reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/96/2012 Rady Powiatu w Częstochowie

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie warunków umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r., Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Rada Powiatu w Częstochowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się warunki umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty i odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, do której ponoszenia zobowiązane są osoby wymienione w art. 193 ust. 1 – 5, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej następuje w przypadkach, gdy:

1) dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza kwoty 500 zł,

2) dochód osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza kwoty 750 zł.

2. Dochód na osobę w rodzinie określa się na podstawie art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm).

3. Można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż określony w ust. 1 i zachodzą następujące przesłanki:

1) osoba zobowiązana aktywnie współpracuje z przedstawicielami rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub przedstawicielem właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do domu rodzinnego, co zostało potwierdzone stosowną wymaganą opinią ww. przedstawicieli,

2) długotrwała choroba osoby zobowiązanej lub członka jego rodziny udokumentowana zaświadczeniem lekarskim,

3) orzeczona niepełnosprawność osoby zobowiązanej w stopniu umiarkowanym bądź znacznym,

4) pobyt osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty w domu pomocy społecznej lub w innych placówkach pomocy społecznej,

5) pobyt osoby zobowiązanej w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

6) ciąża osoby zobowiązanej,

7) osoba zobowiązana samotnie wychowuje inne dziecko,

8) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona,

9) osoba zobowiązana poniosła straty materialne wskutek klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

10) osoba zobowiązana posiada gospodarstwo rolne, którego nie prowadzi z uwagi na stan zdrowia i inne udokumentowane przyczyny niezależne od tej osoby.

§ 3. Ustalone opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej mogą być umarzane w całości lub w części łącznie z odsetkami, rozkładane na raty oraz może być odraczany termin ich płatności, jeżeli:

1) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,

2) dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub żadnego majątku,

3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika lub jego rodziny,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów jej dochodzenia i egzekucji,

5) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

6) należność jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu,

7) umorzenie należności, odroczenie terminu jej płatności lub rozłożenie na raty jest uzasadnione ważnym interesem osoby zobowiązanej lub jej rodziny.

§ 4. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty oraz zastosowanie ulg w ich płatności następuje w przypadkach, gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza występowanie przesłanek wymienionych w § 2 ust. 3 i § 3 uchwały.

2. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może wystąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą, co do wszystkich zobowiązanych.

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty oraz zastosowanie ulg w ich płatności może nastąpić w wyniku postępowania wszczętego z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej.

§ 5. 1. W przypadku rozłożenia należności z tytułu opłat na raty, okres spłaty może maksymalnie wynosić 2 lata.

2. W przypadku zastosowania ulgi w opłacaniu należności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia złożenia wniosku o jej udzielenie przez osobę zobowiązaną.

3. Jeżeli osoba zobowiązana nie dokona zapłaty należności, której termin płatności został odroczony lub nie zapłaci jakiejkolwiek z rat, na które opłata została rozłożona, należność staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości wraz z odsetkami naliczonymi od pierwotnego terminu płatności.

§ 6. Tracą moc uchwały Rady Powiatu w Częstochowie:

1) Nr XXV/228/2005 z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

2) Nr XXV/229/2005 z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Rydzek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama