Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/270/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

516 500,00

1.1 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

18 500,00

w tym dochody bieżące

4 500,00

z tego

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000,00

Wpływy z usług

1 500,00

w tym dochody majątkowe

14 000,00

z tego

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

14 000,00

1.2 w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

180 000,00

w tym dochody bieżące

180 000,00

z tego

Podatek dochodowy od osób prawnych

10 000,00

Podatek od nieruchomości

40 000,00

Podatek rolny

2 000,00

Podatek leśny

3 000,00

Podatek od środków transportowych

66 000,00

Podatek od spadków i darowizn

5 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych

25 000,00

Wpływy z różnych opłat

3 500,00

Wpływy z dywidend

8 000,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

17 500,00

1.3 w dziale 758 Różne rozliczenia

318 000,00

w tym dochody bieżące

30 000,00

z tego

Pozostałe odsetki

30 000,00

w tym dochody majątkowe

288 000,00

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich

288 000,00

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

606 500,00

2.1 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

501 000,00

w tym dochody bieżące

1 000,00

z tego

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1 000,00

w tym dochody majątkowe

500 000,00

z tego

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

500 000,00

2.2 w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

105 500,00

w tym dochody bieżące

105 500,00

z tego

Podatek od nieruchomości

30 000,00

Podatek rolny

1 000,00

Podatek od środków transportowych

4 000,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

10 000,00

Opłata od posiadania psów

1 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej

2 000,00

Wpływy z opłaty targowej

1 500,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

20 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 000,00

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

90 000,00

3.1. w Dziale 600 Transport i łączność

20 000,00

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

20 000,00

I. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

3.2. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

70 000,00

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70 000,00

I. Wydatki majątkowe

70 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

70 000,00

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą31 302 945,18

w tym:

dochody bieżące

20 128 271,63  zł

dochody majątkowe

11 174 673,55  zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą36 910 008,08

w tym:

wydatki bieżące

19 140 504,40 zł

wydatki majątkowe

17 769 503,68  zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi5 607 062,90i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

1 630 000,00 zł

b) pożyczek

2 872 272,23   zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 104 790,67 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą6 707 062,90

w tym:

a) z kredytów

2 430 000,00 zł

b) z pożyczek

2 872 272,23 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 404 790,67 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą1 100 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

1 040 600,00 zł

b) z pożyczek

59 400,00 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/270/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/270/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe