| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 45/15 Rady Gminy Rzgów

z dnia 14 lipca 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzgów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 , poz. 1399 ze. zm. ) Rada Gminy Rzgów uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się, że deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości i należnej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Rzgów nr 154/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzgów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Jakubowicz


Załącznik do Uchwały Nr 45/15
Rady Gminy Rzgów
z dnia 14 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Zgodnie z art. 6 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz., 1399 ze zm.) Rada Gminy w drodze podejmowanej uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmującej objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »