| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DPA.031.2.2013 Wójta Gminy Marklowice; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Marklowice w 2014 roku

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego  
z siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2, w   którego imieniu występują:  

1.   mgr inż. Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu Wodzisławskiego  

2.   mgr inż. Zbigniew Seemann - Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

zwanym dalej „Powiatem"  

a  

Gminą Marklowice reprezentowaną przez: mgr inż. Tadeusza Chrószcz Wójta Gminy Marklowice z   siedzibą w   Marklowicach, przy ul. Wyzwolenia 71  

zwaną dalej „Gminą”  

Na podstawie przepisów art. 4   ust. 1   pkt 6, 5   ust. 2   w związku z   art. 12 pkt 8a ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013r., poz. 595 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2013r., poz. 594 z   późn. zm.), art. art. 19 ust. 2   pkt 3, ust. 4   oraz 20 pkt pkt 4   i 16 ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 260 z   późn. zm.), art. 13 pkt 6   lit. a   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U   z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) uchwały nr XXXVI/350/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 31 października 2013 roku w   sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Gminy Marklowice w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej, tudzież uchwały Nr XXXV/188/13 Rady Gminy Marklowice z   dnia 4   października 2013 roku w   sprawie przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej, strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   Powiat powierza, a   Gmina przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Gminy Marklowice w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Marklowice w   2014 roku. Wykaz dróg powiatowych wraz z   opisem chodników i   zieleni przydrożnej przekazanych do zarządzania zawiera załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

2.   Przez zimowe utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją odśnieżanie, posypywanie i   likwidację śliskości zimowej chodników oraz zbieranie,uprzątniecie i   pozbywanie się błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników.  

3.   Przez letnie utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją sprzątanie chodników w   okresie letnim poprzez usuwanie z   nich zabrudzeń i   nieczystości, a   także wykonywanie przy nich interwencyjnych robót utrzymaniowychi zabezpieczających.  

4.   Przez utrzymywanie zieleni przydrożnej Strony rozumieją pielęgnację zieleni w   pasie drogowym oraz sadzenie i   usuwanie krzewów.  

5.   Gmina zobowiązuje się wykonywać niniejsze porozumienie z   zachowaniem przepisu art. 5   ust. 1   pkt 4   w zw. z   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13.09.1996 r. o   utrzymaniu czystościi porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r., poz. 391z późn. zm.).  

§   2.   1.   Gmina zobowiązuje się wykonywać powierzone zadanie poprzez gminną jednostkę  
organizacyjną – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.  

2.   Gmina we własnym zakresie dostarczy materiały przeznaczone do utrzymania nawierzchni chodników przejętych na podstawie niniejszego porozumienia, a   także zobowiązuje się każdorazowo zgłaszać do Ośrodka Dyspozycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Syryni rozpoczęcie i   zakończenie zimowego utrzymania chodników.  

3.   Jeżeli Gmina będzie wykonywała powierzone zadanie poprzez podmiot inny aniżeli wskazany w   ust. 1, przeprowadzi postępowanie o   udzielenie zamówienia publicznegoz zachowaniem przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z   2013r., poz. 907 z   późn. zm.) oraz będzie nadzorowała wykonanie udzielonego zamówienia.  

§   3.   1.   Zadania, o   których mowa w   § 1, Gmina realizować będzie w   ramach otrzymanej dotacji celowej na powierzone zadania.  

2.   Dotacja w   2014r. wyniesie 10.000,00 zł.  

3.   Przekazanie dotacji określonej w   ust. 2   niniejszego paragrafu nastąpi w   dwóch równych ratach w   następujący sposób:  

-   I rata w   terminie do 31 stycznia 2014 r.,  

-   II rata do końca czerwca 2014 r.  

na rachunek Gminy w   ING Bank S.A nr 50105014031000002281805693.  

4.   Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie miesięcznych sprawozdań Rb-28S Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej potwierdzających wykonanie zadań objętych niniejszym porozumieniem.  

5.   Gmina przedstawi rozliczenie finansowe każdej z   rat udzielonej dotacji w   terminiedo 15 dni licząc od dnia wykorzystania danej raty dotacji określonego postanowieniem ust. 6   poniżej.  

6.   Strony uzgadniają niniejszym następujące terminy wykorzystania i   zwrotu poszczególnych rat dotacji:  

6.1. I   rata dotacji zostanie wykorzystana w   terminie do dnia 15 lipca 2014 roku, a   niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w   terminie do dnia 30 lipca 2014 roku,  

6.2. II rata dotacji zostanie wykorzystana w   terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku, a   niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w   terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.  

7.   Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.  

§   4.   1.   Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z   niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i   gospodarności, a   także żądania dokumentów potwierdzających fakt wydatkowania środków przyznanych w   ramach dotacji.  

2.   Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w   imieniu Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w   Wodzisławiu Śl. z   siedzibą w   Syryni.  

3.   Gmina nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na realizację innego celu niż objęty niniejszym porozumieniem.  

§   5.   1.   Gmina odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w   związku  
z wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.  

2.   Gmina odpowiada wobec Powiatu, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Powiatu roszczeń z   tytułów wskazanych ust. 1.  

§   6.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony, z   mocą obowiązującą  
począwszy od dnia 1   stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.  

2.   Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Gminę Powiat może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

4.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Powiat, Gmina może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

§   7.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie w   formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.  

2.   W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013r., poz. 885 ze zmianami).  

3.   Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą w   pierwszej kolejności w   drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w   ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.  

4.   Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

5.   Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, oraz ogłoszono w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła


Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Zbigniew   Seemann

Wójt Gminy Marklowice  


mgr inż.   Tadeusz   Chrószcz

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr DPA.031.2.2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 18 grudnia 2013 r.  
 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z   OPISEM CHODNIKÓW I   ZIELENI PRZYDROŻNEJ POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MARKLOWICE  

 

Nazwa drogi:  

Nr drogi:  

Powierzchnia chodnika [m²]  

Szymanowskiego  

5018 S  

1892,00  

Wiosny Ludów  

5029 S  

5478,00  

Razem : 7   370 m²  

WYKAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ:  

 

Przedmiot:  

Powierzchnia/długość [m²]  

Trawniki  

4   928  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »