodzenia;

2) opłata za wyżywienie - skalkulowana na podstawie kosztów zużytego surowca do sporządzania posiłków;

3) opłata za dodatkowe godziny opieki - za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin.

§ 2. 1. Stawka podstawowa opłaty miesięcznej, o której mowa w § 1 pkt 1 wynosi 17 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów i obowiązującego w danym roku kalendarzowym - na pierwsze dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka.

2. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobka ponoszą w całości wydatki za wyżywienie. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 6,00 zł.

3. Za opiekę świadczoną w czasie przekraczającym czas pracy żłobka rodzice lub prawni opiekunowie dzieci wnoszą dodatkową opłatę w wysokości 20 zł za każdą godzinę opieki.

§ 3. 1. Wprowadza się częściowe obniżenie stawki podstawowej opłaty miesięcznej, o której mowa w § 2 ust. 1 do 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w następujących przypadkach:

1) gdy nieobecność dziecka wynosi powyżej 14 dni kalendarzowych;

2) gdy z usług żłobka korzysta dwoje lub więcej dzieci równocześnie z jednej rodziny;

3) gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty uprawnionej do korzystania ze świadczeń określonych w przepisach o pomocy społecznej;

4) gdy rodzina posiada powyżej 3 dzieci na utrzymaniu.

2. Obniżenie stawki, o której mowa w § 2 ust. 1 następuje na podstawie decyzji dyrektora żłobka na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna.

§ 4. Dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców/prawnych opiekunów z opłaty stałej za cały miesiąc kalendarzowy, w przypadku:

1) nieobecności dziecka w żłobku z powodu choroby (całomiesięczny pobyt w szpitalu, sanatorium), po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty u dyrektora żłobka;

2) uczęszczania do żłobka dziecka niepełnosprawnego, którego niepełnosprawność została stwierdzona stosownym orzeczeniem.

§ 5. 1. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku trwającej dłużej niż 2 dni, w wysokości dziennej stawki żywieniowej.

2. Zwrot opłaty za wyżywienie następuje w formie rozliczeń należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.

§ 6. Szczegółowe zasady pobierania opłat miesięcznych za usługi świadczone przez żłobek określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIV/147/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 października 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Obornikach.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 01 września 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Drewicz


Uzasadnienie

Opłata za pobyt dziecka w żłobku obejmuje świadczenia w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, a w szczególności:

a) zapewnienie opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb

b) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku dziecka i uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny.

Różnicę między opłatą ustaloną uchwałą a faktycznymi kosztami pobytu dziecka w żłobku pokrywa się z budżetu Gminy Oborniki.

Władze Miasta jako działania w sferze polityki prorodzinnej zastosowały zwolnienia z części opłat, które mają za zadanie pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Nowe przepisy pozwalają na wydłużenie opieki nad dziećmi powyżej 10 godzin dziennie w szczególnie uzasadnionych przypadkach za dodatkową opłatą.

W związku z powyższym przyjęcie proponowanej uchwały uważa się za uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama