reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/ 69/ 2011 Rady Gminy Ślemień

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych

Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), - art. 221 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - oraz art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) . Rada Gminy w Ślemieniuuchwala, co następuje:

§ 1.

Z budżetu Gminy Ślemień mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań służących ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Ślemień.

§ 2.

1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji tj. rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo-cementowych, transport i utylizację odpadów.

3. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 70% poniesionych kosztów w zakresie: demontażu, transportu unieszkodliwienia odpadów, jednak nie więcej niż 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

§ 3.

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 składają pisemne wnioski.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wysokości posiadanych środków.

4. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy.

5. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie przyznania dotacji, Wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia i nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

6. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w danym roku kalendarzowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym, o ile Gmina będzie dysponowała środkami na ten cel.

§ 4.

1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

- szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

- wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

- termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego, - tryb kontroli wykonywania zadania,

- termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

- termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.

2. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).

§ 6.

W celu rozliczenia inwestycji Gmina ma prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/ 69/ 2011
Rady Gminy Ślemień
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/ 69/ 2011
Rady Gminy Ślemień
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Umowa

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama