Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Lublinieckiego

z dnia 20 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli utworzono Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, zwaną dalej Komisją. Skład Komisji został określony w drodze Zarządzenia Nr 57/2011 Starosty Lublinieckiego z dnia 19 października 2011r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011/2014 ze zmianami.

Realizując zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu lublinieckiego w roku 2013 Starosta Lubliniecki – Przewodniczący Komisji zawarł porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Lublińcu, w wyniku którego zostały przekazane środki finansowe w kwocie 15 000 z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający ustawową normę. Planowanie tych służb prewencyjnych było oparte zarówno na analizach stanu bezpieczeństwa, jak również na podstawie otrzymywanych sygnałów od mieszkańców powiatu. Wykonując powyższe porozumienie zrealizowano 82 służby ponadnormatywne, podczas których kontrolowano: bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły, bezpieczeństwo i porządek obywateli, okolice dyskotek, bezpieczeństwo uczestników imprez masowych oraz miejsca handlu art. monopolowymi pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Służby normatywne realizowane były w miesiącach maj – wrzesień 2013r.

W celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu lublinieckiego Zarząd Powiatu w Lublińcu zakupił, a następnie przekazał Komendantowi Powiatowemu Policji w Lublińcu w użyczenie aparat fotograficzny CANON EOS 550D wraz z dwoma obiektywami o wartości 2 590 oraz MINI MIASTECZKO Ruchu Drogowego o wartości 1 833 zł.

W ramach realizacji założeń programu „Razem Bezpieczniej” oraz „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, wraz z przedstawicielami powiatowych służb, inspekcji i straży realizowała następujące zadania:

a) przeprowadzono 23 sprawdzenia poprawności oznakowania dróg w rejonach szkół i przedszkoli na terenie powiatu lublinieckiego;

b) cyklicznie – dwa razy w ciągu roku w systemie wiosna-jesień – były prowadzone kontrole nawierzchni oraz oznakowania, łącznie przekazano 20 informacji zarządcom dróg o stwierdzonych nieprawidłowościach;

c) w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w 2013r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Lublińcu przeprowadzili 40 spotkań z dziećmi ze szkół z terenu powiatu lublinieckiego;

d) realizując pozostałe zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu uczestniczyli w:

- „Konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”,

- „Biegu patrolowo-medycznym”,

- egzaminach na kartę rowerową,

- spotkaniach w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Rusinowicach;              

e) na terenie powiatu w roku 2013 realizowane były następujące programy profilaktyczne:

- „Bezpieczne dziecko”,

- „Z młodym kierującym po doświadczenie”,

- „Nie reagujesz - akceptujesz”,

- „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,

- „Bezpieczna droga do szkoły”;

f) w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2013” oraz „Bezpieczne Wakacje 2013” przeprowadzono liczne kontrole ośrodków i obiektów zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W kontrolach uczestniczyli przedstawiciele: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Łącznie zrealizowano sześć kompleksowych kontroli;

g) w dniu 15 czerwca 2013r. odbył się „VII Niebieski Festyn”, organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Lublińcu oraz władze samorządowe szczebla powiatowego
i gminnego. Celem przedsięwzięcia była promocja zasad bezpieczeństwa wśród najmłodszych oraz budowanie zaufania do służb mundurowych. W imprezie wzięli udział: przedstawiciele Policji Konnej, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie, Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, Żandarmerii Wojskowej, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, Służby Celnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego;

h) w dniu 13 czerwca 2013r. wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu zorganizowała debatę społeczną nt. „Wspólnie przeciw przemocy” z udziałem przedstawicieli wszystkich instytucji zaangażowanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

i) funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu uczestniczyli w
49 spotkaniach – szkoleniach z pedagogami szkolnymi oraz dyrektorami placówek oświatowych. Na tych spotkaniach omawiano zasady postępowania w czasie ujawniania czynów zabronionych i przejawów demoralizacji;

j) w dniu 25 października 2013r. zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Lublińcu spotkanie kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu z prezesami klubów piłki nożnej z terenu powiatu lublinieckiego, podczas którego omówiono warunki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom spotkań rozgrywanych na lokalnych boiskach.

                                                                                                               

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


mgr Tadeusz Konina
wz. Wicestarosta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe