| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/3/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 29.786.448,00 zł., z tego :

- dochody bieżące w kwocie 26.817.742,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 2.968.706,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Brak treści

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 29.016.448,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26.227.251,00 zł., w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 20.065.542,00 zł., w tym :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 13.465.977,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.599.565,00 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.695.000,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.141.942,00 zł.,

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 30.207,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 294.560,00 zł.,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.789.197,00 zł., w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.789.197,00 zł., w tym na wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.761.895,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 963.000,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 732.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Brak treści

1) Nadwyżka budżetu w kwocie 770.000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych.

2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.050.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.820.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.050.000,00 zł., w tym na :

1) Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.050.000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 30.207,00 zł.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą :

1) dochody w wysokości 65.000,00 zł.,

2) wydatki w wysokości 65.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18.000,00 zł.

§ 9. Brak treści

1) Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2) Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł.,

2) celową w wysokości 75.000,00 zł., z tego :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł.

§ 11. Brak treści

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Brak treści

1. Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do :

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 400.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »