Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/448/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), oraz art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Inkasentami podatków i opłaty w poszczególnych sołectwach są:

1) Sołectwo Wilkowice;

a) Pan Ryszard Rączka – sołtys Wilkowic,

b) Pani Czesława Rączka – żona sołtysa Wilkowic

2) Sołectwo Bystra;

a) Pan Żywisław Zasiadczuk – sołtys Bystrej

b) Pani Teresa Zasiadczuk – żona sołtysa Bystrej

3) Sołectwo Meszna;

a) Pan Antoni Kufel – sołtys Mesznej

b) Pani Maria Kufel – żona sołtysa Mesznej

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % od sumy prawidłowo zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Wilkowice podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego pobranych w sołectwach: Bystra, Meszna, Wilkowice.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% od sumy prawidłowo zainkasowanej i terminowo przekazanej do Urzędu Gminy w Wilkowicach opłaty od posiadania psów pobranej w sołectwach: Bystra, Meszna, Wilkowice.

§ 4. Pobrane podatki i opłata powinny być przekazane na kontu Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia w którym zostały zainkasowane.

§ 5. Traci moc uchwała XLI/343/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2014 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy


Bartosz Olma

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe