| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-1.4131.2.49.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 5 listopada 2013r.

wskazujące że uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XLIII/224/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle ,,Młodych” w Krzywiniu, została wydana z naruszeniem prawa

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz.594)

wskazuję,

że uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XLIII/224/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle ,,Młodych” w Krzywiniu, została wydana
z naruszeniem prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-1.4131.2.49.2013.5
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 5 listopada 2013 r.

W dniu 23 września 2013 roku Rada Miejska Krzywinia podjęła uchwałę nr XLIII/224/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle ,,Młodych” w Krzywiniu.

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 30 września 2013 roku.

Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały stwierdził,
co następuje.

              Stosownie do zapisu art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ,,w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Ww. przepis został wprowadzony ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) i wszedł w życie z dniem21 października 2010 r.

              Ze względu na fakt, że przedmiotowy plan został wywołany uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXI/105/2012 z dnia28 marca 2012 r., zastosowanie dla niego mają przepisy wprowadzone cytowaną ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.              Przepisem wykonawczym dla ww. przepisu ustawy jest § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587), zgodnie z którymustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenia linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działku lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu”.

              W związku z powyższym wskazuję, że w omawianym planie, dla przeznaczonego pod zabudowę terenu oznaczonego symbolem „12KS/ZI” nie określono minimalnej intensywności zabudowy, wymaganej w myśl art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy. Jednakże jednoznaczne określenie wskaźnika maksymalnej intensywności zabudowy, w powiązaniu z pozostałymi parametrami zabudowy ustalonymi w planie umożliwi jednoznaczną interpretację zapisów uchwały w tym zakresie i pozwoli na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

              Ponadto wskazuję, iż w § 6 ust. 1 przedmiotowej uchwały, omyłkowo podano stanowisko archeologiczne nr 62-27/11, które nie znajduje się na obszarze objętym planem.

Z uwagi na fakt, iż wyżej wymienione uchybienia nie utrudniają interpretacji zapisów przedmiotowego planu wskazuję, iż stanowią one nieistotne naruszenie trybu sporządzania planu skutkujące wydaniem rozstrzygnięcia wskazującego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski


Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »