| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/358/13 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerklaniec i nie będących drogami publicznymi służebnościami gruntowymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 252 i 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerklaniec i nie będących drogami publicznymi służebnościami gruntowymi (nieruchomości obciążone) na rzecz właścicieli innych nieruchomości (nieruchomości władnące).

§ 2. Służebność gruntowa może być ustanowiona, gdy jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i gdy nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Świerklaniec do obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi bez uprzedniej zgody Rady Gminy Świerklaniec z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 4. Obciążenie nieruchomości gminnych służebnościami gruntowymi następuje za wynagrodzeniem ustalonym w wysokości nie niższej niż w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę, płatnym jednorazowo lub w formie opłaty rocznej, która będzie waloryzowana corocznie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z zastrzeżeniem wyjątków określonych w § 5 niniejszej uchwały.

§ 5. Obciążenie nieruchomości gminnych służebnością gruntową następuje nieodpłatnie jeżeli ustanawiane są służebności wzajemne.

§ 6. Wysokość wynagrodzenia należnego Gminie Świerklaniec z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową określa Wójt Gminy Świerklaniec w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 7. Ustanowienie służebności gruntowej uregulowane będzie umową w formie aktu notarialnego, przy czym koszty związane z jej zawarciem oraz koszty wpisu do księgi wieczystej ponosić będzie właściciel nieruchomości władnącej.

§ 8. Obciążanie nieruchomości służebnością gruntową na zasadach odmiennych wymaga odrębnej uchwały Rady Gminy Świerklaniec.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »