reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/147/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust.1; art. 41, ust. 1 i art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, ze zm), w nawiązaniu do uchwały Nr XLIX/501/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 maja 2010 r., Rada Miejska w Sławkowie , po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa, zatwierdzonego uchwałą nr 353/98 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 czerwca 1998 r. (zmienionego uchwałą nr XII/80/03 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 sierpnia 2003 r., uchwałą nr XXI/202/2008 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 lutego 2008 r. oraz uchwałą nr XII/139/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 15 września 2011 r.

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:

Rozdział 1 : Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszarów objętych zmianą planów oraz zakresu obowiązywania rysunku planu.

Rozdział 2 : Ustalenia ogólne i strefowe, obejmujące:

- Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

- Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

- Zasady oraz warunki scalania i podziału terenów na działki budowlane.
Rozdział 3 : Szczegółowe ustalenia zmiany planów, obejmujące:

- Przeznaczenie oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

- Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
Rozdział 4 : Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

Rozdział 5 : Ustalenia dotyczące stawek procentowych służących naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem zmiany planu.

Rozdział 6 : Ustalenia końcowe.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszarów objętych zmianą planów oraz zakresu obowiązywania rysunku planu

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/501/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 maja 2010 r. przedmiotem częściowej zmiany następujących planów miejscowych:

- Sławków Śródmieście, zatwierdzonego uchwałą Nr L/339/06 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 3 lutego 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2006 r. Nr 42, poz. 1187,

- Sławków Południowy, zatwierdzonego uchwałą Nr L/341/06 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 3 lutego 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2006 r. Nr 42, poz. 1189, są 3 obszary miasta o całkowitej powierzchni 5,28 ha, powstałych po połączeniu terenów określonych w w/w uchwale.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1. załącznik nr 1 – Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 dla zakresu częściowej zmiany planów miejscowych określonych w § 1, podzielony na 2 arkuszach, sporządzonych na kopiach map zasadniczych;

2. załącznik nr 2 – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa zatwierdzonego uchwałą nr 353/98 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 czerwca 1998 r., zmienionego uchwałą nr XII/80/03 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 sierpnia 2003 r., uchwałą nr XXI/202/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2008 r. oraz uchwałą Nr XII/139/11 Rady Miejskiej z dnia 15 września 2011 r.;

3. załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Sławkowie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planów miejscowych;

4. załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Sławkowie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. 1. Na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) skala rysunku zmiany planu w formie liczbowej i liniowej;

2) granica miasta;

3) granice obszarów objętych zmianą planów;

4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) symbole identyfikacyjne przeznaczenia terenów – literowe i cyfrowe, o których mowa w § 4;

7) strefy ochrony konserwatorskiej ustalone w zmianie planów miejscowych;

8) projektowane urządzenia i trasy sieci infrastruktury technicznej;

9) krzyż przydrożny podlegający ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń zmiany planów miejscowych.

2. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawiera ponadto inne oznaczenia, nie będące ustaleniami zmiany planów miejscowych:

1) strefa potencjalnego oddziaływania linii wysokiego i średniego napięcia.

§ 4. Na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały symbole identyfikacyjne przeznaczenia terenów, wydzielonych w zmianie planów liniami rozgraniczającymi wyrażają:

1. pierwsza cyfra – numer obrębu miasta Sławkowa, tj.:

1) 1- Sławków Śródmieście,

2) 3 - Sławków Południowy,

2. druga cyfra (od 1 do 3) – kolejny numer obszaru objętego zmianą planu miejscowego;

3. trzecia cyfra - kolejny numer terenu usytuowanego w granicach obszaru objętego zmianą planu o tym samym oznaczeniu literowym (cyfra występuje jedynie w przypadku, gdy na danym obszarze zmiany planu występuje więcej niż jeden teren o tym samym oznaczeniu literowym);

4. oznaczenie literowe - przeznaczenie terenu.

§ 5. Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ich parametrów technicznych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń określonych w planie, w uzgodnieniu z właścicielami i zarządzającymi tymi sieciami i urządzeniami.

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści nie wynika inaczej;

2. rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu w skali 1:1000 sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej, składający się z 2 arkuszy;

3. terenie – rozumie się przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;

4. przeznaczeniu terenu lub obiektu – rozumie się przez to kategorie form zagospodarowania lub działalności, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie lub obiekcie;

5. linii nieprzekraczalnej zabudowy – rozumie się przez to linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

6. działce budowlanej - rozumie się przez to nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

7. wskaźniku zabudowy - rozumie się przez to procentowe zainwestowanie działki budowlanej, jako powierzchnię zabudowy obiektów kubaturowych podzieloną przez powierzchnię całkowitą działki budowlanej pomnożoną przez 100, wyrażoną w %;

8. parkingach - rozumie się przez to miejsca parkingowe urządzone w poziomie terenu;

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne i strefowe, obejmujące:

- Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

- Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

- Zasady oraz warunki scalania i podziału terenów na działki budowlane.

§ 7. Tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem mas ziemnych.

1. Obszary objęte zmianą planów miejscowych nie leżą w granicach obowiązujących terenów górniczych.

2. Obszary objęte niniejszą zmianą planów miejscowych nie są narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

3. Obszary objęte niniejszą zmianą planów miejscowych nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 8. Ustalenia ogólne ochrony środowiska

1. Nakazuje się kształtowanie zieleni miejskiej w oparciu o ramowy program, wyznaczający główne elementy jej układu.

2. W gospodarce odpadami obowiązują ustalenia:

1) nakazuje się:

a) segregowanie odpadów bytowo – gospodarczych u źródła w szczelnych pojemnikach zgodnie z miejskim systemem zbiórki odpadów, z zapewnieniem ich systematycznego wywozu przez specjalistyczne firmy posiadające uregulowany stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami w celu odzysku lub unieszkodliwienia,

b) gromadzenie odpadów przemysłowych w obrębie terenów zabudowy usługowej 1-2.U , oraz terenów infrastruktury technicznej - kanalizacji 3-3.K do wtórnego wykorzystania na miejscu, bądź ich przekazanie specjalistycznej firmie posiadającej uregulowany stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami,

c) gromadzenie odpadów niebezpiecznych w gminnym punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych, a następnie przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznej firmie posiadającej uregulowany stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami,

2) zakazuje się składowania na działce odpadów nie związanych z własną działalnością gospodarczą.

§ 9. Ustalenia strefowe ochrony wód podziemnych.

1. Ustalenia dotyczą części obszarów miasta objętych zmianami planów nr: 1, 2, 3 określonych w § 1 ust.1, które są położone w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 454 Olkusz – Zawiercie oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 453 Biskupi Dwór.

2. W celu ochrony zasobu tych wód podziemnych zakazuje się:

1) lokalizowania obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli miałyby mieć negatywny wpływ na stan wód podziemnych;

2) wznoszenia urządzeń i wykonywania robót lub czynności, które mogłyby zmniejszyć przydatność oraz wydajność źródeł i ujęć wody;

3) niekontrolowanego gromadzenia ścieków i odpadów, rolniczego wykorzystywania ścieków, lotniczych zabiegów rolniczych i grzebania zwierząt.

3. W celu ochrony zasobu tych wód podziemnych nakazuje się:

1) uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz poprzez wyposażenie zabudowy rozproszonej w oczyszczalnie indywidualne lub szczelne zbiorniki ścieków, przy pełnej kontroli ich technicznego stanu i odbioru ścieków przez uprawnione jednostki;

2) likwidację niezorganizowanych składowisk odpadów komunalnych;

3) zbudowanie systemu oczyszczania wód opadowych z terenów dróg i placów publicznych.

§ 10. Ustalenia ogólne i strefowe - ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, dóbr kultury współczesnej, ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego Sławkowa.

1. Ustalenia dotyczą części obszarów miasta objętych zmianami planów nr: 1, 2 i 3 określonych w § 1 ust.1.

2. Ustala się następujące strefy ochrony konserwatorskiej, w których określa zasady kształtowania przestrzeni w obrębie poszczególnych stref oraz przedmiot i zakres ochrony zabytkowej substancji:

1) strefa „ K ” dla fragmentów obszarów miasta objętych zmianami planów nr: 1 i 2 – ochrony krajobrazu, w której:

a) nakazuje się restaurację, ewentualnie częściowe odtworzenia, zabytkowych elementów krajobrazu,

b) nakazuje się konserwację naturalnego krajobrazu, związanego przestrzennie z historycznym założeniem urbanistycznym (np. skarpy nadrzeczne), rekultywację zniszczonych fragmentów krajobrazu oraz wprowadzanie nowych elementów podnoszących estetyczne wartości tych terenów i podkreślających ich związek przestrzenny z historycznym założeniem urbanistycznym,

c) nakazuje się zwiększenie na obszarze strefy ogólnospołecznych funkcji (głównie rekreacyjnych) przy należytym zabezpieczeniu zabytkowych wartości kompozycyjnych,

d) zakazuje się lokalizacji obiektów o charakterze przemysłowo-składowym oraz wszelkich budowli naruszających swoją skalą historyczną ziarnistość krajobrazu lub stanowiących kontrastujące akcenty kolorystyczne;

2) strefa „ E ” dla fragmentów obszarów miasta objętych zmianami planów nr: 1 i 2 - ekspozycji panoramy historycznego układu urbanistycznego, obejmująca ochronę krajobrazową widoków od strony doliny Przemszy, dla której:

a) zakazuje się stosowania w elewacjach materiałów odblaskowych,

b) zakazuje się ustawiania tablic reklamowych,

c) nakazuje się w budynkach nowo wznoszonych i przy przebudowie istniejących dachów, stosowanie pokryć ceramicznych lub dachówko-podobnych, z wykluczeniem jaskrawych barw.

3. Wprowadza się ochronę konserwatorską obiektu nieruchomego, nie ujętego w aktualnych rejestrach, a będącego zabytkiem - krzyż przy ul. Krakowskiej koło mostu na Strudze, dla którego ustala się:

1) wokół krzyża ustanawia się strefę ochronną o średnicy 10,0 m;

2) w strefie ochronnej wprowadza się zakaz lokalizowania nowych obiektów kubaturowych;

3) w strefie ochronnej dopuszcza się nasadzenia towarzyszącej zieleni urządzonej;

4) zakazuje się podejmowania jakichkolwiek prac przy tych obiektach bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 11. Ustalenia strefowe – sanitarne, hałasu i bezpieczeństwa.

1. Ustalenia dotyczą obszarów miasta objętych zmianami planów, określonych w § 1 ust. 1.

2. Nakazuje się utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na poziomie dopuszczalnym dla poszczególnych rodzajów terenów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 z 2007 r., poz. 826), dla których ustala się:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( MN ) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2) na terenach zabudowy usługowej ( U ) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe.

3. Na obszarze zmiany planu nr 3 dla planowanej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia ustala się zachowanie stref oddziaływania wzdłuż istniejących i projektowanych sieci.

§ 12. Ustalenia ogólne kształtowania przestrzeni publicznych

1. Ustalenia dotyczą obszarów miasta objętych zmianami planów, określonych w § 1 ust.1.

2. Do przestrzeni publicznych zalicza się wszystkie drogi i place, za wyjątkiem dróg i placów wewnętrznych w zespołach zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno–gospodarczej wraz z przylegającymi ścianami na sąsiadujących terenach, tworzącymi łącznie krajobrazowe wnętrza.

3. W przestrzeniach publicznych zakazuje się:

1) budowy ogrodzeń działek przed linią rozgraniczającą teren publiczny, ustalony planem oraz budowy prefabrykowanych betonowych płotów od strony ulic i placów publicznych;

2) umieszczania tablic ogłoszeniowych i reklamowych nie związanych z podstawowym użytkowaniem terenu;

3) trwałej budowy lub odbudowy istniejących obiektów kubaturowych na terenach publicznych przeznaczonych dla komunikacji;

4) stosowania jaskrawych barw i materiałów odblaskowych we wszystkich elementach zagospodarowania terenów widocznych z przestrzeni publicznych;

5) wprowadzania zieleni przesłaniającej widoki obiektów zabytkowych lub obniżających walory kompozycyjne wnętrz krajobrazowych.

4. W przestrzeniach publicznych nakazuje się:

1) sukcesywną przebudowę wszelkich napowietrznych linii technicznego uzbrojenia, na podziemne – kablowe;

2) sukcesywne utwardzanie pasm komunikacyjnych, przy zachowaniu zasady segregacji ruchu pieszego;

3) rozbudowę i modernizację oświetlenia elektrycznego, przy zachowaniu norm technicznych i estetycznych wymagań, odpowiednich dla poszczególnych obszarów, w tym obiektów zabytkowych;

4) wprowadzanie zieleni osłonowej obiektów obniżających wartości widokowe krajobrazu od strony ciągów komunikacyjnych i ognisk ruchu pieszego.

5. W przestrzeniach publicznych dopuszcza się:

1) umieszczanie reklam i tablic informacyjnych poza liniami rozgraniczającymi dróg publicznych, związanych z użytkowaniem przyległego terenu lub obiektu, z ograniczeniem ich wielkości do 3,0 m2 powierzchni;

2) iluminację budynków i reklam źródłami światła osłoniętymi od strony przestrzeni publicznych oraz okolicznościowe, nie oślepiające dekoracje świetlne;

3) przejściowe, uzasadnione stanem techniczno-ekonomicznym, użytkowanie istniejącej zabudowy położonej w obrębach ulic i placów oraz trwałe utrzymywanie obiektów zabytkowych;

4) lokalizowanie w liniach rozgraniczających dróg publicznych przenośnych obiektów usługowo–handlowych i reklamowych, elementów małej architektury, zieleni urządzonej i izolacyjnej, urządzeń służących ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej oraz wiat przystankowych w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i poruszania się pieszych, po uzgodnieniu z zarządcą drogi;

5) budowę obiektów małej architektury w obrębie publicznych placów, za wyjątkiem ich części przeznaczonych dla ruchu pojazdów;

6) wprowadzanie w obrębie publicznych placów i innych przestrzeni publicznych zieleni o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym.

§ 13. Ustalenia ogólne zasad modernizacji i rozbudowy systemów komunikacji.

1. Ustalenia dotyczą obszarów miasta objętych zmianami planów, określonych w § 1 ust. 1.

2. Nakazuje się modernizację i rozbudowę układu sieci drogowej odpowiadającą zasadzie hierarchizacji ciągów komunikacyjnych i segregacji rodzajów ruchu z wyodrębnieniem dróg zbiorczych i lokalnych.

3. Ustala się minimalną liczbę ogólnodostępnych miejsc parkingowych:

Lp

Obiekt

na jednostkę

liczba miejsc p.

1

Budynki mieszkalne

mieszkanie

1

2

Biura

10 zatrudnionych

5

3

Handel, restauracje, kawiarnie

100 m2 pow. użytkowej

5

4

Gabinety lekarskie

100 m2 pow. użytkowej

5

5

Przedszkola, żłobki

100 dzieci, uczniów

20

6

Przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie

100 m2 pow. użytkowej

5

7

Usługi rzemieślnicze

obiekt

2

8

Zakłady produkcyjne

10 zatrudnionych

3

9

Oczyszczalnia ścieków

10 zatrudnionych

3

4. Odległości obowiązujących, nieprzekraczalnych linii zabudowy od krawędzi jezdni dróg publicznych wynoszą:

Rodzaj drogi

Na terenach zabudowy

Poza terenem zabudowy

Powiatowa

8,0 m

20,0 m

Gminna

6,0 m

15,0 m

Ustalenia te nie dotyczą zabudowy na terenach, na których w zmianie planów miejscowych wyznaczono indywidualnie inne linie zabudowy.

§ 14. Ustalenia ogólne zasad modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej.

1. Ustalenia dotyczą obszarów miasta objętych zmianami planów, określonych w § 1 ust. 1.

2. Dla sieci infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

1) nakazuje się:

a) prowadzenie wszystkich nowych sieci rozdzielczych technicznego uzbrojenia w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg oraz zieleni,

b) sukcesywnie przebudowanie istniejących sieci napowietrznych na podziemne,

c) ustalanie lokalizacji poszczególnych sieci technicznego uzbrojenia na tle docelowego, pełnego uzbrojenia ulicy, z zachowaniem zasad ich rozmieszczenia (wzajemnych odległości);

2) dopuszcza się:

a) prowadzenie fragmentów uzbrojenia poza wyznaczonymi pasami drogowymi, w przypadkach szczególnie uzasadnionych względami terenowymi, w tym w obrębie terenów budowlanych i obszarów chronionych pod poziomem terenu,

b) zmianę parametrów przewodów infrastruktury technicznej oraz ich położenia w przekroju poprzecznym ulicy, jeśli nie ogranicza możliwości realizacji pozostałych sieci infrastruktury oraz elementów zagospodarowania przekroju poprzecznego ulicy.

3. Dla zaopatrzenia w wodę obowiązują następujące ustalenia:

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejących ujęć – studni głębinowych wody pitnej:

a) nr 1bis – Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – studnia podstawowa o wydajności 195 m3 /godz.,

b) nr 18 – PKP Kozioł o łącznej wydajności 7.900 m/d, mających rezerwy ponad istniejące zapotrzebowanie około 2.800 m3 /d.;

2) utrzymuje się awaryjne źródła /studnie głębinowe/:

a) nr 1 – na terenie MZWiK – o wydajności 161,3 m3 /godz.,

b) nr 14 na terenie przedsiębiorstwa przy drodze do Podlipia, o łącznej wydajności około 4.000 m3 /d;

3) ustala się rozbudowę sieci wodociągowej na nowych terenach przeznaczonych w zmianie planów miejscowych do zainwestowania;

4) ustala się dla układu sieci wodociągowej system pierścieniowy jako docelowy;

5) ujęcia wody wymienione w § 14 ust. 3 pkt 1 i 2 znajdują się poza obszarem objętym niniejszymi zmianami planów.

4. Dla kanalizacji sanitarnej obowiązują następujące ustalenia:

1) ustala się rozdzielczy system kanalizacji;

2) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do trzech oczyszczalni:

a) istniejącej w Śródmieściu przy ul. Browarnej, o przepustowości 600 m3 /d, przejmującej ścieki z terenów położonych w centralnej i wschodniej części Starego Miasta oraz Walcowni – docelowo obiekt wskazany do likwidacji i przejęcie jego funkcji przez nową oczyszczalnię miejską,

b) planowanej na Miedawie , o przepustowości 1040m3 /d, przejmującej ścieki z Kozła , Chwaliboskiego , Śródmieścia oraz Sławkowa Południowego ,

c) planowanej przy ul. Krakowskiej , przejmującej ścieki ze Śródmieścia oraz Sławkowa Południowego .

5. Dla kanalizacji deszczowej obowiązują następujące ustalenia:

1) ustala się budowę kanalizacji deszczowej dla terenów zurbanizowanych centralnej strefy Sławkowa, przy wykorzystaniu istniejących już odcinków kanałów, z odprowadzeniem wody po oczyszczeniu do naturalnych cieków.

2) ustala się budowę kanalizacji deszczowej na modernizowanych odcinkach dróg na terenach zabudowy mieszkaniowej;

3) na pozostałych obszarach ustala się powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych;

4) zabrania się dokonywania zmiany naturalnego spływu wód, w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości.

6. Dla zaopatrzenia w gaz obowiązują następujące ustalenia:

1) ustala się utrzymanie zaopatrzenia w gaz ziemny z gazociągu wysokoprężnego Ø 500 mm, PN 6,3 MPa relacji Tworzeń – Zederman, poprzez 2 stacje redukcyjno – pomiarowe I - stopnia:

a) Sławków, ul. Okradzionowska, o przepustowości 3.000 m3 /h, zasilającą siecią średnioprężną Zakład Wyrobów Metalowych i zabudowę mieszkaniową po północnej stronie drogi krajowej 94 oraz Okradzionów w mieście Dąbrowa Górnicza,

b) Sławków, ul. Szymanowskiego, o przepustowości 3.000 m3 /h, zasilającą siecią średnio-prężną Śródmieście, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową II- stopnia o przepustowości 1500 m3 /h, przy ul. Obrońców Westerplatte, zaopatrującą w gaz niskoprężny osiedle wielorodzinne „PCK”.

2) ustala się sukcesywną rozbudowę średnioprężnej sieci gazowej dla zaopatrzenia w gaz pozostałej części miasta.

3) urządzenia wymienione w § 14 ust. 6 pkt 1 znajdują się poza obszarem objętym niniejszymi zmianami planów.

7. Dla zaopatrzenia w ciepło obowiązują następujące ustalenia:

1) ustala się zaopatrzenie w ciepło wszystkich budynków z indywidualnych lub grupowych źródeł energii cieplnej, przy wykorzystywaniu ekologicznych rozwiązań, w tym ogrzewania urządzeniami wytwarzającymi ciepło o sprawności energetycznej powyżej 90%, energią słoneczną, pompami ciepła i innymi;

2) ustala się w nowych indywidualnych lub grupowych kotłowniach obowiązek stosowania urządzeń wytwarzających ciepło z czystych paliw energetycznych, takich jak: gaz, lekki olej opałowy, ekogroszek, biomasa, drewno, energia elektryczna.

8. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną obowiązują następujące ustalenia:

1) utrzymuje się aktualny układ tranzytowych, napowietrznych linii przesyłowych WN (wysokich napięć), obejmujący linie:

a) 400 kV relacji Tucznawa – Tarnów, Tucznawa – Rzeszów,

b) 220 kV relacji Byczyna – Koksochemia,

c) 220 kV relacji Łośnice – Koksochemia,

d) 110 kV relacji GPZ Cieśle – GPZ Bukowno;

2) dopuszcza się wszelkie prace mające na celu utrzymanie i modernizację obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia promieniowania i hałasu oraz odpowiednich zabezpieczeń technicznych;

3) w układzie zasilania miasta Sławkowa ustala się:

a) budowę głównego punktu zasilania „GPZ” przy ul. Krakowskiej,

b) utrzymanie rozdzielni sieciowej „RS - południe” przy ul. Młyńskiej,

c) realizację dwustronnego układu zasilania miasta przez budowę drugiej rozdzielni sieciowej „RS – północ” 20 kV w rejonie „Kozła”, powiązanej z „GPZ – Lipówka”, obsługującej równocześnie Zakłady Wyrobów Metalowych;

4) w zakresie SN (średnich napięć) ustala się modernizację i rozbudowę istniejących sieci z uwzględnieniem:

a) zmiany rozgałęźnego układu sieci (jednostronnego zasilania stacji trafo, nie spełniającego współczesnych wymagań odbiorcy energii), na układ pierścieniowy, w oparciu o zasilanie dwustronne, minimalizujący awaryjne przerwy i zapewniający odpowiednie parametry w dostawie energii;

b) ujednolicenia wielkości napięcia w układzie sieci SN;

c) racjonalizacji gospodarowania sieciami SN (w tym likwidacji odcinków linii nie spełniających już swoich funkcji), w drodze ich przejęcia (w obrębie miasta) przez jednego użytkownika;

d) kablowania linii w terenach intensywnej zabudowy oraz objętych ochroną zabytków lub krajobrazu;

5) w zakresie stacji transformatorowych SN/NN ustala się:

a) modernizacje istniejących stacji z przebudową słupowych na wnętrzowe,

b) sukcesywną realizację nowych obiektów w miejscach planowanego rozwoju zabudowy, stosownie do rzeczywistego zapotrzebowania mocy,

c) możliwość sytuowania stacji dla wewnętrznych potrzeb zakładów produkcyjnych i usługowych na terenie tych zakładów lub na terenie Gminy Sławków (w ramach zagospodarowania tych zakładów), pod warunkiem powiązań kablowych z układem zewnętrznym;

6) w zakresie sieci NN (niskich napięć) ustala się:

a) sukcesywne kablowanie istniejących sieci napowietrznych na terenach osiedlowych, rekreacyjno-sportowych, objętych ochroną zabytków i ochroną krajobrazu,

b) budowę nowych odcinków wyłącznie jako kablowe.

9. Dla telekomunikacji obowiązują następujące ustalenia:

1) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci w liniach rozgraniczających ulic;

2) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych w miejscach, gdzie stacje te nie przekroczą dopuszczalnych wartości mocy pola elektromagnetycznego w stosunku do istniejącej i planowanej zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi.

§ 15. Ustalenia ogólne zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości . Dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN według następujących zasad i warunków: minimalna powierzchnia wydzielanych działek - 700 m2 , minimalna szerokość frontów działek - 18 m, kąt granic wydzielanych działek w stosunku do granic wydzielanych dróg od 600 do 900 .

Rozdział 3.
Szczegółowe ustalenia zmiany planów, obejmujące:

- Przeznaczenie oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

- Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1-1.MN, 1-2.MN , dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi o charakterze podstawowym np.: handel detaliczny, gastronomia, a także inne usługi za wyjątkiem przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, których ewentualna uciążliwość zamyka się w granicach działki użytkownika, a wszelkie emisje nie przekraczają standardów jakości środowiska mieszkaniowego, lokalizowane na działce w powiązaniu z funkcją mieszkaniową lub samodzielnie w budynkach wolnostojących o funkcji wyłącznie usługowej,

b) garaże i inne pomocnicze obiekty gospodarcze w pomieszczeniach wbudowanych lub przybudowanych do budynków mieszkalnych i usługowych, bądź w budynkach wolnostojących,

c) zieleń urządzona,

d) uprawy sadownicze i ogrody,

e) dojazdy, parkingi niezbędne dla obsługi zabudowy mieszkaniowej i usług,

f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach odrębnych;

3) na istniejących działkach o szerokości poniżej 16 m dopuszcza się lokalizację nowych budynków i prowadzenie robót przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz remoncie istniejących obiektów usytuowanych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy;

4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a) dopuszcza się remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy i urządzeń związanych z zabudową mieszkaniową, usługami, infrastrukturą techniczną i komunikacją pod warunkiem zgodności z ustaleniami niniejszej zmiany planów,

b) zabudowę na działce przyłączyć do istniejących systemów infrastruktury technicznej,

c) zabudowę lokalizować na działce posiadającej dostęp do drogi publicznej,

d) zapewnić miejsca parkingowe w ilości określonej w § 13 ust. 3, przy czym w przypadku zabudowy mieszkaniowej z usługami minimalną ilość miejsc określonych w § 13 ust. 3 dla poszczególnych funkcji należy zsumować,

e) ustala się wolnostojący rodzaj zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych,

f) na istniejących działkach o szerokości poniżej 16 m dopuszcza się zabudowę bliźniaczą,

g) nowe budynki sąsiadujące w zabudowie bliźniaczej muszą posiadać równy poziom okapów dachów oraz jednolity kąt spadku głównych połaci dachowych,

h) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków lub ich części na funkcje, o których mowa w § 16 ust.1 pkt 2) lit. a), b),

i) wskaźnik zabudowy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekraczać 40%,

j) powierzchnia terenu biologicznie czynna dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż 20%,

k) od strony dróg i placów publicznych zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych lub innych ogrodzeń pełnych na całą wysokość,

l) ustala się formę architektoniczną budynków mieszkalnych oraz usługowych, gospodarczych i garaży lokalizowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- stosować dwuspadowe lub czterospadowe dachy budynków o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia od 20º do 45º z dopuszczeniem dachów wielopołaciowych, naczółków oraz lukarn,

- dla garaży wolnostojących oraz budynków gospodarczych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych oraz dachów płaskich,

- kierunek głównej kalenicy dachu budynków równoległy lub prostopadły względem drogi publicznej,

- dopuszczalne gabaryty budynków mieszkalnych i usługowych nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych, łącznie z użytkowym poddaszem, natomiast do liczby tej nie wlicza się kondygnacji powstałej w wyniku sytuowania budynku na spadkach terenu, jeżeli od najwyżej położonej części otaczającego gruntu poziom podłogi parteru nie przekracza 0,5 m,

- wysokość budynków mieszkalnych i usługowych nie może przekraczać 10 m,

- wysokość garaży wolnostojących oraz budynków gospodarczych nie może przekraczać 7 m,

- dachy o kącie nachylenia od 200 do 450 kryte dachówką lub materiałami o fakturze dachówek, w tym papogontem o barwach ciemnych (brąz, czerwień, szarości, czerń),

- dachy płaskie kryte papą termozgrzewalną,

- stosować w wykończeniu budynków tradycyjne materiały: ściany - tynki w jasnych kolorach, drewno, cokoły – tynk, kamień, ceramika, całość w barwach harmonizujących z dachem i nie kontrastujących z tłem krajobrazowym,

- dopuszcza się stosowanie w wykończeniu budynków elementów nowoczesnych, np.: stali nierdzewnej, elewacji szklanych i innych,

- przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków dopuszcza się odstępstwa od podanych zasad formy architektonicznej budynków w zakresie geometrii i kąta nachylenia dachów,

m) sposób zainwestowania i użytkowania działki budowlanej nie może powodować przekroczeń poziomu hałasu dla terenów mieszkaniowych określonego w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 11 ust. 2, dla pory dziennej i nocnej, mierzonego na granicy działki.

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla projektowanych budynków od dróg publicznych w odległościach określonych w § 13, ust. 4, za wyjątkiem budynków lokalizowanych na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 1-1.MN , na którym nieprzekraczalną linię zabudowy od zewnętrznej krawędzi istniejącej jezdni ulicy zbiorczej 1-1.KD-Z ustala się w odległości od 15 m do 31 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

3.               Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN : 700 m2 .

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące ustalenia ogólne i strefowe:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem: 1-1.MN oraz dla części terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem: 1-2.MN , obowiązują ustalenia ogólne i strefowe strefy „ E ” - ekspozycji panoramy historycznego układu urbanistycznego, określone w § 10 ust. 2 pkt 2);

2) dla części terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem: 1-1.MN oraz 1-2.MN obowiązują ustalenia ogólne i strefowe strefy „ K ” – ochrona krajobrazu § 10 ust. 2 pkt 1)

§ 17. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1-2.U , dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe : zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne :

a) stacja dystrybucji paliw płynnych,

b) budynki drobnej produkcji, za wyjątkiem obiektów mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

c) składy i magazyny,

d) budynki administracyjno – biurowe oraz socjalno – techniczne,

e) garaże i inne pomocnicze obiekty gospodarcze,

f) zieleń urządzona, w tym izolacyjna,

g) dojazdy, parkingi i place niezbędne dla obsługi zabudowy,

h) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą terenów;

3) zasady zagospodarowania terenu zabudowy usługowej:

a) dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie usług nie powodujących emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów poza granicę działki budowlanej, na której będą zlokalizowane,

b) zabudowę na działce przyłączyć do istniejących systemów infrastruktury technicznej,

c) zapewnić miejsca parkingowe w ilości określonej w § 13 ust. 3,

d) wskaźnik zabudowy dla terenu zabudowy usługowej nie może przekraczać 60%,

e) powierzchnia terenu biologicznie czynna dla terenu zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 20%,

f) ustala się formę architektoniczną budynków na terenach zabudowy usługowej:

- dla budynków stosować dwuspadowe lub czterospadowe dachy budynków o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia od 200 do 450 z dopuszczeniem dachów wielopołaciowych, naczółków oraz lukarn lub dachy płaskie,

- dopuszczalna wysokość budynków usługowych, biurowo-administracyjnych oraz socjalno-technicznych nie może przekraczać 12 m i posiadać maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

- dopuszczalna wysokość budynków produkcyjnych, składowych, magazynowych i gospodarczych oraz garaży wolnostojących nie może przekraczać 10 m i posiadać maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

- stosować w wykończeniu budynków materiały w barwach nie kontrastujących z tłem krajobrazowym,

- dopuszcza się stosowanie w wykończeniu budynków elementów nowoczesnych, np.: stali nierdzewnej, elewacji szklanych i innych.

2.               Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek na terenie zabudowy usługowej U : 600 m2 .

§ 18. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – kanalizacji oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: 3-3.K , dla którego ustala się:

1. przeznaczenie podstawowe : miejska oczyszczalnia ścieków;

2. przeznaczenie dopuszczalne:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) garaże i inne pomocnicze obiekty gospodarcze,

3) zieleń urządzona,

4) dojazdy, parkingi niezbędne dla obsługi oczyszczalni.

3. Dla terenu 3-3.K należy zapewnić dojazd wewnętrzny do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 4449/2;

4. Zasady zagospodarowania terenów infrastruktury technicznej – oczyszczalni:

1) zabudowę na działce przyłączyć do istniejących systemów infrastruktury technicznej,

2) zapewnić miejsca parkingowe w ilości określonej w § 13 ust.3,

3) wskaźnik zabudowy dla terenu zabudowy oczyszczalni nie może przekraczać 60%,

4) powierzchnia terenu biologicznie czynna dla terenu zabudowy infrastruktury technicznej – oczyszczalni nie może być mniejsza niż 20%,

5) ustala się formę architektoniczną budynków na terenie 3-3.K :

a) dla budynków stosować dwuspadowe lub czterospadowe dachy budynków o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia od 20º do 45º z dopuszczeniem dachów wielopołaciowych, naczółków oraz lukarn lub dachy płaskie,

b) dopuszczalna wysokość budynków nie może przekraczać 10 m i posiadać maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

c) stosować w wykończeniu budynków materiały w barwach nie kontrastujących z tłem krajobrazowym,

d) dopuszcza się stosowanie w wykończeniu budynków elementów nowoczesnych, np.: stali nierdzewnej, elewacji szklanych i innych.

§ 19. Wyznacza się teren wód otwartych, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: 1-2.ZW , dla którego ustala się:

1. przeznaczenie podstawowe : wody powierzchniowe z zielenią nadbrzeżną;

2. przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty małej architektury,

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) obiekty przeciwpowodziowe;

3. zasady zagospodarowania terenów wód otwartych i zieleni towarzyszącej:

1) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) dopuszcza się wykorzystywanie terenów dla celów turystyki i rekreacji, na warunkach gwarantujących pełną ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

§ 20. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1-2.1ZP,           1-2.2ZP , dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ogrody, zieleńce;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) wody powierzchniowe,

b) parkingi i place utwardzone,

c) ciągi piesze, alejki spacerowe, ścieżki rowerowe,

d) place zabaw, boiska,

e) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym stacje transformatorowe oraz pompownie ścieków,

f) obiekty małej architektury;

3) Zasady zagospodarowania terenów zieleni urządzonej:

a) w granicach terenów zieleni urządzonej obowiązuje całkowity zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów określonych w § 20 ust. 1 pkt 2) lit. e), f),

b) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem zgodności z ustaleniami niniejszej zmiany planów,

c) dopuszcza się budowę utwardzonych dróg wewnętrznych oraz podziemnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem pełnej rekultywacji terenu po zakończeniu prac,

d) nakazuje się wprowadzenie zróżnicowanych gatunków zieleni, w tym części zieleni gatunków trwale zielonych,

e) teren 1-2.1ZP należy zagospodarować zielenią parkową typu izolacyjnego,

2. Dla terenów zieleni urządzonej obowiązują następujące ustalenia ogólne i strefowe: dla części terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1-2.1ZP obowiązują ustalenia ogólne i strefowe ochrony zabytków „ E ” – ekspozycji panoramy historycznego układu urbanistycznego, określone w § 10 ust. 2 pkt 2).

§ 21. 1. Wyznacza się teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: 3-3.ZI , dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe : zieleń izolacyjna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) dojazd do posesji zlokalizowanej na działce nr 4449/2,

b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) zasady zagospodarowania terenów zieleni izolacyjnej:

a) w granicach terenów zieleni izolacyjnej obowiązuje całkowity zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

b) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem zgodności z ustaleniami niniejszej zmiany planów,

c) dopuszcza się budowę utwardzonych dróg wewnętrznych oraz podziemnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem pełnej rekultywacji terenu po zakończeniu prac,

d) na terenie należy wykonać nasadzenia zielenią izolacyjną, w tym gatunkami zimozielonymi,

2. Dla terenów zieleni izolacyjnej 3-3.ZI obowiązują ustalenia ogólne i strefowe oddziaływania wzdłuż projektowanych sieci wysokiego napięcia.

§ 22. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 3-3.1ZL, 3-3.2ZL,          3-3.3ZL, 3-3.4ZL, 3-3.5ZL, 3-3.6ZL , dla których ustala się:

1. przeznaczenie podstawowe: lasy;

2. zasady zagospodarowania terenów lasów:

1) ustala się granicę rolno-leśną po linii rozgraniczenia lasów, od pozostałych terenów oznaczonych na rysunku planu,

2) na terenach lasów zakazuje się:

a) lokalizacji obiektów kubaturowych, pełnych ogrodzeń oraz tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów obsługi gospodarki leśnej,

b) prowadzenia prac ziemnych mających wpływ na zmianę ukształtowania powierzchni terenu,

c) stosowania środków chemicznej ochrony roślin i nawożenia gleby mogących oddziaływać na stan wód podziemnych i powierzchniowych,

d) wszelkich działań mogących spowodować zmianę stosunków wodnych,

e) niszczenia naturalnego poszycia o wartościach naukowych i krajobrazowych, w tym stanowisk cennych gatunków roślin zielnych,

3) na terenach lasów nakazuje się:

a) zachowania wartości kulturowych, w tym historycznych traktów drogowych i zabytków archeologicznych,

b) zachowania w stanie naturalnym śródleśnych oczek wodnych, łęgów i innych łąk śródleśnych, cieków wodnych, torfowisk itp. elementów środowiska przyrodniczego,

c) urządzenia przejść dla swobodnego przemieszczania się zwierząt i zachowania ciągłości środowiska, pomiędzy kompleksami leśnymi podzielonymi lokalnymi drogami publicznymi,

4) na terenach lasów dopuszcza się realizację urządzeń turystycznych, takich jak: przydrożne nieutwardzone parkingi, miejsca biwakowania, punkty widokowe, ścieżki turystyczne itp.

§ 23. Wyznacza się tereny wód otwartych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 3-3.1W, 3-3.2W , dla których ustala się:

1. przeznaczenie podstawowe: wody płynące – potok Struga;

2. przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty małej architektury,

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) obiekty przeciwpowodziowe;

3. zasady zagospodarowania terenów wód płynących:

1) wzdłuż potoku Struga na odcinkach objętych zmianą planów wyznacza się pas ochronny o szer. 5 m, w którym zakazuje się zabudowy, za wyjątkiem obiektów określonych w § 23 pkt. 2,

2) zakazuje się budowy wszelkich ogrodzeń terenów brzegowych w odległości 1,5 m od krawędzi potoku,

3) na odcinkach objętych zmianą planów nakazuje się zachowanie naturalnego koryta potoku,

4) na terenach wód płynących dopuszcza się wykorzystywanie terenów dla celów turystyki i rekreacji, na warunkach gwarantujących pełną ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

§ 24. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1-1.KD-Z, 1-2.KD-L, 3-3.KD-L , dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ulicy zbiorczej 1-1.KD-Z

a) zewnętrzne powiązania komunikacyjne obszaru planu,

b) wewnętrzne powiązania komunikacyjne, zapewniające dojazd i dojścia piesze do terenów budowlanych;

2) przeznaczenie podstawowe ulic lokalnych 1-2.KD-L, 3-3.KD-L

a) zewnętrzne i wewnętrzne powiązania komunikacyjne, zapewniające dojazd i dojścia piesze do terenów budowlanych.

b) ciągi piesze, chodniki;

3) przeznaczenie dopuszczalne ulic publicznych:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) miejsca postojowe w formie wydzielonych pasów i zatok parkingowych w obrębie linii rozgraniczających ulic,

c) reklamy w obrębie linii rozgraniczających ulic nie kolizyjne z użytkowaniem podstawowym,

d) zieleń urządzona,

e) zieleń izolacyjna,

f) obiekty i urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej,

g) elementy małej architektury niekolizyjne z użytkowaniem podstawowym.

2. Lokalizowanie reklam w liniach rozgraniczających ulic publicznych musi być zgodnie z ustaleniami zmiany planu.

3. Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów dróg publicznych:

1) ulica zbiorcza 1-1.KD-Z :

a) w granicach zmiany planów fragment istniejącej drogi powiatowej,

b) w granicach zmiany planów szerokość w liniach rozgraniczających wynosi od 2 m do 4 m;

2) ulica lokalna 1-2.KD-L :

a) w granicach zmiany planu fragment istniejącej drogi powiatowej,

b) w granicach zmiany planów szerokość w liniach rozgraniczających wynosi od 0,1 m do 3 m;

3) ulica lokalna 1-2.KD-L, 3-3.KD-L :

a) w granicach zmiany planu fragment istniejącej drogi gminnej,

b) w granicach zmiany planów szerokość w liniach rozgraniczających wynosi od 1,5 m do 4 m.

Rozdział 4.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 25. 1. Ustalenia dotyczą obszarów miasta objętych zmianami planów, określonych w § 1 ust. 1.

2. Do czasu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów na terenach objętych zmianą planów dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu, bez możliwości podejmowania jakichkolwiek działań, utrudniających jego zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami zmiany planów.

3. Zakazuje się wznoszenia trwałych budynków i ogrodzeń, zmiany ukształtowania gruntu oraz zalesiania i zakładania sadów na terenach o innym przeznaczeniu, w szczególności pod drogi i inne cele publiczne.

4. Tymczasowe zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę i nie objętych ochroną może obejmować jednosezonowe uprawy rolnicze oraz inną działalność gospodarczą z dopuszczeniem ustawienia na okres do 2 lat drobnej zabudowy typu kontenerowego do 50,0 m2 , nie związanej na stałe z gruntem, możliwej do przeniesienia bez kosztów rozbiórki.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące stawek procentowych służących naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem zmiany planów.

§ 26. 1. Dla wszystkich terenów lub części terenów, które w wyniku zmiany planów miejscowych zmieniły przeznaczenie z terenów rolniczych – upraw polowych i użytków zielonych ( R ) oraz terenów rolniczych – sadów i ogrodów ( RO ), terenów zieleni urządzonej ( ZP ), terenów wód otwartych z zielenią towarzyszącą ( ZW ) oraz terenów komunikacji ( KD-L ) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN ( 1-1.MN, 1-2.MN ) oraz tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem: 3-3.K ustala się wysokość 30% stawki służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planów, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymienionej we wstępie uchwały.

2. Dla terenu lub części terenu zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem: 1-2.U ustala się wysokość 30% stawki służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planów, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymienionej we wstępie uchwały.

3. Dla wszystkich pozostałych terenów objętych zmianą planów miejscowych, w związku z tym iż ich przeznaczenie nie uległo zmianie w stosunku do przeznaczenia tych terenów w obowiązujących dotychczas planach miejscowych lub tereny te stanowią własność Gminy Sławków nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymienionej we wstępie uchwały.

Rozdział 6.
Ustalenia końcowe.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławków.

§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na stronie internetowej miasta.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


mgr Paweł Sobieszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/147/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 20 października 2011 r.
Zalacznik1.rar


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/147/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 20 października 2011 r.
Zalacznik2.rar


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/147/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 20 października 2011 r.
Zalacznik3.doc


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/147/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 20 października 2011 r.
Zalacznik4.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama