reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XII.65.2011 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.), pkt 10 , art. 51 ust 1, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w zw. z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:

30.372.781,00

w tym:

dochody bieżące

27.354.781,00

w tym:

z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

307.165,00

dochody majątkowe

3.018.000,00

w tym : z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

2.666.000,00

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie

1.752.135,00

zgodnie z tabelą nr 3

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

1.200,00

-zgodnie z tabelą nr 4a

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie

30.797.059,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące

25.036.003,00

w tym na:

* wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:

20.729.725,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13.674.242,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7.055.483,00

* wydatki na dotacje na zadania bieżące

1.279.795,00

* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.633.889,00

* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

216.494,00

*wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

56.100,00

* wydatki na obsługę długu publicznego

120.000,00

b) wydatki majątkowe w kwocie

5.761.056,00

* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

4.819.556,00

w tym

- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

790.676,00

* zakup i objęcie akcjii i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

941.500,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) w kwocie

1.752.135,00

zgodnie z tabelą nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie

1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

1.200,00

zgodnie z tabelą nr 4a

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości

424.278,00

są przychody budżetu gminy w wysokości

424.278,00

w tym:

a) pożyczki

120.944,00

b) kredyty

303.334,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 839.334 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 415.056 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6

§ 5. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2012 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

520.000,00

- ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków:

158.000,00

- celową na zarządzanie kryzysowe

62.000,00

- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.

200.000,00

- celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)

100.000,00

§ 7. Ustala się limit z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów:

- do wysokości 400.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego

- do wysokości 839.334 zł z tytuły pożyczek i kredytów.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej

c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,

d) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 400.000,000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

tabela Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

tabela Nr 2a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

tabela Nr 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

tabela Nr 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

tabela Nr 4a

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

tabela Nr 5

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

tabela Nr 6

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

zał 1

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama