| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr IMI.2151.13.2014 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie współfinansowania zadań remontowych i inwestycyjnych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, zwanym dalej „Miastem”, które reprezentują:

Zastępca Prezydenta Miasta                                                                       - Michał Śmigielski,

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji               - Krzysztof Soiński,

zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr PS.031.3.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz aneksem
nr 1 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie współfinansowani a kosztów zadań remontowych
i inwestycyjnych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku,

a

Powiatem Rybnickim, z siedzibą w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, zwanym dalej „Powiatem”, który reprezentują:

Damian Mrowiec - Starosta Powiatu,

Aleksandra Chudzik - Wicestarosta Powiatu,

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Miasto zabezpieczyło w budżecie na 2014 rok  środki finansowe w wysokości 65 000 złotych na przeprowadzenie robót remontowych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 z siedzibą w Rybniku przy ul. Andersa 14, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku.

2. Siedziba Warsztatów, o których mowa w ust. 1, mieści się w budynku będącym własnością Miasta.

§ 2. Starosta Rybnicki w budżecie Powiatu na 2014 r. zabezpieczył na roboty remontowe                     ww. Warsztatów środki finansowe w wysokości 10.000 zł, które przekaże Miastu do 30 czerwca 2014 r.

§ 3. Środki finansowe Starosta Rybnicki  przekaże  na rachunek bankowy Miasta o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001.

Strony Porozumienia dopuszczają, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn możliwość zmiany terminu przekazania środków finansowych.

§ 4. 1. Przekazane dofinansowanie Miasto zobowiązane jest wykorzystać do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Niewykorzystana część dofinansowania podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku na rachunek bankowy Powiatu o numerze 55 8456 0009 2001 0023 9628 0002.

3. Od niewykorzystanej kwoty dofinansowania, zwróconej po terminie wskazanym w ust. 2, naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie wskazanego terminu zwrotu.

4. Miasto po zakończeniu roku przedstawi Powiatowi rozliczenie przekazanego dofinansowania w formie informacji, niezwłocznie po zaakceptowaniu rocznego rozliczenia z wydatkowanych środków.

5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania udzielonego dofinansowania przez Miasto niezgodnie z przeznaczeniem, Miasto zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania stosownej informacji Powiatowi.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte do dnia 31 stycznia 2015 roku.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. 1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, właściwe ze względu na przedmiot Porozumienia.

2. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem Porozumienia, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

3. Strony nawzajem zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na realizację Porozumienia.

§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

MIASTO RYBNIK                                                         POWIAT RYBNICKI

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika


Michał Śmigielski

Starosta Powiatu Rybnickiego


Damian Mrowiec


Wicestarosta Powiatu Rybnickiego


Aleksandra Chudzik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »