| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/3/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 29.786.448,00 zł., z tego :

- dochody bieżące w kwocie 26.817.742,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 2.968.706,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Brak treści

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 29.016.448,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26.227.251,00 zł., w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 20.065.542,00 zł., w tym :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 13.465.977,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.599.565,00 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.695.000,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.141.942,00 zł.,

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 30.207,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 294.560,00 zł.,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.789.197,00 zł., w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.789.197,00 zł., w tym na wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.761.895,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 963.000,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 732.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Brak treści

1) Nadwyżka budżetu w kwocie 770.000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych.

2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.050.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.820.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.050.000,00 zł., w tym na :

1) Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.050.000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 30.207,00 zł.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą :

1) dochody w wysokości 65.000,00 zł.,

2) wydatki w wysokości 65.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18.000,00 zł.

§ 9. Brak treści

1) Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2) Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł.,

2) celową w wysokości 75.000,00 zł., z tego :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł.

§ 11. Brak treści

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Brak treści

1. Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do :

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 400.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/3/14
Rady Mijskiej w Miejskiej Górce
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »