| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.6.31.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gaszowice

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) i   na   podstawie art. 21 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001r.   o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z   2005 r. Nr 31 poz. 266 z   późn. zm.), po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z   uchwałą Nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY  
RADA GMINY GASZOWICE  
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:  

§   1.   Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gaszowice na lata  
2012 - 2016 w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega również publikacji w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr OG-BR.0007.6.31.2012    
Rady Gminy Gaszowice    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

Realizacja polityki mieszkaniowej powierzona została samorządom gminnym. Gmina zapewnia lokale socjalne i   lokale zamienne, a   także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o   niskich dochodach, wykorzystując w   tym celu posiadany zasób mieszkaniowy.  

Ustawa z   dnia 21 czerwca 2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadza konieczność uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.  

Posiadanie przez Gminę wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, może pozwolić na przyjęcie odpowiedniej strategii finansowania mieszkalnictwa poprzez remonty istniejących obiektów jak również budowę nowych lokali komunalnych (socjalnych i   mieszkalnych).  

Jest to szczególnie ważne w   sytuacji, gdy Gmina dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi i   nie ma w   najbliższej przyszłości możliwości poprawy warunków mieszkaniowych mieszkańców.  

Ogólnym założeniem w   niniejszym programie jest stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych.  

Niniejszy program obejmuje następujące zagadnienia:  

1)   prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w   poszczególnych latach, z   podziałem na lokale socjalne i   pozostałe lokale mieszkalne,  

2)   analizę potrzeb oraz plan remontów i   modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i   lokali, z   podziałem na kolejne lata,  

3)   planowaną sprzedaż lokali w   kolejnych latach,  

4)   zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,  

5)   sposób i   zasady zarządzania lokalami i   budynkami wchodzącymi w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w   zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w   kolejnych latach,  

6)   źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w   kolejnych latach,  

7)   wysokość wydatków w   kolejnych latach, z   podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i   budynków wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a   także wydatki inwestycyjne,  

8)   opis innych działań mających na celu poprawę racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a   w szczególności:  

a)   niezbędnego zakresu zamian lokali związanych z   remontami budynków i   lokali,  

b)   planowanej sprzedaży lokali.  

I.   Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w   poszczególnych latach, z   podziałem na lokale socjalne i   pozostałe lokale mieszkalne.  

1)   Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy.  

2)   Lokale będące własnością Gminy wymagają bieżącej konserwacji i   remontów obejmujących częściowy remont instalacji elektrycznych i   odgromowych, remontów i   konserwacji wymagają również dachy i   obróbki blacharskie, elewacje, wykonane zostaną wentylacje, osuszanie budynków.  

3)   Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało, w   ramach potrzeb, poprzez wynajmowanie przez Gminę lokali - nie będących jej własnością.  

4)   Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy określa tabela nr 1   i 2.  

Tabela nr 1   - Wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy Gaszowice  

 

Lp.  

Adres  

Lokale ogółem  

Komunalne  

na czas trwania stosunku pracy  

1.  

Czernica – ul. Sobieskiego  

11  

11  

-  

2.  

Piece – ul. Rydułtowska  
(budynek gimnazjum)  

1  

-  

1  

3.  

Piece – ul. Rydułtowska  

1  

1  

-  

4.  

Szczerbice – ul. Szkolna (budynek szkoły podstawowej)  

2  

-  

2*  

OGÓŁEM GMINA  

15  

12  

3  

*) – mieszkania administrowane przez dyrektora szkoły  

Nie przewiduje się zmiany wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Gaszowice w   latach 2012 – 2016.  

Tabela nr 2   – Stan techniczny lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy.  

 

Stan techniczny  

Bardzo dobry  

Dobry  

Zadowalający  

Zły  

Bardzo zły  

-  

2  

11  

2  

-  

Przewiduje się poprawę stanu technicznego lokali w   latach 2012-2016 w   ramach posiadanych środków finansowych.  

II.   Analiza potrzeb oraz plan remontów i   modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i   lokali, z   podziałem na kolejne lata.  

Z uwagi na ograniczone środki finansowe Gminy wprowadzimy działania zmierzające do zachowania w   istniejącym stanie technicznym zasobów mieszkaniowych. Mając na uwadze utrzymanie w   stałej sprawności technicznej zasobów mieszkaniowych Gminy należy przeprowadzić systematyczne prace konserwacyjno - remontowe.  

Tabela nr 3– Remonty i   konserwacje lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy administrowanych przez Urząd Gminy  

Lata 2012 - 2016  

 

Zadania  

Zakres prac  

Czernica – ul. Sobieskiego  

Malowanie pomieszczeń  
Wykonanie wentylacji  
Remont dachu  
Osuszenie budynku  
Remont elewacji  
Naprawy bieżące  

Piece – ul. Rydułtowska  
(budynek gimnazjum)  

Remont dachu  
Naprawy bieżące  

Piece – ul. Rydułtowska  

Remont elewacji  
Naprawa komina  
Wykonanie wentylacji  
Remont dachu  
Odwodnienie i   utwardzenie terenu  
Naprawy bieżące  

III.   Planowana sprzedaż lokali w   latach 2012- 2016.  

Nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy.  

IV.   Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.  

1)   Wpływy z   czynszów są głównym źródłem finansowania i   utrzymania budynków.  

2)   W Gminie Gaszowice czynsz ustala się na podstawie stawek czynszowych za 1   m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.  

3)   Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie właściwej polskiej normy.  

4)   Lokal wyposażony we wszystkie instalacje tj. elektryczną, wodno-kanalizacyjną to lokal o   stawce bazowej wynoszącej 100%.  

5)   Czynniki obniżające stawkę bazową:  

a)   brak w   lokalu instalacji wodno kanalizacyjnej                                                           20 %  

b)   lokale z   ubikacją poza budynkiem                                                                         10 %  

c)   za położenie lokalu poniżej poziomu gruntu (suterena)                                             10 %                

d)   lokal usytuowany na poddaszu                                                                                       5 %  

6)   Czynniki podwyższające stawkę bazową:  

a)   Standard z   łazienką i   WC łącznie                                                                                       20 %  

b)   Standard z   instalacją gazową                                                                                       20 %  

c)   Standard z   instalacją C.O.                                                                                       20 %  

d)   Standard z   WC                                                                                                                   10 %                

7)   Obniżenie (podwyższenie) stawki podstawowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w   lokalu czynników obniżających (podwyższających).  

8)   Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w   zasobach mieszkaniowych Gminy.  

9)   Różnicę pomiędzy kosztami rzeczywistymi eksploatacji lokali socjalnych,a wpływami wynikającymi ze stawki czynszu za te lokale pokrywa Gmina.  

10)   Wójt może podwyższyć stawkę podstawową czynszu nie częściej niż 1   raz w   roku.  

11)   Zmiana wysokości czynszu, wynikająca z   podwyższenia stawki podstawowej lub wystąpienia czynnika podwyższającego wartość użytkową lokalu jest wprowadzana na zasadach przewidzianych w   art. 685 1 Kodeksu cywilnego.  

V.   Sposób i   zasady zarządzania lokalami i   budynkami wchodzącymi w   skład  mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w   zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w   latach 2012-2016.  

1)   Mieszkaniowy zasób Gminy służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o   niskich dochodach na zasadach i   w wypadkach, o   których mowa w   ustawie z   dnia 21 czerwca 2001r o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i   o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz w   przyjętych przez Radę Gminy uchwale „Zasadach wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy”.  

2)   Administrowanie lokali komunalnych w   zakresie realizacji niezbędnych prac remontowo-adaptacyjnych oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji w   tym zakresie, jak również prowadzenie dokumentacji związanej z   gospodarką lokalową w   zakresie najmu jak również obsługa finansowa w   zakresie naliczania i   ściągania należności z   tytułu najmu oraz opłat dodatkowych prowadzone jest przez pracowników Gminy Gaszowice.  

VI.   Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w   latach 2012-2016.  

Podstawowym źródłem finansowania remontów i   administrowania zasobów mieszkaniowych Gminy jest budżet Gminy (wpływy z   czynszu, dotacje).  

Tabela nr 4   - Wysokość planowanych wydatków w   kolejnych latach (zł)  

 

Lata  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

Remonty, Konserwacja,  
Administrowanie  


30.000,00  


32.000,00  


34.000,00  


36.000,00  
 


38.000,00  

VII.   Wysokość wydatków w   kolejnych latach z   podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i   budynków wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a   także wydatki inwestycyjne.  

Tabela nr 5   - Przewidywane koszty bieżącej eksploatacji budynków mieszkalnych w   latach 2012-2016.  

 


Rok  


Przewidywane koszty bieżącej eksploatacji budynków w    


Przewidywane źródło finansowania  
 

2012  

9 000,00  

Wpływy z   czynszu  

2013  

10 000,00  

Wpływy z   czynszu  

2014  

11 000,00  

Wpływy z   czynszu  

2015  

12 000,00  

Wpływy z   czynszu  

2016  

13 000,00  

Wpływy z   czynszu  

Tabela nr 6   - Przewidywane koszty remontów budynków mieszkalnych w   latach 2012-2016.  

 

Lp  

Lata finansowania  

Potrzebne środki  
finansowe - zł  

Przychody  
z czynszu w    

Dofinansowanie  
z budżetu Gminy - zł  

1  

2012  

30 000,00  

15 000,00  

15 000,00  

2  

2013  

32 000,00  

15 000,00  

17 000,00  

3  

2014  

34 000,00  

17 000,00  

17 000,00  

4  

2015  

36 000,00  

17 000,00  

19 000,00  

5  

2016  

38 000,00  

19 000,00  

19 000,00  

Gmina Gaszowice jest jedynym właścicielem lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy.  

VIII.   Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i   racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a   w szczególności  

a)   niezbędny zakres zamian lokali związanych z   remontami budynków i   lokali,  

b)   planowaną sprzedaż lokali.  

W okresie 2012 - 2016 nie przewiduje się zamian lokali w   związku z   remontami budynków i   lokali mieszkalnych. Inne prace remontowe nie wymagają wykwaterowania mieszkańców a   jedynie odpowiedniej koordynacji prac i   współpracy z   mieszkańcami.  

W okresie 2012 – 2016 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »