| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/372/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.[1])), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4431 z późn. zm.[2])) w ten sposób, że pkt VIII załącznika nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Zofia Szalczyk


Załącznik do Uchwały Nr XIII/372/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/372/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.[3])), Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XXV/441/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w załączniku nr 2 do ww. uchwały określono regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi w woj. wielkopolskim oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów.

Zmiana uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, dotyczy nadania Zakładowi Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie - zlokalizowanego w Koninie na działkach o numerach ewidencyjnych 1436/5 i 1436/9 (obręb Gosławice) - statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnychw regionie VIII. Podmiotem zarządzającym Zakładem jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin.

Obowiązek dokonania przedmiotowej zmiany wynika z dyspozycji przepisu art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przepis ten określa przesłankę, która obliguje sejmik województwa do dokonania zmiany uchwały, z uwagi na zakończenie budowy regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie, został zakwalifikowany w załączniku
nr 1 do uchwały Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 - jako planowana regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych- RIPOK (tabela nr 120 pkt 1, str. 193 załącznika).

Wniosek złożony przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. spełnił wymagania określone w art. 38 ust. 3b ustawy o odpadach.

Zmiana cytowanej uchwały wykonawczej obejmuje także wykreślenie, na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o., instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej przy ul. Sulańskiej 13 w Koninie.
W aktualnym stanie prawnym instalacja ta stanowi regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych w regionie VIII.

Dokonanie zmiany uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dopuszczalne jest także w przypadkach innych niż określone w art. 38 ust. 3 obowiązującej ustawy
o odpadach, o ile będzie to uzasadnione interesem publicznym lub słusznym interesem danego podmiotu.

Z uwagi na planowaną eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, ww. instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych nie została dostosowana do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U., poz. 1052). Powyższe sprawia, że wykreślenie instalacji z załącznika nr 2 do uchwały wykonawczej jest uzasadnione.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami nie jest dokumentem, którego opracowywanie wymaga udziału społeczeństwa.

Wobec powyższego, w omawianym przypadku nie przeprowadzono postępowania z udziałem społeczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.[4])).

Przeprowadzono natomiast konsultacje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118
z późn. zm.[5])).

Wypełniając obowiązek wynikający z uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego - uchwałą Nr 1274/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 - określił tryb przeprowadzenia konsultacji.

Zgodnie z postanowieniami ww. uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniach 16-23 listopada 2015 r., zamieszczono zawiadomienie
o przystąpieniu do konsultacji oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, którego tekst zamieszczono wraz
z ww. zawiadomieniem. W oznaczonym terminie żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag lub zastrzeżeń do projektu uchwały.

Wobec powyższego, podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 - w zakresie nadania nowego brzmienia pkt VIII załącznika nr 2 do uchwały - jest uzasadnione.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 888 i poz. 1238; w 2014 r., poz. 695, poz. 1101 i poz. 1322; z 2015 r. poz. 87 i poz. 122

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały opublikowane w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2683, poz. 3256 i poz. 5389; z 2015 r., poz. 3581, poz. 4480 i poz. 5725

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 171, poz. 1016 i Nr 152, poz. 897; z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513

[4]) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238; z 2014 r., poz. 587, poz. 822, poz. 850, poz. 1101, poz. 1133; z 2015 r. poz. 200, poz. 277, poz. 774, poz. 1045, poz. 1211, poz. 1223, poz. 1265, poz. 1434 i poz. 1590.

[5]) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i poz. 1146; z 2015 r. poz. 1255 i poz. 1339

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »