Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr IMI.2151.13.2014 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie współfinansowania zadań remontowych i inwestycyjnych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, zwanym dalej „Miastem”, które reprezentują:

Zastępca Prezydenta Miasta                                                                       - Michał Śmigielski,

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji               - Krzysztof Soiński,

zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr PS.031.3.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz aneksem
nr 1 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie współfinansowani a kosztów zadań remontowych
i inwestycyjnych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku,

a

Powiatem Rybnickim, z siedzibą w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, zwanym dalej „Powiatem”, który reprezentują:

Damian Mrowiec - Starosta Powiatu,

Aleksandra Chudzik - Wicestarosta Powiatu,

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Miasto zabezpieczyło w budżecie na 2014 rok  środki finansowe w wysokości 65 000 złotych na przeprowadzenie robót remontowych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 z siedzibą w Rybniku przy ul. Andersa 14, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku.

2. Siedziba Warsztatów, o których mowa w ust. 1, mieści się w budynku będącym własnością Miasta.

§ 2. Starosta Rybnicki w budżecie Powiatu na 2014 r. zabezpieczył na roboty remontowe                     ww. Warsztatów środki finansowe w wysokości 10.000 zł, które przekaże Miastu do 30 czerwca 2014 r.

§ 3. Środki finansowe Starosta Rybnicki  przekaże  na rachunek bankowy Miasta o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001.

Strony Porozumienia dopuszczają, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn możliwość zmiany terminu przekazania środków finansowych.

§ 4. 1. Przekazane dofinansowanie Miasto zobowiązane jest wykorzystać do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Niewykorzystana część dofinansowania podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku na rachunek bankowy Powiatu o numerze 55 8456 0009 2001 0023 9628 0002.

3. Od niewykorzystanej kwoty dofinansowania, zwróconej po terminie wskazanym w ust. 2, naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie wskazanego terminu zwrotu.

4. Miasto po zakończeniu roku przedstawi Powiatowi rozliczenie przekazanego dofinansowania w formie informacji, niezwłocznie po zaakceptowaniu rocznego rozliczenia z wydatkowanych środków.

5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania udzielonego dofinansowania przez Miasto niezgodnie z przeznaczeniem, Miasto zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania stosownej informacji Powiatowi.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte do dnia 31 stycznia 2015 roku.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. 1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, właściwe ze względu na przedmiot Porozumienia.

2. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem Porozumienia, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

3. Strony nawzajem zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na realizację Porozumienia.

§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

MIASTO RYBNIK                                                         POWIAT RYBNICKI

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika


Michał Śmigielski

Starosta Powiatu Rybnickiego


Damian Mrowiec


Wicestarosta Powiatu Rybnickiego


Aleksandra Chudzik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe