| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, określenia zasad i trybu ich przyznawania oraz wysokości nagród

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9, art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz.U. z 2012r. poz 406 ze zm ) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Ustanowić nagrodę Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zasady i tryb przyznawania nagród o których mowa ust.1 oraz ustalenia ich wysokości określa Regulamin przyznawania nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Określić wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/228/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN

przyznawania Nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury

§ 1.

Nagroda Wójta Gminy Bestwina, zwana dalej nagrodą, przyznawana jest corocznie osobom lub podmiotom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2.

1. Nagrodę mogą otrzymać:

1) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Bestwina,

2) osoby prawne, a także inne podmioty mające siedziby na terenie Gminy Bestwina.

2. Nagroda, o której mowa w §1 może być przyznana tej samej osobie fizycznej, prawnej, grupie osób lub innemu podmiotowi tylko jeden raz.

3. To samo osiągnięcie może być podstawą przyznania tylko jednej nagrody.

4. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.

5. W każdym roku przyznanych może być 1-3 nagród.

§ 3.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:

1. instytucje kultury, mające siedziby na terenie Gminy Bestwina,

2. organizacje pozarządowe lub związki twórcze i kulturalne,

3. Wójt Gminy Bestwina,

4. Komisja Rady Gminy Bestwina właściwa ds. kultury.

§ 4.

1. Zgłoszenia do nagrody dokonuje się przez złożenie wniosku.

2. Wniosek o przyznanie nagrody winien zawierać:

1) dane osobowe kandydata(ów) do nagrody (imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL, NIP oraz telefon kontaktowy)/dane podmiotu (nazwę, adres, telefon kontaktowy),

2) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, telefon kontaktowy),

3) charakterystykę pracy twórczej,

4) opis osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana lub informację o całokształcie dotychczasowej działalności kandydata,

5) informację o otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach itp.,

6) uzasadnienie wniosku wraz z ewentualną dokumentacją,

7) wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych,

8) podpis wnioskodawcy i podpis kandydata do otrzymania nagrody (w przypadku kandydatów nie będących osobą fizyczną- podpis osoby upoważnionej do reprezentowania).

§ 5.

1. Wnioski, o których mowa w§ 4, należy składać w terminie do 30 marca danego roku.

2. Wniosek złożony lub doręczony po terminie nie będzie rozpatrywany.

§ 6.

0 możliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Wójt Gminy Bestwina powiadamia  przez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bestwinie, Biuletynie Informacji Publicznej, jak również w lokalnej prasie.

§ 7.

Wnioski o przyznanie nagrody opiniuje Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagrody, zwana dalej Komisją.

§ 8.

1. Członków Komisji powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bestwina.

2. W skład Komisji wchodzi:

1) trzech przedstawicieli Wójta Gminy Bestwina, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego,

2) dwóch członków Komisji Rady Gminy Bestwina właściwej ds. kultury wybranych przez tę Komisję.

3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie sekretarza Komisji.

§ 9.

1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.

2. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa jej składu, w tym przewodniczący.

3. Z posiedzenia Komisji Sekretarz sporządza protokół.

4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 10.

1. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków,

2) przedstawienie Wójtowi Gminy Bestwina propozycji kandydata/ów do Nagrody oraz propozycji wysokości nagród pieniężnych dla nagrodzonych w ramach środków przewidzianych w budżecie Gminy Bestwina.

2. Opiniowanie wniosków polega na ich ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosków, a w przypadku stwierdzenia jego niekompletności Komisja wzywa do uzupełnienia.

4. Przy ocenie merytorycznej wniosków Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1) działalność podejmowana społecznie,

2) aktywność w środowisku lokalnym,

3) działalność o zasięgu ponadgminnym (powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim),

4) innowacyjność działalności kulturalnej,

5) atrakcyjność i dostępność prowadzonej działalności kulturalnej dla mieszkańców gminy.

5. Członkowie Komisji zajmują swoje stanowisko w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

6. Komisja przedstawia opinię i swoje stanowisko Organizatorowi do dnia 30 kwietnia.

§ 11.

W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby, które pozostają z wnioskodawcą lub kandydatem do Nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności oceny kandydata ubiegającego się o otrzymanie nagrody.

§ 12.

1. Wójt Gminy Bestwina przyznaje nagrody w drodze Zarządzenia.

2. Wójt Gminy Bestwina zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnej nagrody bez podania przyczyny.

3. Decyzja Wójta Gminy Bestwina o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 13.

1. Nagrody indywidualne i grupowe mają charakter pieniężny lub rzeczowy.

2. W zależności od charakteru i poziomu osiągnięć nagrody ustala się w następujących wysokościach:

1) Nagroda I stopnia do 1000,00 zł brutto Nagroda II stopnia do 800,00 zł brutto

2) Nagroda III stopnia do 600,00 zł brutto

3. Nagrodzeni oprócz nagrody pieniężnej otrzymują list gratulacyjny potwierdzający przyznanie nagrody.

§ 14.

1. Wójt Gminy Bestwina informacje o nagrodzonych podaje do wiadomości publicznej oraz informuje wszystkich kandydatów i wnioskodawców o swojej decyzji.

2. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród, nagrodzeni oraz podmioty, które zgłosiły kandydatury nagrodzonych zostają powiadomieni pisemnie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/228/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wniosek
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Bestwina w dziedzinie kultury

1. Dane osobowe kandydata(ów) do Nagrody :

imię i nazwisko,             

aktualny adres zamieszkania             

datę i miejsce urodzenia             

PESEL             

NIP             

telefon kontaktowy.             

/dane podmiotu (nazwę, adres, telefon kontaktowy)

2. Dane wnioskodawcy :

nazwa             

adres             

telefon kontaktowy.             

3. Charakterystykę pracy twórczej:             

4. Opis osiągnięć, za które Nagroda ma być przyznana lub informację o całokształcie
dotychczasowej działalności kandydata             

5. Informację o otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach itp,

6. Uzasadnienie wniosku wraz z ewentualną dokumentacją (dyplomy, wycinki prasowe,
fotografie itp.)             

7. Wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych,,

8. Podpis wnioskodawcy i podpis kandydata do otrzymania Nagrody (w przypadku kandydatów nie będących osobą fizyczną - podpis osoby upoważnionej do reprezentowania).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »