reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art.31 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Ustanowić stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Przyjąć zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski na 2011 r. należy złożyć do 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik do Uchwały Nr VIII/61/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 30 marca 2011 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH

Regulamin określa zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Prezydent Miasta może przyznać stypendium za wysokie osiągnięcia w sporcie w dyscyplinach zespołowych, zgłoszonych do Polskich Związków Sportowych.

2. Priorytetowe znaczenie dla Gminy Zawiercie mają następujące dyscypliny sportowe : piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, piłka siatkowa.

3. O stypendium ubiegać się mogą zawodnicy, trenerzy uprawiający sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno - prawna i nie otrzymujący z tego tytułu wynagrodzenia.

4. Stypendia przyznawane są trenerom - mieszkańcom Zawiercia, prowadzącym szkolenie zawodników zawierciańskich klubów sportowych, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

5. Stypendium sportowe może zostać przyznane zawodnikom - mieszkańcom Zawiercia, reprezentującym zawierciańskie kluby sportowe, wypełniającym wzorowo obowiązki zawodnika.

6. Wnioski o przyznanie stypendium składać może klub sportowy, organizacja działająca statutowo w obszarze sportu.

7. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego.

8. Wniosek formułowany jest w oparciu o dane z okresu roku/sezonu startowego poprzedzającego termin składania wniosków, w których zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach ekstraklasa, I, II liga, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy (III, IV liga – wyłącznie piłka nożna).

9. Wnioski na stypendia należy składać w terminie do 31 października każdego roku kalendarzowego, poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

10. Stypendia przyznawane są na okres do 12 miesięcy.

11. Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

12. Wnioski o przyznanie stypendium kwalifikowane są przez Komisję Opiniującą powołaną przez Prezydenta Miasta. Udział w pracach komisji ma charakter społeczny.

13. Wykaz zakwalifikowanych wniosków wraz z protokołem Komisja Opiniująca przedkłada Prezydentowi Miasta.

14. Prezydent Miasta Zawiercie przyznaje stypendium oraz ustala czas na jaki zostaje przyznane, w ramach środków finansowych określonych w budżecie miasta.

15. Od podjętego rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta nie przysługuje odwołanie.

16. Szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między Prezydentem Miasta a stypendystą.

17. W przypadku zdobycia dwóch lub więcej osiągnięć upoważniających do ubiegania się o stypendium brane pod uwagę będzie osiągnięcie o najwyższej randze.

18. W przypadku uzyskania przez jednego kandydata do stypendium uprawnień do więcej niż jednego stypendium za osiągnięcia w sporcie, wypłacane jest jedno stypendium.

19. W razie stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Wnioski złożone po upływie tego terminu lub z nieusuniętymi uchybieniami formalnymi pozostają bez rozpatrzenia.

20. Informacje o przyznaniu stypendium podaje się do publicznej wiadomości (BIP, strona internetowa, tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego). Złożony wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi.

21. Obsługę administracyjną związaną z przyznawaniem i pozbawianiem stypendiów sportowych prowadzi Wydział Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

§ 2. Zasady przyznawania stypendiów sportowych w dyscyplinach zespołowych oraz ich rodzaje i wysokość dla zawodników i trenerów.

1. Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego w dyscyplinach zespołowych w kategorii seniorów:

1) zakwalifikowanie się zawodnika do kadry zespołu reprezentującego klub,

2) uczestnictwo zespołu, w bieżącym sezonie w organizowanych przez właściwe w danej dyscyplinie polskie związki sportowe oficjalnych rozgrywkach ekstra klasy, l ligi, II ligi, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka ręczna, ( III i IV liga wyłącznie piłka nożna).

3) W przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego dla trenera ustala się następujące kryteria:

a) prowadzenie zespołu w rozgrywkach piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego,

b) uczestnictwo zespołu, w bieżącym sezonie w organizowanych przez właściwe w danej dyscyplinie polskie związki sportowe oficjalnych rozgrywkach ekstraklasy, l ligi, II ligi, (III-IV liga -wyłącznie piłka nożna).

4) maksymalna liczba zawodników w zespole i trenerów, w określonych dyscyplinach, która może otrzymać stypendium sportowe wynosi:

- piłka nożna: 14 zawodników, 1 trener prowadzący daną drużynę,

- piłka ręczna: 10 zawodników, 1 trener prowadzący daną drużynę,

- piłka siatkowa: 9 zawodników, 1 trener prowadzący daną drużynę,

- tenis stołowy: 6 zawodników, 1 trener prowadzący daną drużynę.

2. Do obliczenia wysokości stypendium sportowego dla zawodnika i trenera stosuje się wzór:

Sz = Mz x Oz x Pz

Sz - wysokość miesięcznego stypendium sportowego dla zawodnika i trenera

Mz - maksymalna miesięczna kwota stypendium dla zawodnika i trenera wynosi 1.500 PLN.

Oz - współczynnik" sukcesu" uzależniony jest od osiągnięć sportowych w odniesieniu do ostatniego zakończonego sezonu sportowego i wynosi:

1,0 - dla 1-3 miejsca w rozgrywkach ligowych seniorów,

0,7 – dla 4-5 miejsca w rozgrywkach ligowych seniorów,

0,5 - poniżej 5 miejsca w rozgrywkach ligowych seniorów.

Pz - współczynnik" poziomu rozgrywek" uzależniony jest od poziomu ligowego i wynosi:

2,0 – ekstra liga,

1,5 – I liga,

0,6 – II liga,

0,8 – III liga (wyłącznie piłka nożna),

0,6 – IV liga (wyłącznie piłka nożna).

3. Warunki dodatkowe:

1) pozytywna opinia macierzystego klubu,

2) do wniosku należy dołączyć dokument uprawnionego polskiego związku sportowego potwierdzający osiągnięcie zespołu, za które ma być przyznane stypendium,

3) potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy zgłoszenie zawodnika do rozgrywek ligowych kadry i zespołu w danej dyscyplinie sportowej oraz potwierdzoną kopię aktualnej licencji,

4) dopuszcza się zróżnicowanie wysokości stypendiów dla poszczególnych zawodników w drużynie, zgodnie z ich zaangażowaniem i wkładem w odniesiony sukces. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników proponuje macierzysty klub.

§ 3. Zasady pozbawiania stypendiów sportowych.

1. Prezydent Miasta Zawiercie pozbawia stypendium sportowego jeżeli stypendysta:

1) zaniedbuje swoje obowiązki zawodnika, trenera,

2) utracił prawa zawodnika, trenera,

3) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportowej na okres powyżej sześciu miesięcy,

4) odmówił udziału w treningach i zawodach, w których reprezentuje Zawiercie,

5) przeszedł do klubu z siedzibą poza terenem miasta Zawiercie,

6) zostało mu przyznane stypendium sportowe z innych środków,

7) zaprzestał uprawiania sportu,

8) naruszył normy etyczno - moralne,

9) rażąco naruszył przepisy prawa.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Prezydenta Miasta Zawiercie o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na decyzje o pozbawieniu stypendium sportowego.

3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust.1.

4. O pozbawieniu stypendium Prezydent zawiadamia na piśmie zawodnika oraz macierzysty klub sportowy zawodnika.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama