reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 62/XXV/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren miejscowości Grojec w Gminie Boronów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r   . o   samorządzie gminnym   (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z   późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1   i art. 27 ustawy z   dnia 27   marca 2003 r   . o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   (j.   t.   Dz.   U.   2012, poz.   647), a   także w   związku z   uchwałą nr 9/IV/2011 Rady Gminy Boronów z   dnia 26 stycznia 2011 r. w   sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Grojec w   Gminie Boronów, po stwierdzeniu iż ustalenia planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów" przyjętego uchwałą nr   63/XXII/2008 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 30 września 2008 r.  

Rada Gminy w   Boronowie  
uchwala co następuje  

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne  

§   1.   1.   Przedmiotem uchwały jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren sołectwa Grojec w   Gminie Boronów, w   granicach określonych na rysunku planu.  

2.   Określone w   § 1, ust. 1   granice obszaru objętego planem wynikają z   ustaleń uchwały nr   9/IV/2011 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 26 stycznia 2011 r. w   sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Grojec w   Gminie Boronów.  

§   2.   1.   Załącznikami do uchwały są:  

1)   załącznik nr 1   - rysunek planu, sporządzony na mapach w   skali 1:1000, zawierający wyrys ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów;  

2)   załącznik nr 2   – zawierający rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do   publicznego wglądu projektu planu miejscowego;  

3)   załącznik nr 3   – zawierający rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich   finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   3.   1.   Załącznik nr 1   - rysunek planu stanowi część graficzną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustaleniami rysunku planu są:  

1)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach użytkowania;  

2)   symbole terenów, na przykład: 1MN, na które składają się oznaczenia cyfrowe i   literowe oznaczające odpowiednio: numer porządkowy i   przeznaczenie terenu;  

3)   oznaczenia związane z   ochroną dziedzictwa kulturowego i   zabytków;  

4)   obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi.  

2.   Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku planu mają charakter informacyjny.  

§   4.   1.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   dachu płaskim– należy przez to rozumieć dach o   nachyleniu od 0   do 15°;  

2)   działce– należy przez to rozumieć działkę gruntu, o   której mowa w   art. 4   pkt 3   ustawy z   dnia  
21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.);  

3)   działce budowlanej– należy przez to rozumieć działkę budowlaną w   rozumieniu ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

4)   zabudowie, budynku, budowli istniejącej– należy przez to rozumieć budynki, budowle występujące na   mapie zasadniczej i   ewidencyjnej gruntów, a   także budynki w   budowie i   te, dla których wydano ostateczne decyzje pozwolenia na budowę przed wejściem planu w   życie;  

5)   zabudowie, budynku, budowli nowej– należy przez to rozumieć budynki i   budowle, dla których decyzje o   pozwoleniu na budowę będą wydawane w   trybie niniejszego planu;  

6)   elementach systemu identyfikacji gminnej– należy przez to rozumieć charakterystyczne dla gminy, usystematyzowane elementy zewnętrznej informacji kierunkowej i   ogólnej, mające na celu ułatwienie komunikacji i   orientacji w   przestrzeni gminnej takie jak: reklamy kierunkowe, słupy i   tablice ogłoszeniowe, gabloty i   urządzenia informacyjne oraz wystawiennicze o   maksymalnej wysokości 3,5 m, których sytuowanie dopuszcza się w   granicach wskazanych terenów;  

7)   gospodarstwie rolnym– należy rozumieć zgodnie z   ustawą z   dnia 11 kwietnia 2003 r. o   kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2012 poz. 803.) jako gospodarstwo rolne w   rozumieniu Kodeksu cywilnego;  

8)   krótkoterminowym wydarzeniu- wydarzenie mające charakter publiczny, związane z   działalnością gminy, jej organów, jednostek samorządowych, organizacji społecznych bądź wydarzenie sportowe, kulturalne, religijne, gospodarcze, nie trwające dłużej niż 14 dni;  

9)   mapie– należy przez to rozumieć mapę zasadniczą w   skali 1:1000, gromadzoną w   państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym;  

10)   otaczającym krajobrazie– należy przez to rozumieć ogół cech przyrodniczych i   antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu, przy czym teren w   tym przypadku rozumiany jest jako obszar o   promieniu trzykrotnego najdłuższego boku działki poddawanej analizie krajobrazowej;  

11)   planie– należy przez to rozumieć komplet ustaleń, będących przedmiotem niniejszej uchwały;  

12)   procencie powierzchni biologicznie czynnej dla działki lub jej części– jest to wyrażony w   % stosunek sumy powierzchni biologicznie czynnych położonych w   granicach nieruchomości lub jej części, do   powierzchni lub części powierzchni tej nieruchomości położonej w   granicach przedmiotowego terenu, parametru nie stosuje się dla   istniejących nieruchomości zabudowanych w   dniu wejścia w   życie planu o   przeznaczeniachMN,MNU, MR,UU;  

13)   procencie zabudowydla działki lub jej części– należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek sumy powierzchni zabudowy, wszystkich budynków położonych w   granicach nieruchomości, do   powierzchni lub części powierzchni tej nieruchomości położonej w   granicach przedmiotowego terenu;  

14)   przeznaczeniu dopuszczonym– należy przez to rozumieć dodatkowe, wymienione z   nazwy użytkowanie terenu, które towarzyszy lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe w   granicach terenu, z   zastrzeżeniem, iż obowiązują dla niego takie same ustalenia szczegółowe, w   tym w   szczególności wskaźniki urbanistyczne, jak dla przeznaczenia podstawowego;  

15)   przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć główne użytkowanie terenu, tj. więcej niż 50% powierzchni każdej działki lub więcej niż 50% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i   planowanych, położonych w   jej granicach, z   zastrzeżeniem przeznaczeń dopuszczonych i   dopuszczeń;  

16)   przynależnym zagospodarowaniu terenu– należy przez to rozumieć, iż w   granicach danego terenu dopuszcza się, odpowiednio do przeznaczenia podstawowego i   dopuszczonego, następujące elementy zagospodarowania:  

a)   powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i   rowerowe, w   tym drogi wewnętrzne,  

b)   parkingi i   garaże realizujące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w   granicach terenu,  

c)   zieleń wysoką, średnią i   niską,w tym ogrody przydomowe, a   także zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym i   budowlom oraz zieleń izolacyjną,  

d)   miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, małą architekturę, zadaszenia, pergole, tarasy,  

e)   budowle terenowe, takie jak podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, urządzenia ogrodowe, dopuszczone elementy reklamowe wolnostojące i   związane z   obiektami budowlanymi,  

f)   sieci, przyłącza, obiekty i   urządzenia związane z   uzbrojeniem terenu i   infrastrukturą techniczną;  

17)   rysunku planu– należy przez to rozumieć część graficzną planu, stanowiącą załącznik nr 1   do   niniejszej uchwały;  

18)   strefach– należy przez to rozumieć obszary wyznaczane na rysunku planu, wewnątrz których dla   wszystkich działek lub ich części plan wskazuje dodatkowe uwarunkowania zgodne z   przedmiotem i   problematyką, której dana strefa dotyczy;  

19)   terenach przestrzeni publicznej– należy przez to rozumieć dostępne dla ogółu:  

a)   tereny dróg, w   tym: ulice, place, skwery, ścieżki piesze i   rowerowe, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,  

b)   tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej, takie jak: parki, tereny sportowo-rekreacyjne otwarte,  

c)   części działek, w   tym działek budowlanych przeznaczonych i   służących do realizacji celów publicznych, wraz z   przynależnym zagospodarowaniem w   formie: dojść, dojazdów, dziedzińców, parkingów, zieleni urządzonej, ogrodów,  

d)   obszary przestrzeni publicznej rozumiane zgodnie z   ustawą;  

20)   terenie– należy przez to rozumieć wyznaczone obszary o   tożsamym przeznaczeniu, wyznaczone na   rysunku planu liniami rozgraniczającymi wraz z   przypisanymi im odpowiednimi symbolami;  

21)   uchwale– należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w   Boronowie, o   ile z   treści nie wynika inaczej;  

22)   ustawielub ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym– należy przez to rozumieć ustawę o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym z   dnia 27 marca 2003 r. (Dz.   U.   2012 nr   647);  

23)   wskaźniku intensywności zabudowy– należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni brutto wszystkich budynków na danej działce do powierzchni działki, na której są one usytuowane;  

24)   wysokości zabudowy– należy przez to rozumieć:  

a)   w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami: wyłącznie określoną w   ustaleniach szczegółowych wysokość liczoną w   metrach od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu,  

b)   w przypadku budynków: wysokość budynku, rozumianą zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, określoną w   ustaleniach szczegółowych za pomocą dwu łącznie obowiązujących parametrów: nieprzekraczalnej ilości kondygnacji nadziemnych wraz z   poddaszem użytkowym i   maksymalnej, liczonej w   metrach wysokości budynku;  

25)   zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej– należy przez to rozumieć zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których bryła jest usytuowana niezależnie od pozostałej zabudowy, stanowiąc budynki wolno stojące, nie tworzące pierzei;  

26)   zabudowie jednorodzinnej bliźniaczej– należy przez to rozumieć zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których jedna ze ścian zewnętrznych przylega, w   całości lub w   części, do drugiego budynku, a   pozostałe trzy elewacje usytuowane są swobodnie, przy czym połowy budynku niekoniecznie muszą być lustrzanym odbiciem;  

27)   zabudowie jednorodzinnej szeregowej– należy przez to rozumieć zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których dwie ściany zewnętrzne przylegają, w   całości lub w   części, do sąsiednich budynków, a   dwie stanowią przednią (wejściową) i   tylną elewację.  

2.   Pozostałe, nie wymienione w   ust. 1,   definicje i   określenia należy rozumieć zgodnie z   ich brzmieniem ustalonym w   przepisach prawa lub w   przypadku braku ich ustawowych definicji - zgodnie z   ich potocznym brzmieniem.  

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania  

§   5.   1.   W planie wyszczególniono następujące przeznaczenia terenów i   działek:  

1)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –MN;  

2)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   usługami –MNU;  

3)   tereny zabudowy zagrodowej –MR;  

4)   tereny zabudowy usługowej –UU;  

5)   tereny usług sportu i   rekreacji –US;  

6)   tereny lasów –ZL;  

7)   tereny zieleni przywodnej i   nieurządzonej –ZN;  

8)   tereny rolne –R;  

9)   tereny wód powierzchniowych –WS;  

10)   tereny parkingów i   garaży –KP;  

11)   tereny komunikacji dróg publicznych lokalnych –KDL;  

12)   tereny komunikacji dróg publicznych dojazdowych –KDD;  

13)   tereny komunikacji ciągów pieszo-jezdnych –KDX;  

2.   Dla każdego terenu wyodrębnionego w   planie za pomocą linii rozgraniczających w   rozdziale 7   niniejszej uchwały ustala się przeznaczenia podstawowe, przeznaczenia dopuszczone, sposoby zagospodarowania i   użytkowania: terenów, budynków i   budowli, a   także odpowiadające poszczególnym przeznaczeniom: nakazy, zakazy i   dopuszczenia.  

Rozdział 3.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   6.   W planie z   uwagi na ochronę ładu przestrzennego obowiązują następujące ustalenia:  

1)   dopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospodarowania i   istniejącej zabudowy z   możliwością rozbudowy, nadbudowy i   przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków i   lokali, a   także wymiany zabudowy na nową, z   zachowaniem ustalonych w   planie nieprzekraczalnych linii zabudowy, z   wykluczeniem terenów dróg, terenów komunikacji pieszej, terenów parkingów oraz terenów i   stref,   dla   których możliwość zabudowy na podstawie ustaleń planu jest wykluczona;  

2)   dopuszcza się zabudowę w   granicy działki budowlanej, z   zachowaniem pozostałych ustaleń planu, jeśli z   tekstu uchwały nie wynika inaczej;  

3)   zakazuje się zabudowy jednorodzinnej szeregowej;  

4)   nakazuje się wkomponowania urządzeń i   budowli należących do inwestycji celu publicznego z   zakresu telekomunikacji w   otaczający krajobraz;  

5)   wprowadza się ustalenia, iż ogrodzenia działek winny być budowane lub przebudowywane w   miejscu wyznaczonym obowiązującą dla drogi linią rozgraniczającą lub cofnięte do wnętrza terenu, z   uwzględnieniem:  

a)   nakazu stosowania materiałów takich jak: drewno, kamień, cegła, siatka stalowa, ogrodzenia stalowe,  

b)   dopuszczenia stosowania murów pełnych, w   tym z   prefabrykowanych płyt betonowych;  

6)   w granicach terenów, dla których nie wyznaczono graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zabudowę należy realizować zgodnie z   obowiązującymi przepisami związanymi z   drogami publicznymi, w   szczególności w   zakresie odległości od krawędzi jezdni, a   w przypadku:  

a)   istniejącej zabudowy nie spełniającej warunków przepisów o   drogach dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy z   zachowaniem istniejącej linii zabudowy, w   tym zabudowy w   granicy działki;  

b)   braku krawędzi jezdni nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w   odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej tereny dróg publicznych;  

7)   w istniejących budynkach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania poddasza na poddasze z   pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, z   zachowaniem przepisów związanych z   prawem budowlanym oraz pozostałych ustaleń planu;  

8)   nie ustala się innego sposobu tymczasowego zagospodarowania terenów, niż przeznaczenia określone w   planie.  

9)   gabaryty obiektów określone są w   ustaleniach szczegółowych przy pomocy parametrów: wysokości zabudowy, procentu terenów zabudowanych, minimalnego i   maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy, geometrii dachów.  

§   7.   Dla nowych, odbudowywanych, przebudowywanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych obiektów, należy stosować charakterystyczne dla Boronowa materiały i   kolorystykę, w   tym:  

1)   elewacje budynków: tynki, cegła licowa, ceramiczne materiały licowe, kamień, drewno, elementy stalowe, szkło, z   jednoczesnym zakazem stosowania zewnętrznych okładzin z   blach trapezowych i   falistych oraz z   tworzyw sztucznych;  

2)   pokrycia dachowe budynków: dachówka, blacha płaska, blacha dachówkowa, pokrycia bitumiczne, przy   czym ograniczenia materiałowe nie dotyczą dachów budynków gospodarczych, budynków pomocniczych, pozostałych budynków o   dachach o   spadkach do 15 stopni.  

§   8.   1.   Na całym obszarze objętym planem mogą być realizowane elementy systemu identyfikacji gminnej.  

2.   Ustala się następujące warunki dla realizacji reklam, w   tym reklam świetlnych:  

1)   będących indywidualnymi budowlami: wyklucza się wszelkie reklamy wolnostojące w   terenach o   przeznaczeniach:MN,MNU,MR,ZN,ZL,R;  

2)   zintegrowanych z   budynkami i   innymi budowlami: wyklucza się sytuowanie reklam na budynkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyklucza się możliwość zasłaniania nośnikami reklamowymi całości lub przeważających powierzchni elewacji budynków od strony przestrzeni publicznych;  

3)   ustalenia pkt. 1-2 nie obowiązują w   stosunku do reklam związanych z   krótkoterminowymi wydarzeniami.  

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§   9.   1.   Z uwagi na ochronę środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   zakazuje się, z   zastrzeżeniem pozostałych punktów ust.1, lokalizacji nowych przedsięwzięć:  

a)   mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko we wszystkich terenach objętych planem, z   wyłączeniem przedsięwzięć związanych z   realizacją i   remontami dróg, uzbrojenia terenu, infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności,  

b)   potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko we wszystkich terenach objętych planem, z   wyłączeniem gospodarstw rolnych, terenów o   przeznaczeniach:UU, USoraz   przedsięwzięć związanych z   realizacją i   remontami dróg, uzbrojenia terenu, infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności, w   tym infrastruktury telekomunikacyjnej o   nieznacznym oddziaływaniu;  

2)   dla wszystkich istniejących w   dniu wejścia w   życie planu funkcji:  

a)   mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a   także związanych ze składowaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem lub wytwarzaniem wyrobów z   materiałów odzyskiwanych z   odpadów,  

b)   potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko,dopuszcza się wyłącznie działania o   charakterze remontu lub zmiany technologii na mniej uciążliwą oraz   zmianę przeznaczenia na inne dopuszczone, z   wyłączeniem przedsięwzięć związanych z   realizacją i   remontami dróg, uzbrojenia terenu oraz infrastruktury technicznej, a   także inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności;  

3)   zakazuje się wprowadzania funkcji związanych ze składowaniem, utylizacją lub przetwarzaniem odpadów.  

2.   W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem: nakazuje się stosowanie technologii gwarantujących dotrzymanie dopuszczalnych stężeń w   powietrzu.  

3.   W zakresie ochrony przed hałasem:  

1)   zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i   urządzeń przekraczających wymogi w   zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku w   odniesieniu do przeznaczeń terenów wynikających z   przepisów ochrony środowiska;  

2)   w planie ochronie przed hałasem podlegają następujące tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, do których należą tereny o   przeznaczeniach:MNoraz MR;  

3)   obowiązują dla nich odpowiednio dopuszczalne poziomy hałasu w   środowisku, powodowane przez poszczególne źródła hałasu, zdefiniowane w   obowiązujących przepisach związanych z   ochroną środowiska.  

4.   W zakresie ochrony gleby i   wód podziemnych przed zanieczyszczeniem:  

1)   dla realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić do zanieczyszczenia gleby i   wód podziemnych takich, jak: drogi, parkingi, stacje paliw wprowadza się wymóg zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem zanieczyszczeń, stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych;  

2)   zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków, w   tym pochodzących z   działalności rolniczej, do   gruntu, z   wyłączeniem podczyszczonych wód opadowych;  

3)   naruszenie w   ramach realizacji inwestycji lub użytkowania terenów urządzeń melioracji szczegółowej, to   jest rowów otwartych i   drenażu, wymaga przebudowy i   doprowadzenia do pełnej sprawności urządzeń istniejących lub budowy nowych, wszystkie działania związane z   naprawą względnie z   budową nowych urządzeń, należy wykonywać na warunkach określonych przez administratora tych urządzeń.  

5.   W zakresie ochrony przed wibracjami oraz polami elektromagnetycznymi obowiązują przepisy sanitarne, ochrony środowiska oraz prawa budowlanego.  

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   10.   1.   Obiektami zabytkowymi chronionymi na mocy ustaleń planu, wskazanymi do wpisu do gminnej ewidencji zabytków są:  

1)   budynek pofolwarczny nr 3, murowany, ok. połowy XIX wieku;  

2)   szkoła: budynek dydaktyczno-mieszkalny (a), obiekty gospodarcze (b), murowane, ok. 1900 r.  

2.   Dla obiektów wymienionych w   ust. 1   ustala się:  

1)   nakazy:  

a)   utrzymania kompozycji elewacji, skali otworów okiennych i   drzwiowych, ich rozmieszczenia, detalu architektonicznego, materiałów elewacyjnych i   pokrycia dachowego oraz kąta i   spadku dachów,  

b)   utrzymania podziałów okiennych i   drzwiowych;  

2)   dopuszczenia:  

a)   przebudowy, rozbudowy przy zachowaniu, także w   części dobudowywanej, wysokości i   spadków dachu, wielkości i   proporcji otworów okiennych i   drzwiowych, a   także ich podziałów oraz materiałów elewacyjnych i   pokrycia dachowego,  

b)   zmiany sposobu użytkowania.  

3.   Plan nie wskazuje obiektów podlegających ochronie z   uwagi na wymogi ochrony dóbr kultury współczesnej.  

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   11.   1.   Przestrzeniami publicznymi w   obszarze objętym planem są:  

1)   tereny sportowe o   przeznaczeniuUS;  

2)   tereny komunikacji dróg publicznych o   przeznaczeniach:KDL,KDD;  

3)   ogólnodostępne: miejsca postojowe, parkingi, place, skwery i   ciągi piesze nie wyznaczone graficznie na   rysunku planu.  

2.   Obowiązują ustalenia szczegółowe dla terenów wymienionych w   ust. 1   oraz ponadto:  

1)   nakazuje się dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;  

2)   dopuszcza się realizację elementów małej architektury związanych z   wyposażeniem terenów przestrzeni publicznych oraz elementów identyfikacji gminnej;  

3)   dopuszcza się reklamy czasowe służące informowaniu o   krótkoterminowych wydarzeniach, z   zastrzeżeniem ustaleń § 8.  

Rozdział 7.
Parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów  

§   12.   Ustalenia planu dla terenów o   symbolach od 1MN do 6MN:  

1)   Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z   przynależnym zagospodarowaniem terenu;  

2)   Dopuszczone przeznaczenia w   budynku mieszkalnym jednorodzinnym wynikają z   obowiązujących przepisów prawa budowlanego;  

3)   Nakazy:  

a)   wysokość zabudowy nie stanowiącej budynków gospodarczych lub garaży do 3   kondygnacji i   do 10 metrów, przy czym trzecia kondygnacja tylko jako poddasze użytkowe,  

b)   wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych i   garaży do 4   metrów,  

c)   procent powierzchni biologicznie czynnej od 50%,  

d)   procent zabudowy do 30%,  

e)   minimalna intensywność zabudowy 0,01,  

f)   maksymalna intensywność zabudowy 0,5,  

g)   geometria dachów:  

-   w budynkach mieszkalnych: dwu- lub wielospadowe o   nachyleniu od 25º do 45º, z   dopuszczeniem dachów płaskich,  

-   w pozostałych obiektach, w   tym w   garażach: łukowe, płaskie, jedno-, dwu- lub wielospadowe nie   przekraczające 25º,  

h)   obowiązujące wskaźniki miejsc parkingowych:  

-   dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w   granicach działki co najmniej 1   miejsca parkingowego lub garażu dla 1   lokalu mieszkalnego,  

-   dla przeznaczenia dopuszczonego lokalizacja w   granicach działki co najmniej 1   miejsca parkingowego lub garażu dla każdych rozpoczętych 30 m² powierzchni użytkowych podstawowych,  

i)   minimalna nowa działka budowlana winna spełniać wymóg minimalnej szerokości oraz minimalnej powierzchni:  

-   dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej: co najmniej 18,0 m i   co najmniej 800,0 m 2 ,  

-   dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej odpowiednio: co najmniej 10,0 m i   co najmniej 600,0 m²;  

4)   Zakazy:  

a)   realizacji dopuszczonego przeznaczenia w   odrębnym budynku,  

b)   realizacji na działce boksów garażowych lub stanowisk postojowych o   powierzchni zabudowy większej niż powierzchnia zabudowy budynkiem lub budynkami mieszkalnymi;  

5)   Dopuszczenie utrzymania istniejących wolnostojących obiektów usługowych z   możliwością przebudowy i   rozbudowy.  

§   13.   Ustalenia planu dla terenu o   symbolu 1MNU:  

1)   Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z   usługami, których łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 100% powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych wraz z   przynależnym zagospodarowaniem terenu;  

2)   Dopuszczone przeznaczenie terenu: usługi, w   tym usługi handlu, usługi gastronomii, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, kosmetyka, krawiectwo oraz rzemiosło wraz z   przynależnym zagospodarowaniem terenu;  

3)   Nakazy:  

a)   wysokość zabudowy nie stanowiącej budynków gospodarczych lub garaży do 3   kondygnacji i   do 10 metrów, przy czym trzecia kondygnacja tylko jako poddasze użytkowe,  

b)   wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych i   garaży do 5   metrów,  

c)   procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki lub jej części od 30%,  

d)   procent zabudowy do 40%,  

e)   minimalna intensywność zabudowy 0,01,  

f)   maksymalna intensywność zabudowy 0,6,  

g)   geometria dachów:  

-   w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych: dwu- lub wielospadowe o   nachyleniu od 25º do 45º, z   dopuszczeniem dachów płaskich,  

-   dopuszczonych usługowych: dwu- lub wielospadowe o   nachyleniu od 25º do 45º, z   dopuszczeniem dachów płaskich,  

-   pozostałych obiektach, w   tym w   garażach: łukowe, płaskie, jedno-, dwu lub wielospadowe nie   przekraczające 25º,  

h)   obowiązujące wskaźniki miejsc parkingowych:  

-   dla przeznaczenia mieszkaniowego lokalizacja w   granicach działki co najmniej 1   miejsca parkingowego lub garażu dla 1   lokalu mieszkalnego,  

-   dla przeznaczenia usługowego i   dopuszczonego lokalizacja w   granicach działki co najmniej 1   miejsca parkingowego lub garażu dla każdych rozpoczętych 30 m² powierzchni użytkowych podstawowych,  

i)   minimalna nowa działka budowlana winna spełniać wymóg minimalnej szerokości oraz minimalnej powierzchni:  

-   dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej co najmniej 18,0 m i   co najmniej 800,0 m 2 ,  

-   dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej co najmniej 10,0 m i   co najmniej 600,0 m²,  

-   dla zabudowy usługowej odpowiednio: co najmniej 10,0 m i   co najmniej niż 600,0 m 2 ,  

-   dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej odpowiednio: co najmniej 18,0 m i   co najmniej 800,0 m 2 ;  

4)   Zakazy:  

a)   realizacji obiektów i   lokali związanych z   obsługą samochodów,  

b)   realizacji na działce boksów garażowych lub stanowisk postojowych o   powierzchni zabudowy większej niż powierzchnia zabudowy budynkiem lub budynkami mieszkalnymi;  

5)   Dopuszczenie utrzymania istniejących obiektów i   lokali usługowych z   możliwością przebudowy i   rozbudowy.  

§   14.   Ustalenia planu dla terenów o   symbolach od 1MR do 11MR:  

1)   Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa, zabudowa gospodarstw rolnych wraz z   przynależnym zagospodarowaniem terenu;  

2)   Dopuszczone przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna   ,   obiekty obsługi produkcji rolnej, w   tym chowu i   hodowli zwierząt związane z   prowadzoną działalnością rolniczą wraz z   przynależnym zagospodarowaniem terenu;  

3)   Nakazy:  

a)   wysokość zabudowy do 3   kondygnacji i   do 10 metrów,  

b)   procent powierzchni biologicznie czynnej od 30%,  

c)   procent zabudowy do 30%,  

d)   minimalna intensywność zabudowy 0,01,  

e)   maksymalna intensywność zabudowy 0,6,  

f)   geometria dachów:  

-   w budynkach: dwu- lub wielospadowe o   nachyleniu od 25º do 45º, z   dopuszczeniem dachów płaskich,  

-   w pozostałych obiektach: łukowe, płaskie, jedno-, dwu- lub wielospadowe nie przekraczające 25º,  

g)   obowiązujące wskaźniki miejsc parkingowych:  

-   dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w   granicach działki co najmniej 1   miejsca parkingowego lub garażu dla 1   lokalu mieszkalnego,  

-   dla przeznaczenia dopuszczonego lokalizacja w   granicach działki co najmniej 1   miejsca parkingowego lub garażu dla każdych rozpoczętych 30 m² powierzchni użytkowych podstawowych,  

h)   minimalna nowa działka budowlana winna spełniać wymóg minimalnej szerokości oraz minimalnej powierzchni: co najmniej 18,0m i   nie mniej niż 1000,0 m 2 ;  

4)   Zakaz realizacji zabudowy nie związanej z   działalnością rolniczą w   rozumieniu przepisów ustawy o   ustroju rolnym, z   zastrzeżeniem dopuszczeń;  

5)   Dopuszczenie lokalizacji szklarni, cieplarni i   upraw sadowniczych.  

§   15.   Ustalenia planu dla terenu o   symbolu 1UU:  

1)   Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe – handel detaliczny, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, kosmetyka, krawiectwo, rzemiosło, wraz z   przynależnym zagospodarowaniem terenu,  

2)   Nakazy:  

a)   wysokość zabudowy do 3   kondygnacji i   do 12 metrów,  

b)   procent powierzchni biologicznie czynnej od 20%,  

c)   procent zabudowy do 60%,  

d)   minimalna intensywność zabudowy 0,01,  

e)   maksymalna intensywność zabudowy 0,6,  

f)   geometria dachów:  

-   dla obiektów usługowych: indywidualne,  

-   dla obiektów zaplecza gospodarczego usług: dachy płaskie,  

g)   realizacja przynajmniej 20% wymaganej powierzchni terenów biologicznie czynnych w   formie zieleni wysokiej, krzewów i   żywopłotów,  

h)   lokalizacja w   granicach działki budowlanej co najmniej 1   miejsca parkingowego lub garażu dla   każdych rozpoczętych 50,0 m² powierzchni użytkowych, z   wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i   gospodarczych,  

i)   minimalna nowa działka budowlana winna spełniać wymóg minimalnej szerokości oraz minimalnej powierzchni: co najmniej 10,0 m i   nie mniej niż 600,0 m 2 ;  

3)   Zakazy:  

a)   zabudowy obiektami handlowymi, których powierzchnia sprzedaży przekracza powierzchnię określoną na podstawie ustawy,  

b)   zagospodarowania i   zabudowy tymczasowej;  

4)   Dopuszczenie możliwości realizacji lokali mieszkalnych.  

§   16.   Ustalenia planu dla terenu o   symbolu 1US:  

1)   Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny usług sportu i   rekreacji wraz z   towarzyszącym zagospodarowaniem terenu;  

2)   Nakazy:  

a)   wysokość zabudowy do 12 metrów,  

b)   procent powierzchni biologicznie czynnej od 30%,  

c)   procent zabudowy do 50%,  

d)   minimalna intensywność zabudowy 0,01,  

e)   maksymalna intensywność zabudowy 0,2,  

f)   dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w   granicach działki budowlanej co najmniej 10 miejsc parkingowych na 200 użytkowników oraz 1   miejsca postojowego dla autokaru, z   zastrzeżeniem, iż   nakaz ten winien być zrealizowany bądź w   granicach terenu bądź w   jego bezpośrednim otoczeniu, to jest w   zasięgu dojścia do 100 m;  

3)   Zakaz zagospodarowania i   zabudowy tymczasowej poza obsługującą dla krótkoterminowych wydarzeń;  

4)   Dopuszczenia:  

a)   realizacja zaplecza sportowego i   gospodarczego dla obiektów sportowych i   rekreacyjnych,  

b)   utrzymanie istniejącej zabudowy,  

c)   realizacja obiektów funkcji uzupełniających przeznaczenie podstawowe, takich jak gastronomia, administracja, handel detaliczny związany działalnością przeznaczenia podstawowego, z   zastrzeżeniem, iż ich powierzchnia nie przekroczy 10% powierzchni terenu,  

d)   lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów, parkingów, zieleni urządzonej.  

§   17.   Ustalenia planu dla terenów o   symbolach od 1ZL do 7ZL:  

1)   Podstawowe przeznaczenie terenu: lasy z   występującymi polanami, drogami i   ścieżkami śródleśnymi, stałymi i   sezonowymi wodami powierzchniowymi wraz z   przynależnym zagospodarowaniem terenu;  

2)   Nakazy:  

a)   utrzymania lasów, ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, leśnych zasobów genetycznych i   walorów krajobrazowych,  

b)   utrzymania istniejącego i   rozbudowy systemu melioracyjnego;  

3)   Zakaz zabudowy za wyjątkiem dopuszczonej na podstawie przepisów o   lasach oraz wymienionej w   pkt. 4;  

4)   Dopuszczenie tras turystycznych i   rowerowych, ścieżek dydaktycznych i   miejsc widokowych, dróg wewnętrznych.  

§   18.   Ustalenia planu dla terenów o   symbolach od 1ZN do 11ZN:  

1)   Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zadrzewień, zakrzewień, zieleni przywodnej i   nieurządzonej, w   tym zieleni izolacyjnej, dolesienia na gruntach rolnych i   nieużytkach wraz z   przynależnym zagospodarowaniem terenu;  

2)   Nakazy:  

a)   utrzymania istniejącej zieleni śródpolnej i   przywodnej,  

b)   nowych zalesień nieużytków oraz innych gruntów nadających się pod zalesienia zgodnie z   wymogami przepisów o   lasach,  

c)   utrzymania i   ochrony istniejącego ukształtowania terenu,  

d)   zagwarantowania dostępności dla obsługi technicznej wód powierzchniowych;  

3)   Zakaz lokalizacji budynków i   budowli;  

4)   Dopuszczenia:  

a)   realizacji nowych zadrzewień i   dolesień,  

b)   tras turystycznych pieszych i   rowerowych, ścieżek dydaktycznych, miejsc widokowych, dróg wewnętrznych.  

§   19.   Ustalenia planu dla terenów o   symbolach od 1R do 13R:  

1)   Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny rolne wraz z   przynależnym zagospodarowaniem terenu;  

2)   Nakazy:  

a)   ochrony i   utrzymania istniejącej zieleni śródpolnej,  

b)   utrzymania systemu melioracyjnego;  

3)   Zakaz nowej zabudowy;  

4)   Dopuszczenia:  

a)   realizacji nowych zalesień na gruntach rolnych oraz innych gruntach nadających się pod zalesienia, zgodnie z   wymogami przepisów o   lasach,  

b)   wprowadzenia zagospodarowania w   formie ścieżek pieszych i   rowerowych,  

c)   remontu istniejącej zabudowy,  

d)   lokalizowania urządzeń melioracyjnych i   przeciwpowodziowych.  

§   20.   Ustalenia planu dla terenów o   symbolach od 1WS do 2   WS:  

1)   Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych;  

2)   Nakazy:  

a)   utrzymania i   ochrony naturalnego ukształtowania terenu,  

b)   zachowania i   utrzymania flory i   fauny o   charakterze siedlisk naturalnych,  

c)   utrzymania w   dobrym stanie istniejących wód powierzchniowych,  

d)   wycinki drzew i   krzewów ograniczających przepływ wód;  

3)   Zakazy:  

a)   budowy obiektów i   budowli,  

b)   grodzenia terenu;  

4)   Dopuszczenia:  

a)   wprowadzenia zagospodarowania terenów wzdłuż wód powierzchniowych, w   formie ścieżek pieszych i   rowerowych,  

b)   budowli związanych z   ochroną przeciwpowodziową oraz mostów i   kładek.  

§   21.   Ustalenia planu dla terenu o   symbolu 1KP:  

1)   Podstawowe przeznaczenie: tereny parkingów i   garaży wraz przynależnym zagospodarowaniem terenu;  

2)   Nakazy:  

a)   wysokość zabudowy do 2   kondygnacji i   do 8   metrów,  

b)   procent powierzchni biologicznie czynnej od 30%,  

c)   procent zabudowy do 30%,  

d)   minimalna intensywność zabudowy 0,01,  

e)   maksymalna intensywność zabudowy 0,3,  

f)   dachy głównych połaci w   budynkach nowych i   przebudowywanych dwu- lub wielospadowe o   nachyleniu od 25º do 45º, z   dopuszczeniem dachów płaskich,  

g)   obowiązujące wskaźniki miejsc parkingowych: lokalizacja w   granicach działki co najmniej 1   miejsca parkingowego lub garażu;  

3)   Zakazy:  

a)   lokalizacji stacji paliw,  

b)   zagospodarowania i   zabudowy tymczasowej,  

c)   budowy garaży blaszanych.  

§   22.   Ustalenia planu dla terenów o   symbolach 1KDL, od 1KDD do 4KDD:  

1)   Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny komunikacji dróg publicznych lokalnych, tereny komunikacji dróg publicznych dojazdowych wraz z   przynależnym zagospodarowaniem terenu;  

2)   Nakazy:  

a)   dla poszczególnych klas dróg na rysunku planu określono liniami rozgraniczającymi szerokości dróg od 10,0 do 150,0 m, przy czym określone szerokości gwarantują utrzymanie na całej szerokości drogi parametrów, które wynikają z   przepisów o   drogach, a   określone zostały dla poszczególnych klas, to   jest:  

-   dla dróg lokalnych o   przeznaczeniuKDL12,0 m,  

-   dla dróg dojazdowych o   przeznaczeniuKDD10,0 m,  

b)   w przyległych do dróg terenach, ustala się lokalizację nowych budynków od strony drogi w   obowiązujących lub nieprzekraczalnych liniach zabudowy, z   zachowaniem przepisów o   drogach;  

3)   Zakaz nowej zabudowy wewnątrz linii rozgraniczających drogi, z   wyłączeniem obiektów budowlanych dopuszczonych na mocy przepisów o   drogach, w   tym m.in.: wiat, zadaszeń i   kiosków   lokalizowanych w   miejscach przystanków komunikacji zbiorowej;  

4)   Dopuszczenia:  

a)   lokalizacji budowli dopuszczonych na podstawie przepisów o   drogach,  

b)   wprowadzenia zieleni, w   tym zieleni izolacyjnej,  

c)   ścieżek pieszych i   rowerowych,  

d)   realizacji infrastruktury technicznej związanej z   obsługą zagospodarowania terenu,  

e)   realizacji miejsc parkingowych wzdłuż dróg,  

f)   wykonania prac remontowych, regulacyjnych i   konserwatorskich na wodach powierzchniowych płynących w   celu zapewnienia ich ciągłości.  

§   23.   Ustalenia planu dla terenu o   symbolu 1KDX:  

1)   Podstawowe przeznaczenie: tereny komunikacji ciągów pieszo-jezdnych, ścieżki i   przejścia pieszo-jezdne wraz z   przynależnym zagospodarowaniem terenu;  

2)   Nakazy:  

a)   szerokość w   liniach rozgraniczających zgodnie z   rysunkiem planu nie mniejsza niż 5,0 m, z   dopuszczeniem odstępstw zgodnie z   przepisami o   drogach,  

b)   dostosowania konstrukcji nawierzchni terenu do możliwości przejazdu pojazdów uprzywilejowanych,  

c)   stosowania indywidualnych rozwiązań w   zakresie: nawierzchni, obiektów małej architektury, informacji wizualnej, lokalnych zadaszeń lub przekryć, zieleni urządzonej, oświetlenia;  

3)   Zakaz różnicowania poziomów nawierzchni oraz zagospodarowania utrudniającego możliwość swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych;  

4)   Dopuszczenie zagospodarowania w   formie pasażu pieszego, pieszo-jezdnego lub drogi wewnętrznej, zadaszenie częściowe lub pełne terenu powłokami przezroczystymi lub półprzezroczystymi.  

Rozdział 8.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  

§   24.   1.   W obszarze objętym planem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.  

2.   Obszar planu w   całości znajduje się w   granicach parku krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, w   jego zasięgu obowiązują nakazy, zakazy i   dopuszczenia wynikające z   obowiązujących przepisów związanych z   ochroną przyrody.  

3.   W obszarze objętym planem występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych rozumiane zgodnie z   obowiązującymi przepisami jako obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi i   zostały oznaczone na   rysunku planu. W   zasięgu obszarów występują skomplikowane warunki gruntowe w   rozumieniu przepisów związanych z   prawem budowlanym.  

4.   W obszarze objętym planem nie występują obszary udokumentowanych złóż.  

5.   W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze.  

6.   W obszarze objętym planem nie występują tereny zamknięte w   rozumieniu przepisów odrębnych.  

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

§   25.   1.   Dla terenów dla których w   ustaleniach szczegółowych nie określono minimalnych szerokości frontów działek oraz minimalnych powierzchni uzyskiwanych w   wyniku scalenia i   podziału nieruchomości, nowo wydzielane działki powstałe w   wyniku scalenia i   podziału winny spełniać wymogi minimalnych szerokości frontu i   powierzchni odpowiednio co najmniej 10,0 m i   co najmniej 500,0 m².  

2.   Przy nowych scaleniach i   podziałach nieruchomości granice nowych działek winny być wyznaczane pod kątem prostym w   stosunku do granicy przyległej do drogi publicznej, z   dopuszczeniem odstępstwa plus minus 10 stopni; warunek ten może nie obowiązywać w   przypadku, gdy pozostałe podziały działek położonych przy tej samej drodze publicznej i   tej samej stronie drogi są inne i   nie podlegają zmianom, w   tym przypadku ustala się zasadę tyczenia przedmiotowych granic równolegle do istniejących podziałów własnościowych.  

3.   W obszarze działki budowlanej nie jest wymagane scalenie lub łączenie występujących w   jej granicach działek, a   w stosunku do granic wewnętrznych nie muszą być zachowane odległości od istniejącej i   planowanej zabudowy, wynikające z   obowiązujących przepisów związanych z   prawem budowlanym.  

Rozdział 10.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  
w ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy  

§   26.   1.   W granicach ustalonych w   planie stref występują lokalne ograniczenia w   realizacji ustalonych planem przeznaczeń.  

2.   Ograniczenia te wynikają z   przepisów prawa lub też zostały wprowadzone poprzez ustalenia szczegółowe.  

3.   Zakaz zabudowy odnosi się do terenów o   przeznaczeniach:ZL,ZNorazR.  

Rozdział 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  
i systemu parkowania  

§   27.   1.   Plan wyznaczatereny komunikacji drogowej–KDL, KDD, KDX; podstawowe przeznaczenie: tereny komunikacji drogowej, takie jak: drogi lokalne, dojazdowe i   ciągi pieszo-jezdne, w   tym zagospodarowanie i   budowle im przynależne. Ustalenia planu dla terenów o   przeznaczeniach: KDL,KDDiKDXokreślono w   par. 22 i   23.  

2.   Plan wyznacza tereny parkingów i   garaży o   przeznaczeniuKP, dla których ustalenia określono w   par. 21.  

3.   Wskazany w   ust. 1   układ komunikacyjny zapewnia powiązanie obszaru planu z   zewnętrznym układem komunikacyjnym.  

§   28.   1.   Plan dopuszcza realizację, w   granicach poszczególnych terenów wymienionych w   par. 5   ust. 1, parkingów zlokalizowanych na poziomie terenu, z   zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych określonych dla każdego terenu w   rozdziale 7.  

2.   Dla terenów i   działek w   zależności od ich przeznaczenia obowiązuje pełne bilansowanie się potrzeb parkingowych bezpośrednio wewnątrz granic poszczególnych działek budowlanych.  

Rozdział 12.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  
i gospodarowania odpadami  

§   29.   1.   W planie określa się zasady obsługi w   zakresie infrastruktury technicznej tj.: sieci, obiekty technologiczne i   inżynierskie oraz urządzenia i   instalacje, dla których nie wyznaczono samodzielnych terenów.  

2.   Ilekroć w   planie jest mowa o   uzbrojeniu terenu – działki lub infrastrukturze technicznej dla wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia ogólne:  

1)   utrzymanie istniejących i   realizacja nowych elementów infrastruktury technicznej w   liniach rozgraniczających dróg i   ciągów pieszo-jezdnych o   przeznaczeniach:KDL,KDD, KDXoraz drogach wewnętrznych z   uwzględnieniem warunków zarządcy drogi;  

2)   dopuszcza się ich utrzymanie i   realizację poza terenami o   których mowa w   pkt.1 pod warunkiem, iż   planowane trasy lub lokalizacje nie kolidują z   pozostałymi ustaleniami planu;  

3)   wzdłuż istniejących i   projektowanych tras sieci należy zachować strefy ochronne, strefy obsługi technicznej, strefy kontrolowane o   szerokościach ustalanych przez właściwego dysponenta sieci, przy   czym wskazane na rysunku planu strefy należy traktować orientacyjnie;  

4)   wydzielanie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów technologicznych możliwe jest niezależnie od ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów, jeśli nie będą naruszone pozostałe ustalenia planu;  

5)   sytuowanie wszystkich nowych liniowych elementów infrastruktury technicznej wyłącznie pod   ziemią;  

6)   w przypadkach kolizji nowej zabudowy z   sieciami infrastruktury, ich przebudowę dopuszcza się na   warunkach określonych przez administratorów sieci;  

7)   przebudowy i   modernizacje systemów infrastruktury technicznej należy realizować wyprzedzająco lub   równolegle z   docelowym programem zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej;  

8)   w przypadkach planowania jakichkolwiek prac związanych z   remontem, przebudową lub budową nowych elementów infrastruktury technicznej, należy zachować obowiązujące wg przepisów odrębnych odległości od pozostałych elementów uzbrojenia i   zagospodarowania, a   także zgodnie z   obowiązującymi przepisami związanymi z   prawem budowlanym należy posiadać aktualne warunki techniczne i   uzgodnienia wydane przez właścicieli lub dysponentów poszczególnych mediów, dotyczące konkretnego przedsięwzięcia budowlanego;  

9)   przebiegi sieci i   lokalizacja nowych budowli, które nie posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w   rysunku planu, a   określone są lub wynikają z   tekstu uchwały, są zgodne z   planem i   mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z   potrzebami wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dysponentów i   użytkowników mediów, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu.  

3.   Sieci infrastruktury technicznej należy powiązać z   układem zewnętrznym poprzez istniejące odcinki infrastruktury, z   dopuszczeniem powiązań nowymi odcinkami ze względów technicznych lub topograficznych.  

§   30.   Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy i   budowysieci elektroenergetycznychsą następujące:  

1)   rozbudowa sieci elektroenergetycznej w   dostosowaniu do występującego zapotrzebowania mocy;  

2)   możliwość lokalizacji nowych stacji transformatorowych, w   formie obiektów wolnostojących lub   wydzielonych pomieszczeń zlokalizowanych w   obiektach o   innych przeznaczeniach;  

3)   sukcesywna rozbudowa i   remonty systemu elektroenergetycznego średnich i   niskich napięć, w   dostosowaniu do potrzeb przyszłych odbiorców, w   tym oświetlenia dróg;  

4)   sukcesywna rozbudowa podziemnych linii kablowych, z   jednoczesnym dopuszczeniem utrzymania i   rozbudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych.  

§   31.   Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy i   budowysieci wodociągowejsą następujące:  

1)   rozbudowa systemu wodociągów, w   tym w   pierwszym rzędzie zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla   celów bytowo-komunalnych z   istniejącej i   rozbudowywanej sieci i   urządzeń wodociągowych;  

2)   zapewnienie zaopatrzenia w   wodę do celów przeciwpożarowych poprzez: sieć hydrantów zewnętrznych naziemnych, punkty czerpania wody, studnie i   zbiorniki wody, w   ilości zapewniającej skuteczne podjęcie działań ratunkowo-gaśniczych.  

§   32.   Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy i   budowysieci kanalizacyjnejsą następujące:  

1)   rozbudowa systemu kanalizacji, w   tym:  

a)   odprowadzenie ścieków do istniejącego i   rozbudowywanego systemu sieci i   urządzeń kanalizacyjnych, odpowiednio sanitarnej, deszczowej rozdzielczej i   ogólnospławnej,  

b)   uzbrojenie terenu w   zakresie gospodarki ściekowej, gwarantującego ochronę wód podziemnych, dla   realizowanych nowych lub przebudowywanych istniejących obiektów i   budowli;  

2)   do czasu wybudowania systemu kanalizacji dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do   zbiorników bezodpływowych;  

3)   zakaz wprowadzania ścieków do gruntu i   do wód;  

4)   zakaz budowy nowych indywidualnych oczyszczalni ścieków;  

5)   nakaz odprowadzania ścieków opadowych i   roztopowych do kanalizacji deszczowej, z   dopuszczeniem rozwiązań spełniających wymogi przepisów ochrony środowiska.  

§   33.   Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy i   budowysieci ciepłowniczychsą następujące:  

1)   zaopatrzenie obiektów w   ciepło zapewnić należy z   indywidualnych źródeł z   zastosowaniem urządzeń i   technologii, które ograniczają wielkość emisji i   zanieczyszczeń powietrza;  

2)   dopuszcza się indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące energię elektryczną, olej, gaz, biomasę (palety, brykiety, słomę, zrębki, drewno kawałkowe) oraz energię odnawialną;  

3)   nakaz zastosowania w   kotłowniach na paliwa stałe niskoemisyjnych kotłów, których konstrukcja spełnia kryteria standardów energetyczno-ekologicznych stawianych urządzeniom grzewczym małej mocy na   paliwa stałe;  

4)   dopuszcza się budowę zbiorczych systemów ciepłowniczych realizowanych jako przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach gminnych.  

§   34.   Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy i   budowysieci telekomunikacyjnychsą następujące:  

1)   w obszarze planu należy umożliwić dostęp do istniejącej i   rozbudowanej sieci i   urządzeń teletechnicznych i   telekomunikacyjnych;  

2)   dopuszcza się zgodnie z   ustaleniami planu lokalizację nowych stacji bazowych telefonii komórkowych, w   tym urządzeń nadawczych, stacji radiowych i   centrali telekomunikacyjnych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w   miejscach nie eksponowanych w   granicach działek lub na obiektach, które nie podlegają ochronie ze względów konserwatorskich, krajobrazowych i   przyrodniczych;  

3)   utrzymanie istniejących i   dopuszczenie lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowych na   działkach i   obiektach, na których w   dniu wejścia w   życie planu urządzenia takie już się znajdowały;  

4)   zachowanie wszystkich wymogów lokalizacyjnych i   formalno-prawnych związanych z   ich realizacją.  

§   35.   Ustalenie planu dla modernizacji, rozbudowy i   budowysieci innych, takich jak: telewizja kablowa, alarmowa, internetowa: w   obszarze planu utrzymuje się istniejące i   dopuszcza nowe sieci, realizowane zgodnie z   obowiązującymi normami.  

§   36.   Ustalenia planu w   zakresiegospodarki odpadami: dla całego obszaru objętego planem obowiązują przepisy związane z   odpadami oraz:  

1)   nakaz wyposażenia dróg oraz terenów pieszych w   urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i   utylizacji;  

2)   zakaz przetwarzania, składowania oraz skupu złomu i   innych surowców wtórnych;  

3)   dopuszczenie krótkoterminowego gromadzenia odpadów komunalnych i   odpadów produkcyjnych w   granicach działek, na których są wytwarzane lub przeznaczane do wykorzystania w   ich granicach.  

Rozdział 13.
Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów  

§   37.   W obszarze objętym planem zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów oraz lokalizacji obiektów tymczasowych, które wprowadziłyby nieodwracalne zmiany wobec zagospodarowania dotychczasowego lub przewidzianego planem, z   dopuszczeniem:  

1)   tymczasowego zagospodarowania placu budowy;  

2)   obiektów tymczasowych, takich jak: namioty, wiaty handlowo-usługowe, wiaty gastronomiczne i   kioski, związanych z   krótkoterminowymi wydarzeniami;  

3)   wiat oraz obiektów stróżówek na parkingach strzeżonych;  

4)   sezonowych ogródków gastronomicznych.  

Rozdział 14.
Określenie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym  

§   38.   Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości wszystkich nieruchomości z   tytułu uchwalenia planu w   wysokości 30%.  

Rozdział 15.
Ustalenia końcowe  

§   39.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   40.   Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.  

§   41.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Edward   Czyż

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 62/XXV/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 62/XXV/2012    
Rady Gminy w   Boronowie    
z dnia 26.09.2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINYW BORONOWIE  
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obejmującego teren sołectwa Grojec w   gminie Boronów  

Zgodnie z   art. 17 pkt. 10 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   późn. zm. do dnia 20 października 2010 r.) przedmiotowy projekt został wyłożony do publicznego wglądu w   dniach od 04.06.2012 r. do 04.07.2012 r.  

Uwaga nr 1   złożona przez   Helenę Piekarz, Grojec 1c, 42-283 Boronów, działki nr 596/14, 562/13, 563/14 i   568/14, dotycząca umożliwienia zabudowy działek.  

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.  

Uzasadnienie:   Uwaga została złożona przez osobę posiadającą prawa do dysponowania nieruchomościami, które objęte zostały uwagą. Proponowana zmiana przeznaczenia działki na cele budowlane narusza zakaz par.3 ust.1 pkt.7 „budowania nowych obiektów budowlanych w   pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i   innych zbiorników wodnych, z   wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej” Rozporządzenia nr 55/08 Wojewody Śląskiego z   dnia 25 sierpnia 2008 r. w   sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” (Dz.U. 2008 poz.3071) oraz uzgodnienie z   RDOŚ. Zgodnie z   ustawą o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym w   planach należy bezwzględnie uwzględniać ustalenia aktów prawnych wyższego rzędu.  

Ponadto część działki znajduje się w   obszarze skomplikowanych warunków gruntowych, gdzie zgodnie z   materiałami Geologa Powiatowego istnieje zagrożenie pojawienia się ruchów masowych ziemi.  

W stosunku do uwag (zagadnień) przyjęto następujące stanowisko zaprezentowane w   tabeli nr.1.  


tabela nr.1  

Lista nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Grojec w   gminie Boronów  

 

Lp.  

Numer uwagi  

Data   wpływu   uwagi  

Nazwisko i   imię, nazwa jednostki organizacyjnej i   adres zgłaszającego uwagi  

Treść uwagi  

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga  

Ustalenia projektu   planu   dla nierucho-mości, której dotyczy   uwaga  

Rozstrzygnięcie   Wójta Gminy Boronów w   sprawie rozpatrzenia uwagi  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Boronów zał. do uchwały nr......... z   dnia ..........2012 r.  

Uwagi/uzasadnie-nie  

Uwaga uwzględniona  

Uwaga nieuwzględniona  

Uwaga uwzględniona  

Uwaga nieuwzględ-niona  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

1.  

1  

19-07-2012  

Piekarz Helena  
Grojec 1c  
42-283 Boronów  

Uwzględnienie terenu pod zabudowę  

596/14, 562/13, 563/14, 568/14  

5.ZN , 3.R  

---  

NIE  

 

 

 

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 62/XXV/2012  
Rady Gminy w   Boronowie    
z dnia 26.09.2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W   BORONOWIE  
dotyczące sposobu realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  
w ramach  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren miejscowości Grojec w   Gminie Boronów  

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.), art. 7   ust. 1   pkt 1,2 i   3 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z   późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 30 czerwca 2005 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z   późn. zm.)  

Rada Gminy w   Boronowie  
rozstrzyga, co następuje:  

1.   Z ustaleń zawartych w   uchwale w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że realizacja zapisanych w   nim zadań z   zakresu infrastruktury technicznej pociąga za sobą wydatki z   budżetu gminy w   zakresie realizacji zadań własnych.  

2.   Inwestycje i   nakłady wynikające z   realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w   zakresie budowy i   rozbudowy infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i   uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:  

1)   dochodów publicznych gminy – podatków, według planowanej realizacji inwestycji, ujętych w   poszczególnych latach w   budżecie gminy;  

2)   publicznych, pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej;  

3)   wynikających z   porozumień, w   ramach partnerstwa prywatno – publicznego;  

4)   ze środków własnych inwestora, na terenie posiadanych nieruchomości.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama