Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 376/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211, art.212, art. 214 art. 222, art.228 ,art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz. 885 z późn.zm), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2014, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 54.655.287,83 zł,

w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości 2.395.377,00zł i dochody bieżące w kwocie 52.259.910,83zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 4.202.926,00zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.097.324,00zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł;

5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 330.000,00zł;

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3a do uchwały.

§ 3. „Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 61.120.875,96zł,

w tym:

1) ) wydatki bieżące 50.585.080,33 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3b do uchwały

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.475.932,16zł,

b) dotacje budżetowe 3.773.900,00zł,

- dla instytucji kultury                                     1.149.800,00zł,

- na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom     239.000,00zł,

- dla jednostek systemu oświaty                      2.291.100,00zł,

- dotacje celowe na zadania własne Gminy          94.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5

c) wydatki na obsługę długu 555.000,00zł,

d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 4.202.926,00zł,

e) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł,

2) wydatki majątkowe 10.535.795,63zł

w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.535.795,63zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 4.778.172,78zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł , rezerwę celową w kwocie 130.000zł o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89,poz.590 z późn.zm.) oraz rezerwę celową w kwocie 867.700zł na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

§ 5. Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej oraz zgodnie z załącznikiem Nr 3a i Nr 3b.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 6.465.588,13zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.547.421,83zł pomniejszonymi o spłatę pożyczek w kwocie 573.833,70zł oraz przychodami z tytułu pożyczki w wysokości 1.000.000,00zł i kredytów w wysokości 4.492.000,00zł

§ 7. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.039.421,83 zł i rozchody budżetu w kwocie 573.833,70zł na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 8. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 211.058zł oraz plan funduszu sołeckiego w kwocie 194.684,93zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a i 6b.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000zł zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25,poz.150 z późn.zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w/w ustawy.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej ;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000zł;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000zł

- sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 5.492.000,00zł ”

§ 11. 1. Ustala się limit w kwocie 3.000.000 zł do której Burmistrz Kłobucka może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu .

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.492.000,00zł.

§ 12. 1. Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan dochodów budżetowych na rok 2014 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3b.pdf

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan  przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu  na 2014 rok


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6a.pdf

Plan funduszu sołeckiego na 2014 rok


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6b.pdf

Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2014 oraz funduszu sołeckiego na rok 2014

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe