| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Ciasna , Burmistrza Miasta i Gminy Olesno

z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie zaopatrzenia mieszkańców posesji zlokalizowanej w Wędzinie na działce nr 293/23 (Arkusz mapy 6 Wędzina) w wodę do celów socjalno - bytowych i ppoż., z wodociągu w miejscowości Łomnica, zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Oleśnie

§   1.   Po przeanalizowaniu czynników ekonomicznych i   społecznych, gmina Olesno wyraża zgodę, aby zaopatrzenie mieszkańców posesji przy ulicy Sosnowej 4   w Wędzinie zlokalizowanej na działce nr 293/23 - Arkusz mapy 6   Wędzina (Odbiorca) w   wodę do celów socjalno – bytowych i   ppoż., nastąpiło z   wodociągu w   miejscowości Łomnica, zasilanego ze stacji uzdatniania wody w   Oleśnie  

§   2.   1.   Rozliczenie kosztów za dostawę wody następować będzie na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego w   budynku Odbiorcy.  

2.   Taryfę za zużycie wody ustala Rada Miejska Olesno.  

3.   Umowa o   zaopatrzenie w   wodę zostanie zawarta pomiędzy Zakładem Wodociągów i   Kanalizacji w   Oleśnie ul. Lubliniecka 3a , a   Odbiorcą.  

§   3.   Gmina Olesno zobowiązuje się dostarczyć do posesji zlokalizowanej na działce nr 293/23 (Arkusz mapy 6   Wędzina ) przy ulicy Sosnowej 4   w Wędzinie wodę w   odpowiedniej ilości i   jakości określonej normami.  

§   4.   1.   Przebieg sieci wodociągowej oraz lokalizację przyłącza wodociągowego określa załącznik do porozumienia.  

2.   Istniejące przyłącze wodociągowe stanowić będzie własność Odbiorcy.  

3.   Obowiązek utrzymania i   konserwacji przyłącza spoczywa na Odbiorcy.  

§   5.   Strony wspólnie ustalają, że Gmina Olesno i   Zakład Wodociągów i   Kanalizacji w   Oleśnie będą realizowały wszelkie prawa i   obowiązki przysługujące dostawcy wody wynikłe z   przepisów powszechnie obowiązujących, bądź ustaleń niniejszego porozumienia.  

§   6.   Każdorazowa rozbudowa przyłącza ponad zakres ustalony w   § 4   oraz zmiana przeznaczenia poboru wody na cele inne niż socjalno – bytowe i   ppoż. wymaga zgody dostawcy wody.  

§   7.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.  

2.   Ograniczenie czasu trwania lub zakresu obowiązywania porozumienia może nastąpić w   przypadku braku możliwości poboru wody z   ujęcia w   wystarczającej ilości lub jakości uniemożliwiającej odpowiednie jej uzdatnianie, bądź też zaistnienie innych zdarzeń o   charakterze losowym, na które nie ma wpływu żadna ze stron.  

§   8.   1.   Rozwiązanie porozumienia może nastąpić w   wyniku wypowiedzenia przez jedną ze stron. Okres wypowiedzenia ustala się na 3   miesiące od daty złożenia wypowiedzenia.  

2.   Za zgodą stron porozumienie może być rozwiązane w   każdym czasie.  

§   9.   1.   Nieterminowe regulowanie wzajemnych zobowiązań finansowych stanowi podstawę do naliczania odsetek ustawowych.  

2.   Terminy płatności za wodę określi umowa, o   której mowa w   § 2   ust.3.  

§   10.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   11.   1.   Powyższe porozumienie wymaga akceptacji Rad obu Gmin.  

2.   Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej oraz zastosowania takiej samej procedury jak w   przypadku jego zawarcia.  

3.   Porozumienie zostanie ogłoszone w   Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   12.   Porozumienie sporządzono w   6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3   egz. dla każdej ze stron.  

 

 

Burmistrz Olesna  


Sylwester   Lewicki

Wójt Ciasnej  


Zdzisław   Kulej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »