Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 20 maja 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIX/255/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5667), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XLIX/459/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2376);

2) zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 20 maja 2014 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2-5 uchwały Nr XLIX/459/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2376), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

                                                                                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

             


                                                                                                  Załącznik  do obwieszczenia

                                                                                                  Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

                                                                                                  z dnia 20 maja 2014 r.

Uchwała Nr XXIX/255/12

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) – działając na wniosek Burmistrza Czechowic-Dziedzic,

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                              Wiceprzewodniczący

                                                                                                                              Rady Miejskiej

                                                                                                 

                                                                                                                              Bartłomiej Fajfer


                                                                                                  Załącznik  do uchwały Nr XXIX/255/12

                                                                                                  Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

                                                                                                  z dnia 30 października 2012 r.

Numery i granice stałych okręgów wyborczych
oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
w Gminie Czechowice-Dziedzice

Nr
okręgu wyborczego


Granice okręgu wyborczego

Liczba
radnych wybieranych
w okręgu
1

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Renardowice”: ul. K.K.Baczyńskiego, ul. J.Brzechwy, ul. J.Fałata, ul. K.I.Gałczyńskiego, ul. Górna, ul. W.Kossaka, ul. S.Ligonia, ul. J.Lompy, ul. Łagodna, ul.  M.Michałowicza, ul. G.Morcinka, ul. Pogodna, ul. Polna od nr 7 do końca nieparzyste i od nr 6 do końca parzyste, ul. L.Staffa, ul. Szkolna od nr 53 do końca nieparzyste, ul. Węglowa od nr 24 do nr 50 parzyste, ul. S.I.Witkiewicza, ul. J.Wybickiego.
1
2

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Renardowice”: ul. Bajeczna, ul. Braci Sofków, ul. Działkowa, ul. Gołębia, ul. Hoża, ul. Jasna, ul. M.Kasprzaka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Liszki, ul. J.Malczewskiego, ul. S.Okrzei, ul. W.Orkana, ul. Równa, ul. Słoneczna, ul. Szkolna od nr 44 do końca parzyste, ul. Świętej Barbary, ul. Topolowa, ul. R.Traugutta od nr 35 do końca nieparzyste i od nr 84 do końca parzyste, ul. Węglowa od nr 17 do nr 61 nieparzyste i od nr 52 do nr 58 parzyste, ul. P.Wysockiego, ul. Żużlowa.
13

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Barbara”: ul. Agrestowa, ul. Boczna, ul. Górnicza od nr 31 do końca nieparzyste i od nr 14 do końca parzyste, ul. Jeżynowa, ul. Karolinki, ul. Malinowa, ul. Nad Białką, ul. Nad Wisłą, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa, ul. J.Rumana, ul. Tęczowa, ul. R.Traugutta od nr 66 do nr 82 parzyste, ul. Truskawkowa, ul. Węglowa od nr 63 do końca nieparzyste i od nr 60 do końca parzyste.14

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Barbara”: ul. Dolna, ul. M.Drzymały, ul. B.Głowackiego, ul. Górnicza od nr 1 do nr 29 nieparzyste i od nr 2 do nr 12 parzyste, ul. Grabowicka, ul. Kaniowska, ul. Pionkowa od nr 14 do końca parzyste i od nr 17 do końca nieparzyste, ul. Przejściowa, ul. Sadowa, ul. R.Traugutta od nr 2 do nr 64 parzyste, ul. Wiejska.1


5

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Północ”: ul. A.Asnyka, ul. Bachorek, ul. D.Baduszkowej, ul. J.Kasprowicza, ul. A.Krzanowskiego, ul. K.Makuszyńskiego, ul. K.P.Tetmajera, ul. R.Traugutta od nr 1 do nr 33 nieparzyste.


1

6

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Północ”: ul. Cmentarna, ul. Francuska, ul. A.Fredry, ul. Hutnicza, ul. J.Kochanowskiego, ul. Legionów od nr 1 do nr 19 nieparzyste i od nr 2 do nr 4 parzyste, ul. T.Lenartowicza, ul. J.Matejki, ul. G.Narutowicza, ul. C.K.Norwida, ul. Polna od nr 1 do nr 5 nieparzyste i od nr 2 do nr 4 parzyste, ul. Radosna, ul. M.Reja, ul. Hr. Renarda, ul. S.Staszica, ul. Szkolna od nr 1 do nr 51 nieparzyste i od nr 2 do nr 42 parzyste, ul. Węglowa od nr 1 do nr 15 nieparzyste i od nr 2 do nr 22 parzyste, ul. S.Wyspiańskiego, ul. Zachodnia, ul. Źródlana.

17

Miasto Czechowice-Dziedzice, Osiedle „Dziedzice”: ul. Astrów, ul. Czysta, ul. Grabowiec, ul. M.Karłowicza, ul. K.Klimesza, ul. Kolista, ul. Księża Grobel, ul. Legionów od nr 21 do nr 81 nieparzyste i od nr 6 do nr 54 parzyste, ul. Leśna, ul. Łężna, ul. K.Miarki, ul. Ochodzka, ul. Piasta, ul. P.Stalmacha, ul. Strażacka, ul. L.Waryńskiego, ul. Wenecka, ul. Wierzbowa, ul. Wiślana.1


8

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Centrum”: ul. Chałupnicza, ul. F.Chopina, ul. Dojazdowa, ul. Kolejowa, ul. M.Konopnickiej, ul. E.Kopcia, ul. J.Korczaka, ul. Z.Krasińskiego, ul. Legionów od nr 83 do nr 91 nieparzyste i od nr 56 do nr 88 parzyste, ul. A.Mickiewicza, ul. Młyńska, ul. S.Moniuszki, ul. Niepodległości od nr 2 do nr 26 parzyste, ul. I.J.Paderewskiego, ul. Marsz. J.Piłsudskiego, ul. Pochyła, ul. J.Słowackiego od nr 1 do nr 11 nieparzyste i od nr 2 do nr 10 parzyste, ul. Smolna, ul. J.Sobieskiego od nr 1 do nr 15 nieparzyste i od nr 2 do nr 34 parzyste, rondo Solidarności, ul. Stawowa od nr 1 do nr 39 nieparzyste i od nr 2 do nr 68 parzyste, ul. Szarych Szeregów, ul.  Targowa, pl. Targowy, ul.  H.Wieniawskiego, ul. Wodna od nr 1 do nr 29 nieparzyste i od nr 2 do nr 18 parzyste, pl. Wolności, rondo Wójta Dziedzic Józefa Machalicy, ul. Zacisze, ul. Zielona.


1

9

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Centrum”: ul. Braterska, ul. Bratnia, ul. Dożynkowa, ul. Jagiellońska od nr 5 do końca nieparzyste i od nr 6 do końca parzyste, ul. Klasztorna od nr 23 do końca nieparzyste i od nr 18 do końca parzyste, ul. Legionów od nr 93 do nr 121 nieparzyste, ul. Ligocka, ul. Marzanny, ul. Mazańcowicka od nr 1 do nr 31 nieparzyste i od nr 2 do nr 20 parzyste, ul. Sobótki, ul. Spokojna, ul. Stawowa od nr 41 do nr 73 nieparzyste i od nr 70 do nr 100 parzyste, ul. K.Szymanowskiego, al. Świętego Andrzeja Boboli, ul. Wiankowa, ul. Wodna od nr 31 do nr 45 nieparzyste i od nr 20 do nr 56 parzyste.

1

10

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Lesisko”: ul. Ks. J.N.Barabasza, ul. Braci Koźbów, ul. Jagiellońska od nr 1 do nr 3 nieparzyste i od nr 2 do nr 4 parzyste, ul. Klasztorna od nr 1 do nr 21 nieparzyste i od nr 2 do nr 16 parzyste, ul. T.Kościuszki, ul. Krótka, ul. Niepodległości od nr 25 do końca nieparzyste i od nr 28 do końca parzyste, ul. Ogrodowa, ul. A.Puszkina, ul. Ks. P.Skargi, ul.  J.Sobieskiego od nr 17 do końca nieparzyste i od nr 36 do końca parzyste, rondo Sybiraków, ul. Wesoła, rondo Żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.

1
11

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Lesisko”: ul. N.Barlickiego, ul. B.Chrobrego, pl. Jana Pawła II, ul. H.Kołłątaja, ul. Niepodległości od nr 1 do nr 23 nieparzyste, ul. Parkowa, ul. B.Prusa od nr 1 do nr 23 nieparzyste i od nr 2 do nr 30 parzyste, ul. S.Reymonta, ul. H.Sienkiewicza, ul. J.Słowackiego od nr 13 do końca nieparzyste i od nr 12 do końca parzyste, ul. Studencka, ul. Towarowa, ul. S.Żeromskiego, ul. Żwirki i Wigury.
112

Miasto Czechowice-Dziedzice, Osiedle „Tomaszówka”: ul. Chłodna, ul. Dębowa, ul. Falista, ul. I.Kraszewskiego, ul. Legionów od nr 123 do nr 187 nieparzyste, ul. I.Łukasiewicza, ul. Łukowa, ul. Marianki, ul. Pionkowa od nr 1 do nr 15 nieparzyste i od nr 2 do nr 12 parzyste, ul. B.Prusa od nr 25 do końca nieparzyste i od nr 32 do końca parzyste, ul. Szwajcarska Dolina, ul. Ślepa, ul. Wąska, ul. Zabiele.113

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Południe”: ul. Bestwińska, ul. Brzozowa, ul. Dworcowa, ul.  Jastrzębia, ul. Jodłowa, ul. Junacka, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Komorowicka, ul. Krupnicza, ul. Kwiecista , ul. Legionów od nr 189 do końca nieparzyste, ul. Nad Młynówką, ul. Olszyna, ul. E.Orzeszkowej, ul. Piękna, ul. Pocztowa, ul. Podwale, ul. Prosta, ul. Robotnicza, ul. Rolna, ul. Rzeczna, ul. Włókiennicza.1
14

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Południe”: ul. Agawy, ul. Chabrowa, ul. Chmielna, ul. Fiołkowa, ul. Hiacyntów, ul. Jaśminowa, ul. Kamionka, ul. Konwalii, ul. Kręta, ul. Krokusów, ul. Krzywa, ul. Laurowa, ul. Legionów od nr 190 do końca parzyste, ul. Lipowska od nr 1 do końca nieparzyste, ul. K.Napierskiego, ul.  Orchidei, ul. Podlarysz, ul. Przebiśniegów, ul. Różana, ul. Storczyków, ul. Świerkowicka, ul. Terenowa, ul. Tulipanów, ul. Wilcza, ul. Wrzosowa, ul. Zawiła.
1

15

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla „Południe”: ul. Bażantów, ul. Bukowa od nr 21 do końca nieparzyste i od nr 20 do końca parzyste, ul. Cicha od nr 25 do końca nieparzyste i od nr 30 do końca parzyste, ul. Cichy Kącik, ul. Cienista od nr 9 do końca nieparzyste i od nr 8 do końca parzyste, ul. Drozdów, ul. Dzięciołów, ul. Jaskółcza, ul. Kanarków, ul. Krucza, ul. Kukułcza, ul. Legionów od nr 138 do nr 188 parzyste, ul. Lipowska od nr 2 do końca parzyste, ul. Nowa, ul. Oliwna, ul. Partyzantów, ul. Pasieki, ul. Pawia, ul. Puszczyków, ul. Sikorek, ul. Słowicza, ul. Sokola, ul. Sosnowa, ul. Spółdzielcza, ul. Szafranów, ul. Zamkowa od nr 13 do końca nieparzyste i od nr 16 do końca parzyste, ul. Żurawia.

116

Miasto Czechowice-Dziedzice, Osiedle „Czechowice Górne”: ul. Akacjowa, ul. Brzeziny, ul. Bukowa od nr 1 do nr 19 nieparzyste, ul. Chłopska, ul. Cicha od nr 1 do nr 23 nieparzyste i od nr 2 do nr 28 parzyste, ul. Cienista od nr 1 do nr 7 nieparzyste i od nr 2 do nr 6 parzyste, ul. Ciernista, ul. Do Gajówki, ul. M.Kopernika, ul. Kościelna, ul. Hr. Kotulińskiego, ul. Legionów od nr 90 do nr 136 parzyste, ul. Lipowa, ul. Mazańcowicka od nr 33 do granicy z Sołectwem Ligota nieparzyste i od nr 22 do granicy z Sołectwem Ligota parzyste, ul. Myśliwska, ul. Płaska, ul. Podkępie, ul. Podrajska, ul. Pokrewna, ul. Potoczna, ul. Potok, ul. Przełęczna, ul. Rajska, ul. Sąsiedzka, ul. Smocza, ul. Starowiejska, ul. Stawowa od nr 75 do końca nieparzyste i od nr 102 do końca parzyste, ul. Stroma, ul. Szuwary, ul. Świętego Huberta, ul. Wałowa, ul. Wiewiórcza, ul.  Wodna od nr 47 do końca nieparzyste i od nr 58 do końca parzyste, ul. Zajęcza, ul. Zamkowa od nr 1 do nr 11 nieparzyste i od nr 2 do nr 14 parzyste, ul. Zaplecze, ul. Zawodzie, ul. Zbijowska, ul. Żbika.1

17

Gmina Czechowice-Dziedzice, część Sołectwa Zabrzeg: ul. Bratków, ul. W.Broniewskiego, ul. Brzoskwiniowa, ul. Czereśniowa, ul. Do Zapory nr  parzyste, ul. Gilów, ul. Iłownicka, ul. Jabłoniowa, ul. Ks. K.Janoszka, ul. K.Klimesza, ul. Kłosowa, ul. W.Korfantego, ul. Kwiatowa ul. Ks. J.Londzina, ul. Łąkowa, ul. Makowa, ul. Morwowa, ul. Mostowa, ul. Nadwiślańska, ul. Objazdowa, ul. Oblaska, ul. Ochodzka, ul. Orzechowa, ul. Owocowa, ul. Pod Jazem, ul. Południowa, ul. Poranna, ul. Sienna, ul. W.Sikorskiego nr nieparzyste, ul. Śliwkowa, ul. Świerklocz, al. Świętej Elżbiety, ul.  L.Waryńskiego, ul. Wieczorna, ul. Wiśniowa.

1
18

Gmina Czechowice-Dziedzice, część Sołectwa Zabrzeg: ul. D.Błachuta, ul. Czarnoleska, ul. Do Zapory nr nieparzyste, ul. T.Gazdy, ul. Gminna, ul. Grzybowa, ul. Jelenia, ul. Jesienna, ul. Jutrzenki, ul. Letnia, ul. Lisia, ul. Maciejowicka, ul. Majowa, ul. Miliardowicka, ul. Morelowa, ul. Mościska, ul. J.Ozaista, ul. Pasieczna, ul. Piwna, ul. K.Pytla, ul. W.Sikorskiego nr parzyste, ul. Skowronków, ul. Spacerowa, ul. Stadionowa, ul. A.Struga, ul. Widna, ul. Winogronowa, ul. Wiosenna, ul. Ks. L.Wrzoła, ul. Zakole, ul. Zimowa, ul. Ziołowa.
1
19

Gmina Czechowice-Dziedzice, część Sołectwa Ligota: ul. Barwna, ul. Cisowa, ul. Cyprysowa, ul. Czarnoleska,  ul. Długa od nr 1 do nr 9 nieparzyste i od nr 2 do nr 10 parzyste, ul. Grabowa, ul. Graniczna, ul. Gwieździsta, ul. Jaworowa, ul. Jemiołowa, ul. Jesionowa, ul. T.Korzeniowskiego, ul. Mała, ul. Miliardowicka, ul. Modrzewiowa, ul. Nad Potokiem, ul. Nowy Świat, ul.  Ogrodników, ul. Pod Lasem, ul. Polowa, ul. Powstańców Śląskich, ul. Przedszkolna, ul. Ptasia, ul. Słowików, ul. Średnia, ul. Zaciszna, ul. Zakątek, ul. Zdrowa, ul. Złocista.
1


20

Gmina Czechowice-Dziedzice, część Sołectwa Ligota: ul. Bielska, ul. Bory, ul.  Bronowska, ul. Burzej, ul. Czechowicka, ul. Czyżyków, ul. Długa od nr 11 do końca nieparzyste i od nr 12 do końca parzyste, ul. Do Kanału, ul. Dworska, ul. Głogowa, ul. Koło, ul. Księża Grobel, ul. Księżycowa, ul. Leszczynowa, ul. Ligocka, ul. Łabędzia, ul. Mazańcowicka, ul. Miła, ul. Młynarska, ul. Nad Jasienicą, ul. Nadrzeczna, ul. Na Łuku, ul. Na Wale, ul. Niska, ul. Ochodzka, ul. Ks. B.Olejaka, ul. Orla, ul. Pańska, ul. Podlasek, ul. Podwale, ul. Rakowa, ul. Rębisko, ul. Rolników, ul. Rybacka, ul. Sokoły, ul. Spadzista, ul. Stawiska, ul. Śródrzeczna, ul. Tartaczna, ul.  Wapienicka, ul. Włościańska, ul. Wodospadowa, ul. Woleńska, ul. Wolna, ul. Wspólna, ul. Wypoczynkowa, ul. Zabrzeska, ul. Zajęcza, ul. Zawiście, ul. Zawodzie, ul. Żabia.


1
21

Gmina Czechowice-Dziedzice, Sołectwo Bronów: ul. Azaliowa, ul. Bławatków, ul. Błękitna, ul. Bronowska, ul. A.Czyża, ul. Gajowa, ul. Graniczna, ul. Kamieniecka, ul. Kolorowa, ul.  Kopaniny, ul. Ks. J.Kunza, ul. Łanowa, ul. Międzyrzecka, ul. Miodowa, ul. Nadbrzeżna, ul. Olchowa, ul. Pod Polem, ul. Poprzeczna, ul.  Pszczelarska, ul. Rudzicka, ul. Siedlacka, ul. Stawowe Pole, ul.  Szafirowa, ul. Woźniacka, ul. Zalesie, ul. Zarzeczna, ul. Zbożowa.
1

                                                                                                                Wiceprzewodniczący

                                                                                                                Rady Miejskiej

                                                                                                                Bartłomiej Fajfer

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe