| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/1257/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3 grudnia 2014r.

stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr XLII/400/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

stwierdza nieważność

uchwały Nr XLII/400/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji - w części obejmującej następujące postanowienia:

- w ust. 2 § 5 wyrażenie "ustalonych w budżecie"

- ust. 5 i ust. 6 w § 7

- w ust. 3 § 8 zapisy o treści "zawierające:

1) numer upoważnienia,

2) imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego,

3) nazwę i adres kontrolowanego,

4) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli,

5) okres objęty kontrolą oraz przedmiot kontroli,

6) termin przeprowadzenia kontroli,

7) termin, do którego należy sporządzić protokół pokontrolny,

8) nazwę miejscowości i datę wystawienia upoważnienia"

- ust. ust. 6,7, 8 9, 10, 11, 12 w § 8

- § 9

- w załączniku Nr 2 do uchwały zapis "Wykaz uczniów przedszkola będących mieszkańcami innych gmin" oraz tabelę zamieszczoną pod tym zapisem, zawierającą następujące rubryki: "Lp.", "Imię i nazwisko ucznia", "Data urodzenia", "Adres zamieszkania".

uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 10 listopada 2014 r. Rada Miejska w Wolsztynie, powołując się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o systemie oświaty, ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli wykorzystania tych dotacji.

Regionalna Izba Obrachunkowa, na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały. Termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na dzień 3 grudnia 2014 roku.

Rozpatrując sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje:

W myśl przepisu art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest uprawniony do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2 - 3b art. 90, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny się znaleźć we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Z § 1 uchwały wynika, że reguluje ona:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Wolsztyn dla prowadzonych na terenie gminy przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego:

a) niepublicznych szkół,

b) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi,

c) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego;

2) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji.

Ustalając w § 5 uchwały podstawę obliczania dotacji - dla poszczególnych grup podmiotów uprawnionych do jej otrzymania - w ust. 2 postanowiono, co następuje: "Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o (…)". Z przepisu art. 90 ust. 2 d ustawy o systemie oświaty wynika natomiast, że podstawę obliczenia dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego stanowią wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.

Należy podkreślić, że organ stanowiący nie jest uprawniony do decydowania, że przy obliczaniu dotacji będą brane pod uwagę inne elementy niż nakazał ustawodawca (w rozpatrywanym przypadku - wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę).

Kolegium Izby postanowiło zatem o stwierdzeniu nieważności zawartego w § 5 ust. 2 uchwały zapisu o treści "ustalonych w budżecie".

Należy również zwrócić uwagę, że ustalając w ust. 4 § 5 uchwały podstawę obliczania dotacji dla niepublicznych szkół z uprawnieniami szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki, zastosowano nieuprawniony skrót, bowiem postanowiono, że "Niepubliczna szkoła (…) otrzymuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych przez gminę w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia." Z przepisu art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wynika natomiast, że podstawę obliczenia dotacji dla tego rodzaju szkół stanowią ustalone w budżecie wydatki bieżące ponoszone w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Powyższe należy mieć na względzie przy ustalaniu należnej dotacji dla uprawnionych podmiotów.

W § 7 uchwały odnoszącym się do trybu rozliczania udzielonej dotacji zawarto m.in. postanowienia dotyczące zwrotu dotacji stanowiąc:

- w ust. 5, że "Niewykorzystana do końca roku budżetowego część udzielonej dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 stycznia roku następnego.";

- w ust. 6, że "Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależne podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w terminie od dnia stwierdzenia wyżej wymienionych okoliczności, do dnia wpływu na konto gminy." Kolegium Izby wskazuje, że wszystkie kwestie związane ze zwrotem dotacji (w tym terminy zwrotu) zostały uregulowane w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rada zatem nie powinna stanowić w tym zakresie, tym bardziej, że zapisy odnośnie zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie są identyczne, jak zapisy ustawowe (nie zawierają terminu zwrotu dotacji).

Z tych względów Kolegium Izby stwierdziło nieważność postanowień zawartych w § 7 ust. 5 i ust. 6 uchwały.

W § 8 i 9 uchwały zawarte zostały regulacje odnoszące się do kontroli wykorzystywania dotacji. W ocenie Kolegium niektóre z nich wykraczają poza zakres uprawnień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wynikających z przepisu art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. W § 8 ust. 3 postanowiono, że "Podstawą wglądu kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, organizacyjnej i finansowej szkoły jest jej imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawierające:

1) numer upoważnienia,

2) imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego,

3) nazwę i adres kontrolowanego,

4) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli,

5) okres objęty kontrolą oraz przedmiot kontroli,

6) termin przeprowadzenia kontroli,

7) termin, do którego należy sporządzić protokół pokontrolny,

8) nazwę miejscowości i datę wystawienia upoważnienia."

Stanowienie o treści upoważnienia do kontroli nie znajduje podstawy w kompetencjach przyznanych radzie gminy w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, bowiem nie mieści się w pojęciach "tryb" i "zakres" kontroli. Podkreślić należy, że organy władzy publicznej, do których należą organy jednostek samorządu terytorialnego, mogą działać tylko w granicach określonych przez prawo uprawnień.

Zatem Kolegium Izby stwierdziło nieważność zapisów § 8 ust. 3 uchwały od wyrazu "zawierające" do końca.

Za nie mieszczące się w pojęciach "tryb" i "zakres" kontroli uznano również regulacje zawarte w:

- § 8 ust. 6 odnośnie składowych protokołu kontroli,

- § 8 ust. 7 - 12 odnośnie: zgłaszania zastrzeżeń co do ustaleń kontroli zawartych w protokole kontroli, terminu podpisania protokołu kontroli, odmowy podpisania protokołu kontroli, składania wyjaśnień w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli, realizacji ustaleń pokontrolnych,

- § 9 odnośnie sporządzania wystąpień pokontrolnych, informowania o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych

Z tych względów Kolegium Izby stwierdziło ich nieważność.

Z załącznika Nr 2 do uchwały pn. "Informacja o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy Wolsztyn" wynika, że składający informację będzie zobowiązany do przedstawiania imiennego wykazu uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Wolsztyn, a będących mieszkańcami innej gminy. Wykaz ma zawierać takie dane jak: imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, adres zamieszkania.

Przepis art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty stanowi, że organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b art. 90, mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek. W myśl przepisu art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty organy, o których mowa w ust. 3e art. 90, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. Zatem ustawowo dopuszczona możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów szkół i placówek dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości i wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki. Składanie takich danych w informacji o dzieciach uczęszczających do przedszkola nie mieści się w ramach prowadzonej kontroli. Stąd przetwarzanie danych osobowych poza prowadzoną kontrolą nie znajduje upoważnienia ustawowego w przepisach art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, jak również w przepisach innych ustaw. Stanowisko takie znajduje również potwierdzenie w wyroku WSA w Gdańsku o sygn. I SA/Gd 245/12 z dnia 15 maja 2012 r.

Mając powyższe na względzie Kolegium Izby stwierdziło nieważność zapisu "Wykaz uczniów przedszkola będących mieszkańcami innych gmin" oraz tabelę zamieszczoną pod tym zapisem, zawierającą następujące rubryki: "Lp.", "Imię i nazwisko ucznia", "Data urodzenia", "Adres zamieszkania", zawartych w załączniku Nr 2 do uchwały.

Analiza załącznika Nr 3 do uchwały pn. "Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku "wykazała, że w ramach tego rozliczenia wymagane jest wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w okresie rozliczeniowym, wg rodzaju wydatków (tabela Nr 2). Wyszczególnione w tabeli rodzaje wydatków nie przesądzają jednoznacznie, czy chodzi tu wyłącznie o wydatki o charakterze bieżącym, czy także o wydatki o charakterze majątkowym.

Wskazać zatem należy, że w obecnym stanie prawnym dotacje mogą być wykorzystane nie tylko na pokrycie wydatków bieżących, ale też na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,

c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,

d) meble,

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

Wynika to wprost z przepisu art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »