Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/498/14 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) – działając na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna,

Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się utworzenia w Gminie Cieszyn 4 odrębnych obwodów głosowania.

§ 2.

Numery, granice odrębnych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku - Białej.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i w „Wiadomościach Ratuszowych” oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Rynek 1 - Ratusz.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/498/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 września 2014 r.

Numery i granice odrębnych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Cieszyn

Numer
obwodu
głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

22

Szpital Śląski

Szpital Śląski
ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn

23

Dom Spokojnej Starości

Dom Spokojnej Starości
ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

24

Dom Pomocy Społecznej "Betania",
Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej

Dom Pomocy Społecznej "Betania"
ul. Katowicka 1
43-400 Cieszyn

25

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
"Pogodna Jesień"

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
"Pogodna Jesień"
ul. Korfantego 1
43-400 Cieszyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe