reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz

z dnia 12 sierpnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Powidz Nr XVIII/103/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 74/16 z dnia 04 stycznia 2016 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XX/117/16 z dnia 11 lutego 2016 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 84/16 z dnia 26 lutego 2016 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 90/16 z dnia 23 marca 2016 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 93/16 z dnia 18 kwietnia 2016 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 95/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXII/132/16 z dnia 19 maja 2016 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 98/16 z dnia 23 maja 2016 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 100/16 z dnia 31 maja 2016 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 101/16 z dnia 07 czerwca 2016 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 102/16 z dnia 09 czerwca 2016 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIV/144/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 105/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 107/16 z dnia 08 lipca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 ust. 1 uchwały zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 462 718,16 zł tj. do kwoty 12 683 010,81 zł z tego:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 34 761,16 zł tj. do kwoty 12 230 590,16 zł,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 427 957,00 zł tj. do kwoty 452 420,65 zł,

2) w § 1 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 400,00 zł tj. do kwoty 2 102 205,32 zł,

3) w § 1 ust. 2 lit. b) uchwały zwiększa się plan dochodów na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 75 000,00 zł, tj. do kwoty 83 303,00 zł,

4) w §2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 159 075,00 zł tj. do kwoty 12 928 797,17 zł z tego:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 287 852,07 zł tj. do kwoty 11 698 739,73 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 446 927,07 zł tj. do kwoty 1 230 057,44 zł,

5) w §2 ust. 2 lit. a) uchwały zwieksza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 400,00 zł tj. do kwoty 2 102 205,32 zł,

6) w §2 ust. 2 lit. b) uchwały zwiększa się plan wydatków na realizacje zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 75 000,00 zł, tj. do kwoty 83 303,00 zł",

7) §3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§3. Deficyt budżetu w wysokości 245 786,36 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek"

8) §4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§4. Okresla się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 121 886,36 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 876 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

9) §5 uchwały otrzynuje nowe brzmienie: "§5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pozyczek w kwocie 2 121 886,36 zł, w tym na:

a) pokrycie występującego ciagu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 245 786,36 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 876 100,00 zł

10) §12 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 678 713,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10",

11) w załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 462 718,16 zł raz dokonuje się przeniesień w planie dochodów między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

12) w załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 159 075,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

13) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu aministracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

14) załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

15) załącznik Nr 4 do uchwały "Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

16) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

17) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej "Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 i art. 404 - ustawy - Prawo ochrony środowiska" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

18) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku UrzędowymWojewództwaWielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Piotrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik3.pdf

dochody i wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik4.pdf

porozumienia


Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik5.pdf

przychody


Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik6.pdf

majątkowe


Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik7.pdf

ochrona środowiska


Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik8.pdf

odpady komunalne


Załącznik nr 9

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/150/16 z dnia 12 sierpnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok

I. Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie dochodówzostało spowodowane:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

Opis

630

Turystyka

75 210,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

75 210,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

210,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

6637

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

75 000,00

wprowadzenie do budżetu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne p.n. "Storzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby jeziora powidzkiego"

700

Gospodarka mieszkaniowa

- 503 117,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 503 117,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- 503 117,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

750

Administracja publiczna

5 762,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 762,00

0830

Wpływy z usług

2 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

160,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 602,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 067,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 067,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

122,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0830

Wpływy z usług

945,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

22 958,84

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 527,89

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 206,89

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0320

Wpływy z podatku rolnego

70,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0330

Wpływy z podatku leśnego

- 3,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0690

Wpływy z różnych opłat

116,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

138,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

15 129,95

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

5 731,75

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0320

Wpływy z podatku rolnego

226,20

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

- 5 910,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

10 846,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

500,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0690

Wpływy z różnych opłat

2 889,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

847,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

6 301,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

4 200,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

101,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0690

Wpływy z różnych opłat

2 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

758

Różne rozliczenia

3 416,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

3 416,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 416,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

852

Pomoc społeczna

6 800,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

900,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

900,00

wprowadzenie do budżetu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań bieżacych związanych z opłacaniem składek zdrowotnych

85215

Dodatki mieszkaniowe

400,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

400,00

wprowadzenie do budżetu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z wypłata dodatków energetycznych

85216

Zasiłki stałe

5 500,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

5 500,00

wprowadzenie do budżetu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań bieżacych związanych z wypłata zasiłków stałych

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 77 886,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 77 886,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- 77 886,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 329,00

90002

Gospodarka odpadami

2 329,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 900,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

429,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

742,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

742,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

540,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

0830

Wpływy z usług

202,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

Razem:

- 462 718,16

II. Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie wydatków zostało spowodowane:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

Opis

010

Rolnictwo i łowiectwo

301 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

301 000,00

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

285 000,00

zwiekszenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi"

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

zwiekszenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi poprzez zakup alternatywnego źródła zasilania"

600

Transport i łączność

3 550,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 550,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

4270

Zakup usług remontowych

14 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

4300

Zakup usług pozostałych

- 14 450,00

zmniejszenie planu o kwotę 18 450,00 zł w związku z przeniesieniem na zadanie "Stworzenie ścieżki edukacyjnej-Ryby Jeziora Powidzkiego" oraz zwiekszenie o kwote 4 000,00 zł na akcję zima.

630

Turystyka

129 186,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

129 186,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33 000,00

zwiekszenie wydatków na realizacje zadania inwestycyjnego p.n.: "Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz"

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

75 000,00

zwiekszenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Stworzenie scieżki nedukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego"

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

21 186,00

zwiekszenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Stworzenie scieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego"

700

Gospodarka mieszkaniowa

12 741,07

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 5 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

70095

Pozostała działalność

17 741,07

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17 741,07

zwiekszenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynków komunalnych "

710

Działalność usługowa

- 3 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

- 3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 3 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

750

Administracja publiczna

15 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

25 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

25 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 10 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

801

Oświata i wychowanie

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 4 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

852

Pomoc społeczna

7 800,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

900,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

900,00

zwiekszenie planu wydatków w związku z otrzymanym od WUW informacji i zwiększeniu kwoty dotacji

85215

Dodatki mieszkaniowe

400,00

3110

Świadczenia społeczne

400,00

zwiekszenie planu wydatków w związku z otrzymanym od WUW informacji i zwiększeniu kwoty dotacji

85216

Zasiłki stałe

6 500,00

3110

Świadczenia społeczne

6 500,00

zwiekszenie planu wydatków w związku z otrzymanym od WUW informacji i zwiększeniu kwoty dotacji

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 298 202,07

90002

Gospodarka odpadami

2 329,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 329,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

90003

Oczyszczanie miast i wsi

- 3 680,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 3 680,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

890,00

4300

Zakup usług pozostałych

890,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000,00

4260

Zakup energii

20 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 317 741,07

2960

Przelewy redystrybucyjne

- 317 741,07

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 5 000,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 5 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

926

Kultura fizyczna

- 4 000,00

92601

Obiekty sportowe

- 4 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 6 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

dostosowanie planu do bieżącego wykonania

Razem:

159 075,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama