Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/379/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 240, poz. 3611),

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach, o których mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059
z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe