| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/257/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów Gminy Lipie

Na podstawie art. 35 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r nr 142 poz.1591 z   poź. zm.) Rada Gminy uchwala  

§   1.   Po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami sołectwa Stanisławów uchwala się Statut Sołectwa Stanisławów w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy Lipie Nr IV/33/2003 z   dnia 7   marca 2003 roku w   sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lipie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIX/257/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 21 września 2012 r.  
 

STATUT SOŁECTWA   STANISŁAWÓW  

Rozdział 1.
Zasady ogólne  

§   1.   1.   Ogół mieszkańców Sołectwa   Stanisławów   stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.  

2.   Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo   Stanisławów.  

§   2.   1.   Sołectwo   Stanisławów   jest jednostką pomocniczą Gminy Lipie.  

2.   Samorząd mieszkańców Sołectwa   Stanisławów   działa na podstawie przepisów prawa,a w   szczególności:  

1)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.),  

2)   Statutu Gminy Lipie,  

3)   niniejszego statutu.  

3.   Ilekroć w   niniejszym statucie mowa o:  

1)   Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lipie,  

2)   Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Lipie,  

3)   Organach Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Lipie i   Wójta Gminy Lipie,  

4)   Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lipie,  

5)   Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo   Stanisławów   ,  

6)   Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa   Stanisławów   ,  

7)   Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa   Stanisławów   ,  

8)   Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa   Stanisławów   ,  

9)   Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa   Stanisławów.  

§   3.   1.   Teren działania Sołectwa obejmuje miejscowość   Stanisławów o   obszarze 406 ha.  

2.   Siedzibą organów jednostki pomocniczej jest miejscowość   Stanisławów.  

Rozdział 2.
Zadania jednostki pomocniczej  

§   4.   1.   Podstawowym celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziałuw realizacji zadań Gminy.  

2.   Do podstawowych zadań Sołectwa należy:  

1)   udział w   rozpatrywaniu istotnych spraw dla mieszkańców Sołectwa,  

2)   kształtowanie zasad współżycia społecznego,  

3)   organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,  

4)   tworzenie pomocy sąsiedzkiej,  

5)   utrzymanie, konserwacja i   remont sołeckich urządzeń komunalnych i   infrastruktury technicznej,  

6)   utrzymanie porządku i   bezpieczeństwa,  

7)   troska o   mienie sołeckie,  

8)   kształtowanie wizerunku Sołectwa poprzez inicjatywę realizacji programów mających na celu odnowę wsi i   dziedzictwa kulturowego,  

9)   podejmowanie innych czynności i   działań w   zakresie spraw określonych w   niniejszym Statucie.  

§   5.   1.   Swoje zadania Sołectwo realizuje poprzez:  

1)   podejmowanie uchwał w   sprawach dotyczących Sołectwa, w   ramach przyznanych kompetencji,  

2)   opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,  

3)   współuczestnictwo w   organizowaniu i   przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w   sprawach o   podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,  

4)   występowanie z   wnioskiem do Rady Gminy o   rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,  

5)   współpracy z   radnymi z   terenu Sołectwa w   zakresie organizacji spotkań z   wyborcami.  

§   6.   Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów, a   prowadzą gospodarkę finansowąw ramach budżetu Gminy.  

Rozdział 3.
Zasady i   tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał  

§   7.   1.   Prawo do udziału w   Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.  

2.   Czynne i   bierne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom Sołectwa, którzy najpóźniejw dniu zwołanego Zebrania Wiejskiego ukończyli 18 lat i   posiadają stałe zamieszkanie na jego terenie.  

§   8.   1.   Uprawnienie do udziału w   Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:  

1)   inicjatywy uchwałodawczej,  

2)   udziału w   dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,  

3)   zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,  

4)   udziału w   głosowaniach,  

5)   zgłaszania kandydatów i   kandydowania na stanowiska w   wybieranych organach Sołectwa.  

§   9.   1.   Zebrania Wiejskie zwołuje Sołtys lub upoważniony przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej:  

1)   z własnej inicjatywy,  

2)   z inicjatywy Rady Sołeckiej,  

3)   na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziałuw zebraniu,  

4)   na wniosek Rady Gminy lub Wójta.  

2.   Zebranie Wiejskie odbywa się w   miarę potrzeb, jednak nie mniej niż raz w   roku.  
O terminie Zebrania Wiejskiego Sołtys zawiadamia organy Gminy oraz mieszkańców Sołectwa w   sposób zwyczajowo przyjęty w   Sołectwie - poprzez rozplakatowanie obwieszczeń o   Zebraniu Wiejskim w   miejscach publicznych, najpóźniej na 7   dni przed terminem Zebrania Wiejskiego podając: miejsce zebrania, datę, godzinę i   porządek obrad Zebrania Wiejskiego.  

3.   Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o   nim powiadomieni.  

4.   Jeżeli Zebranie Wiejskie nie może się odbyć w   wyznaczonym pierwszym terminiez powodu braku 10% uprawnionych do wzięcia w   nim udziału mieszkańców, wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut od pierwszego terminu. W   takiej sytuacji zebranie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.  

§   10.   1.   Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.  

2.   Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej wyłoniony przez Zebranie Wiejskie.  

3.   Porządek Zebrania Wiejskiego powinien być konsultowany z   Radą Sołecką.  

4.   Z obrad Zebrania Wiejskiego sporządzony jest protokół, który podpisuje Sołtys lub inny przewodniczący zebrania i   protokolant.  

5.   Protokół z   Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:  

1)   miejsce i   datę zebrania,  

2)   inicjatora zwołania zebrania,  

3)   stwierdzenie ważności zebrania,  

4)   porządek zebrania,  

5)   treść podejmowanych uchwał i   przebieg dyskusji.  

6.   Do protokołu dołącza się listę obecności oraz załączniki, jeśli były niezbędne do dyskusji.  

7.   Przewodniczący zebrania czuwa nad sprawnym przebiegiem i   zachowaniem porządku Zebrania Wiejskiego.  

8.   Przewodniczący zebrania może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i   czasu trwania wystąpień.  

9.   W przypadku stwierdzenia, że sposób wystąpienia albo zachowanie dyskutantaw oczywisty sposób zakłóca porządek zebrania, bądź uchybia powadze zebrania - przewodniczący przywołuje osobę „do porządku”, a   gdy przywołanie nie przynosi skutku może odebrać jej głos.  

10.   Przewodniczący zebrania może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę Zebrania Wiejskiego.  

§   11.   1.   Przewodniczący zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W   uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.  

2.   W trakcie zebrania przewodniczący zebrania może udzielić głosu w   sprawie zgłoszenia wniosku o   charakterze formalnym.  

3.   Przewodniczący zebrania poddaje wniosek pod głosowanie, który powinien być przyjęty większością głosów.  

4.   Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący udziela głosu Wójtowi Gminy, jego zastępcy lub osobie przez nich wyznaczonej celem wyjaśnienia omawianej sprawy.  

Rozdział 4.
Organy sołectwa i   rada sołecka  

§   12.   1.   Organami Sołectwa są:  

1)   Zebranie Wiejskie.  

2)   Sołtys.  

§   13.   1.   Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym Sołectwa.  

2.   Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.  

3.   Rada Sołectwa wspomaga działania Sołtysa.  

4.   Kadencja Sołtysa i   Rady Sołeckiej trwa 4   lata, jest wybierana na okres kadencji Rady Gminy, z   tym że organy te działają do dnia wyboru nowych organów Sołectwa.  

§   14.   Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należą w   szczególności:  

1)   wybór i   odwołanie członków Rady Sołeckiej,  

2)   rozpatrywanie sprawozdań z   pracy Sołtysa i   Rady Sołeckiej,  

3)   dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i   Rady Sołeckiej,  

4)   uchwalenie sołeckich programów działania, w   tym planów dotyczących celówi zakresu wspólnych prac na rzecz Sołectwa,  

5)   upoważnienie Sołtysa do wykonania określonych w   upoważnieniu czynnościw imieniu Sołectwa,  

6)   zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla Sołectwa i   jego mieszkańców, w   szczególności w   sprawach określonych przepisami prawa lub gdyo zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy.  

§   15.   1.   W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys jako przewodniczący oraz 4   członków Rady.  

2.   Zadaniem Rady Sołeckiej jest pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej Sołtysa.  

3.   Do zadań Rady Sołeckiej należy ścisła współpraca z   Sołtysem w   zakresie spraw należących do kompetencji Sołtysa oraz występowanie do organów Gminy z   inicjatywami społeczno-gospodarczymi i   problemami do rozstrzygnięcia, dotyczącymi Sołectwai Gminy.  

4.   Rada Sołecka może pełnić funkcję grupy inicjatywnej dla realizacji zadań Sołectwaz upoważnienia Zebrania Wiejskiego.  

5.   Rada Sołecka może składać do Wójta Gminy wnioski i   propozycje do projektu budżetu Gminy w   terminach przewidzianych w   odrębnych przepisach.  

6.   W sprawach dotyczących Sołectwa Rada Sołecka może podejmować uchwały, opiniei wnioski przyjmowane zwykłą większością głosów w   głosowaniu jawnym w   obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady Sołeckiej.  

§   16.   1.   Do zadań Sołtysa należy wykonywanie czynności określonych w   niniejszym Statucie, realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego oraz zarządzanie codziennymi sprawami Sołectwa, a   w szczególności:  

1)   reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  

2)   wykonanie zadań z   zakresu administracji określonych w   ustawach szczególnych,  

3)   utrzymanie stałego kontaktu z   organami Gminy,  

4)   wykonanie bieżącego zarządu mieniem gminnym przekazanym Sołectwu,  

5)   kierowanie akcją pomocy w   razie wypadków losowych lub klęsk żywiołowych,  

6)   występowanie wobec Zebrania Wiejskiego i   organów Gminy z   inicjatywami społeczno-gospodarczymi i   problemami do rozstrzygnięcia,  

7)   realizowanie uchwał organów Gminy- dotyczących Sołectwa,  

8)   przynajmniej raz w   roku składanie sprawozdania o   działalności Sołtysa i   Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim,  

9)   organizowanie pracy Rady Sołeckiej, w   tym zwoływanie jej posiedzeń w   zależności od potrzeb.  

2.   Sołtys przekazuje Wójtowi uchwały i   opinie Zebrania Wiejskiego.  

3.   O sposobie załatwienia zgłoszonych przez Sołectwo spraw Wójt informuje Sołtysa, który przekazuje informacje mieszkańcom Sołectwa.  

§   17.   Sołtys korzysta z   ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.  

§   18.   1.   W przypadku rezygnacji z   funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje rezygnację w   głosowaniu jawnym.  

2.   Następnie przeprowadza się ponowne wybory Sołtysa lub wybory uzupełniające członka Rady Sołeckiej odpowiednio zgodnie z   rozdziałem 6   lub 5   niniejszego Statutu.  

§   19.   Sołtys i   członkowie Rady Sołeckiej są odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim.  

Rozdział 5.
Tryb wyboru i   odwołania sołtysa i   członków rady sołeckiej  

§   20.   1.   Kadencja sołtysa i   rady sołeckiej trwa 4   lata.  

2.   Wybory sołtysa i   rady sołeckiej zarządza się w   okresie 3   miesięcy od dnia wyboru rady.  

3.   Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonywany wybór sołtysa i   rady sołeckiej zarządza Rada Gminy w   formie uchwały. Wójt Gminy określa miejsce, dzień i   godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.  

4.   Zawiadomienie Wójta Gminy o   zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7   dni przed wyznaczoną datą zebrania.  

§   21.   Wyboru lub odwoływania sołtysa i   członków rady sołeckiej dokonuje się w   głosowaniu tajnym.  

§   22.   1.   Wybory sołtysa i   członków rady sołeckiej lub odwołanie przeprowadza komisja w   składzie 3   osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.  

2.   Do zadań komisji należy:  

-   przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  

-   przeprowadzenie głosowania,  

-   ustalenie wyników wyborów,  

-   ogłoszenie wyników wyborów,  

-   sporządzenie protokołu o   wynikach wyborów.  

3.   Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  

§   23.   1.   Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.  

2.   W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia i   głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W   drugiej kolejności wybory członków rady sołeckiej.  

§   24.   Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

§   25.   1.   Odwołanie sołtysa i   członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.  

2.   Zarządzenie o   zwołaniu zebrania wiejskiego w   celu ewentualnego odwołania sołtysa, bądź rady sołeckiej, albo poszczególnych członków rady uchwala Rada Gminy ustalając miejsce, dzień, godzinę zebrania. W   zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.  

3.   Wnioski i   odwołanie kierowane są do Gminy.  

4.   O odwołanie mogą występować:  

1)   Wójt lub Rada Gminy,  

2)   mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania.  

5.   Wniosek o   odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie nadaje biegu.  

Rozpatrywane są wnioski:  

a)   stawiające zarzuty niewywiązywania się z   obowiązków statutowych,  

b)   nie respektowanie uchwał zebrania wiejskiego,  

c)   wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w   opinii społecznej.  

6.   Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn.  

7.   Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.  

8.   Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację w   toku kadencji z   pełnionych funkcji.  

9.   Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez sołtysa (członka rady sołeckiej) jest równoznaczne z   zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzupełniających na wymienione funkcje, przy odpowiednim zastosowaniu przepisu § 20 niniejszego statutu.  

10.   Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.  

11.   Odwołanie następuje w   trybie głosowania tajnego i   bezpośredniego, w   tym celu powołuje „Komisję odwoławczą” powierzając jej obowiązek przeprowadzenia głosowania odwoławczego.  

Rozdział 6.
Zasady gospodarowania mieniem gminnym  

§   26.   1.   We władaniu sołectwa mogą znajdować się składniki mienia gminnego przekazane przez Radę Gminy sołectwu uchwałą na zasadach określonych w   statucie Gminy oraz poniższych przepisach.  

2.   Zebranie wiejskie:  

1)   występuje do Rady Gminy z   wnioskami o   przekazanie wskazanych składników mienia gminnego do korzystania i   zarządzania,  

2)   podejmuje uchwały dotyczące przyjmowania lub odrzucenia składników mienia komunalnego wskazanych przez organy Gminy.  

3.   Zebranie wiejskie może upoważnić sołtysa do sprawowania zwykłego zarządu mieniem, w   szczególności poprzez dokonywanie czynności zmierzających do:  

1)   Zachowania mienia i   osiągania z   niego korzyści,  

2)   Utrzymanie mienia w   stanie nie pogorszonym w   ramach jego obecnego przeznaczenia.  

Rozdział 7.
Nadzór nad działalnością Sołectwa  

§   27.   Nadzór nad działalnością Sołectwa prowadzony jest na podstawie kryteriów zgodności  
z prawem, celowości, rzetelności i   gospodarności.  

§   28.   1.   Nadzór nad działaniem organów Sołectwa w   zakresie zgodności z   prawem sprawuje Rada Gminy i   Wójt Gminy.  

2.   Kontrolę nad Sołtysem i   Radą Sołecką sprawuje Zebranie Wiejskie.  

3.   Sołtys i   Rada Sołecka są obowiązani niezwłocznie udostępnić Wójtowi i   komisjom Rady Gminy wszelkie dokumenty dotyczące działalności Sołectwa oraz udzielać pisemnych wyjaśnień.  

§   29.   1.   Kopię protokołu z   Zebrania Wiejskiego i   podjęte uchwały Sołtys przekazuje Wójtowi  
w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.  

2.   Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z   prawem, Statutem Gminy lub Statutem Sołectwa są nieważne.  

3.   Nieważność uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie stwierdza Rada Gminy podając treść rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Sołectwa w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe  

§   30.   Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy w   trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »